Онкология и Изкуствен интелект

Злокачествени новообразувания по МКБ

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Новообразувания
C00-C14
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса
C00
Злокачествено новообразувание на устната
Neoplasma malignum labii
C00.0
Външна повърхност на горната устна
Neoplasma malignum labii superioris externi
C00.1
Външна повърхност на долната устна
Neoplasma malignum labii inferioris externi
C00.2
Външна устна, неуточнена
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum
C00.3
Горна устна, вътрешна повърхност
Neoplasma malignum labii superioris interni
C00.4
Долна устна, вътрешна повърхност
Neoplasma malignum labii inferioris interni
C00.5
Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
Neoplasma malignum labii interni, non specificatum
C00.6
Комисура на устните
Neoplasma malignum commissurae labiorum
C00.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните
Neoplasma malignum limites labii transiens
C00.9
Устна, неуточнена част
Neoplasma malignum labii, non specificatum
C01
Злокачествено новообразувание на основата на езика
Neoplasma malignum radicis linguae
C02
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика
Neoplasma malignum partium linguae aliarum
C02.0
Горна повърхност на езика
Neoplasma malignum dorsi linguae
C02.1
Странични ръбове на езика
Neoplasma malignum marginis linguae
C02.2
Долна повърхност на езика
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris
C02.3
Предните две-трети на езика, неуточнена част
Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum
C02.4
Езикова сливица
Neoplasma malignum tonsillae lingualis
C02.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика
Neoplasma malignum linguae, limites transiens
C02.9
Език, неуточнена част
Neoplasma malignum linguae, non specificatum
C03
Злокачествено новообразувание на венците
Neoplasma malignum gingivae
C03.0
Горен венец
Neoplasma malignum gingivae superioris
C03.1
Долен венец
Neoplasma malignum gingivae inferioris
C03.9
Венец, неуточнен
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum
C04
Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина
Neoplasma malignum basis oris
C04.0
Предна част на пода на устната кухина
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris
C04.1
Странична част на пода на устната кухина
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis
C04.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина
Neoplasma malignum limites basis oris transiens
C04.9
Под на устната кухина, неуточнена част
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum
C05
Злокачествено новообразувание на небцето
Neoplasma malignum palati
C05.0
Твърдо небце
Neoplasma malignum palati duri
C05.1
Меко небце
Neoplasma malignum palati mollis
C05.2
Увула (мъжец)
Neoplasma malignum uvulae
C05.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на небцето
Neoplasma malignum palati limites transiens
C05.9
Небце, неуточнено
Neoplasma malignum palati, non specificatum
C06
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина
Neoplasma malignum partium oris aliarum
C06.0
Лигавица на бузите
Neoplasma malignum mucosae buccae
C06.1
Предверие на устната кухина
Neoplasma malignum vestibuli oris
C06.2
Ретромоларна област
Neoplasma malignum regionis retromoralis
C06.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина
Neoplasma malignum partes oris alias transiens
C06.9
Устна кухина, неуточнена част
Neoplasma malignum oris, non specificatum
C07
Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)
Neoplasma malignum glandulae parotideae
C08
Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum
C08.0
Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
Neoplasma malignum glandulae submandibularis
C08.1
Подезична жлеза (сублингвална)
Neoplasma malignum glandulae sublingualis
C08.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens
C08.9
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
C09
Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)
Neoplasma malignum tonsillae
C09.0
Тонзиларна ямка
Neoplasma malignum fossae tonsillaris
C09.1
Тонзиларна дъга (предна) (задна)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)
C09.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens
C09.9
Тонзила, неуточнена
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum
C10
Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)
Neoplasma malignum oropharyngis
C10.0
Валекула
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae
C10.1
Предна повърхност на епиглотиса
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris
C10.2
Странична стена на орофаринкса
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis
C10.3
Задна стена на орофаринкса
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris
C10.4
Бранхиална цепка
Neoplasma malignum rimae branchialis
C10.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens
C10.9
Орофаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum
C11
Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)
Neoplasma malignum nasopharyngis
C11.0
Горна стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris
C11.1
Задна стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris
C11.2
Странична стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis
C11.3
Предна стена на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris
C11.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens
C11.9
Назофаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum
C12
Злокачествено новообразувание на пириформения синус
Neoplasma malignum recessus piriformis
C13
Злокачествено новообразувание на хипофаринкса
Neoplasma malignum hypopharyngis
C13.0
Посткрикоидна област
Neoplasma malignum regionis postcricoidis
C13.1
Ариепиглотисна гънка, обърната към хипофаринкса
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae
C13.2
Задна стена на хипофаринкса
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris
C13.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens
C13.9
Хипофаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum
C14
Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius
C14.0
Фаринкс, неуточнен
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum
C14.2
Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer
C14.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens
===================================
C15-C26
Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи
C15
Злокачествено новообразувание на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi
C15.0
Шийната част на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis
C15.1
Гръдната част на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis
C15.2
Коремната част на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis
C15.3
Горната трета на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis superioris
C15.4
Средната трета на хранопровода
Neoplasma malignum oesphagi, tertiae partis mediae
C15.5
Долната трета на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis inferioris
C15.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens
C15.9
Хранопровод, неуточнена част
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum
C16
Злокачествено новообразувание на стомаха
Neoplasma malignum gasteris
C16.0
Кардиа
Neoplasma malignum cardiae
C16.1
Дъно на стомаха
Neoplasma malignum basis gastricae
C16.2
Тяло на стомаха
Neoplasma malignum corporis gastrici
C16.3
Антрум на пилора
Neoplasma malignum antri pylori
C16.4
Пилор
Neoplasma malignum pylori
C16.5
Малка кривина на стомаха, неуточнена част
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris
C16.6
Голяма кривина на стомаха, неуточнена част
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris
C16.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens
C16.9
Стомах, неуточнена локализация
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum
C17
Злокачествено новообразувание на тънките черва
Neoplasma malignum intestini tenuis
C17.0
Дванадесетопръстник (дуоденум)
Neoplasma malignum duodeni
C17.1
Иеюнум
Neoplasma malignum jejuni
C17.2
Илеум
Neoplasma malignum ilei
C17.3
Дивертикул на Meckel
Neoplasma malignum diverticuli Meckel
C17.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens
C17.9
Тънки черва, неуточнена част
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum
C18
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)
Neoplasma malignum coli
ОГРАНИЧЕНИЯ

Без ограничения на възрастта

Без ограничения на пола
C18.0
Цекум
Neoplasma malignum caeci
C18.1
Апендикс
Neoplasma malignum appendicis vermifomis
C18.2
Колон асценденс
Neoplasma malignum coli ascendentis
C18.3
Флексура хепатика
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae
C18.4
Колон трансверзум
Neoplasma malignum coli transversi
C18.5
Флексура лиеналис
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis
C18.6
Колон десценденс
Neoplasma malignum coli descendentis
C18.7
Колон сигмоидеум
Neoplasma malignum coli sigmoidis
C18.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво
Neoplasma malignum coli, limites transiens
C18.9
Дебело черво, неуточнена част
Neoplasma malignum coli, non specificatum
C19
Злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis
C20
Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
Neoplasma malignum recti
C21
Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал
Neoplasma malignum ani et canalis analis
C21.0
Анус, неуточнена локализация
Neoplasma malignum ani, non specificatum
C21.1
Анален канал
Neoplasma malignum canalis analis
C21.2
Клоакогенна зона
Neoplasma malignum zonae cloacae
C21.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analis limites transiens
C22
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum
C22.0
Карцином на черния дроб, първичен
Carcinoma hepatocellulare
C22.1
Карцином на интрахепаталните жлъчни пътища
Carcinoma cholangiocellulare
C22.2
Хепатобластом
Hepatoblastoma
C22.3
Ангиосарком на черния дроб
Angiosarcoma hepatis
C22.4
Други саркоми на черния дроб
Sarcomata hepatis alia
C22.7
Други уточнени карциноми на черния дроб
Carcinomata hepatis alia, specificata
C22.9
Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum
C23
Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур
Neoplasma malignum vesicae felleae
C24
Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium
C24.0
Екстрахепатални жлъчни канали
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici
C24.1
Ампула на Vater
Neoplasma malignum ampullae Vater
C24.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens
C24.9
Злокачествено новообразувание на жлъчните пътища, неуточнено
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum
C25
Злокачествено новообразувание на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis
C25.0
Глава на панкреаса
Neoplasma malignum capitis pancreatis
C25.1
Тяло на панкреаса
Neoplasma malignum corporis pancreatis
C25.2
Опашка на панкреаса
Neoplasma malignum caudae pancreatis
C25.3
Панкреатичен канал
Neoplasma malignum ductus pancreatici
C25.4
Ендокринна част на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis endocrini
C25.7
Други части на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium
C25.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens
C25.9
Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum
C26
Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum et non satis definitorum
C26.0
Чревен тракт, неуточнена част
Neoplasma malignum tractus intestinalis, pars non specificata
C26.1
Далак
Neoplasma malignum lienis
C26.8
Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens
C26.9
Неточно обозначени локализации на храносмилателната система
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci non satis definiti
C30-C39
Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош
C40-C41
Злокачествени новообразувания на костите и ставните хрущяли
C43-C44
Злокачествени новообразувания на кожата
C45-C49
Злокачествени новообразувания на мезотелиалната и меките тъкани
C50
Злокачествени новообразувания на млечната жлеза
C51-C58
Злокачествени новообразувания на женските полови органи
C60-C63
Злокачествени новообразувания на мъжките полови органи
C64-C68
Злокачествени новообразувания на пикочната система
C69-C72
Злокачествени новообразувания на окото, главния мозък и други части на централната нервна система
C73-C75
Злокачествени новообразувания на щитовидната и други ендокринни жлези
C76-C80
Злокачествени новообразувания с неточно определени, вторични и неуточнени локализации
C81-C96
Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
C97
Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации
D00-D09
Новообразувания in situ
D10-D36
Доброкачествени новообразувания
D37-D48

Доброкачествени новообразувания
D10
Доброкачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса
Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis
D10.0
Устни
Neoplasma benignum labii
D10.1
Език
Neoplasma benignum linguee
D10.2
Под на устната кухина
Neoplasma benignum basis oris
D10.3
Други и неуточнени части на устната кухина
Neoplasma benignum partium oris, aliarum
D10.4
Сливица (тонзила)
Neoplasma benignum tonsillae
D10.5
Други части на орофаринкса
Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum
D10.6
Назофаринкс
Neoplasma benignum nasopharyngis
D10.7
Хипофаринкс
Neoplasma benignum hypopharyngis
D10.9
Фаринкс, неуточнен
Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum
D11
Доброкачествено новообразувание на големите слюнчени жлези
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum
D11.0
Паротидна жлеза
Neoplasma benignum glandulae parotidis
D11.7
Други големи слюнчени жлези
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum
D11.9
Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
D12
Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса и аналния канал
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis
D12.0
Цекум
Neoplasma benignum caeci
D12.1
Апендикс
Neoplasma benignum appendicis
D12.2
Възходяща част (асценденс) на колона
Neoplasma benignum coli ascendentis
D12.3
Напречна част (трансверзум) на колона
Neoplasma benignum coli transversi
D12.4
Низходяща част (десценденс) на колона
Neoplasma benignum coli descendentis
D12.5
Сигмоидална част на колона
Neoplasma benignum coli sigmoidis
D12.6
Колон, неуточнена част
Neoplasma benignum coli, non specificatum
D12.7
Ректосигмоидална област
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis
D12.8
Ректум
Neplasma benignum recti
D12.9
Анус и анален канал
Neoplasma benignum ani et canalis analis
D13
Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части на храносмилателната система
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum
D13.0
Хранопровод
Neoplasma benignum oesophagi
D13.1
Стомах
Neoplasma benignum ventriculi
D13.2
Дванадесетопръстник (дуоденум)
Neoplasma benignum duodeni
D13.3
Други и неуточнени части на тънките черва
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum
D13.4
Черен дроб
Neoplasma benignum hepatis
D13.5
Екстрахепатални жлъчни пътища
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum
D13.6
Панкреас
Neoplasma benignum pancreatis
D13.7
Ендокринна част на панкреаса
Neoplasma benignum pancreatis endocrini
D13.9
Неточно определени локализации на храносмилателната система
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum
D14
Доброкачествено новообразувание на средното ухо и дихателната система
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum
D14.0
Средно ухо, носна кухина и синуси
Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi
D14.1
Ларинкс
Neoplasma benignum laryngis
D14.2
Трахея
Neoplasma benignum tracheae
D14.3
Бронхи и бял дроб
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis
D14.4
Дихателна система, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum
D15
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени органи в гръдния кош
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum
D15.0
Тимус
Neoplasma benignum thymi
D15.1
Сърце
Neoplasma benignum cordis
D15.2
Медиастинум
Neoplasma benignum mediastini
D15.7
Други уточнени органи в гръдния кош
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum
D15.9
Орган в гръдния кош, неуточнен
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum
D16
Доброкачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli
D16.0
Скапула и дълги кости на горен крайник
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris
D16.1
Къси кости на горен крайник
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris
D16.2
Дълги кости на долен крайник
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris
D16.3
Къси кости на долен крайник
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris
D16.4
Кости на черепа и лицето
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei
D16.5
Кост на долна челюст
Neoplasma benignum mandibulae
D16.6
Гръбначен стълб
Neoplasma benignum columnae vertebralis
D16.7
Ребра, гръдна кост и ключица
Neoplasma benignum costae, sterni et claviculae
D16.8
Кости на таза, сакрума и опашката
Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei
D16.9
Кост и ставен хрущял, неуточнени
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum
D17
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
Neoplasma benignum lipomatosum
D17.0
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli
D17.1
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci
D17.2
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum
D17.3
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum
D17.4
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium
D17.5
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium
D17.6
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв
Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici
D17.7
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum
D17.9
Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum
D18
Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация
Haemangioma et lymphangioma, quovis loco
D18.0
Хемангиом с каквато и да е локализация
Haemangioma, quovis loco
D18.1
Лимфангиом с каквато и да е локализация
Lymphangioma, quovis loco
D19
Доброкачествено новообразувание на мезотелиалната тъкан
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)
D19.0
Мезотелиална тъкан на плеврата
Mesothelioma begnignum pleurae
D19.1
Мезотелиална тъкан на перитонеума
Mesothelioma benignum peritonaei
D19.7
Мезотелиална тъкан с други локализации
Mesothelioma benignum, loci alterius
D19.9
Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация
Mesothelioma benignum, non specificatum
D20
Доброкачествено новообразувание на меката тъкан на ретроперитонеума и перитонеума
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei
D20.0
Ретроперитонеум
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei
D20.1
Перитонеум
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei
D21
Други доброкачествени новообразувания на съединителната и други меки тъкани
Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum
D21.0
Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum
D21.1
Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum, omam includens
D21.2
Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris aliorum, regionem coxam includens
D21.3
Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum
D21.4
Съединителна и други меки тъкани на корема
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum
D21.5
Съединителна и други меки тъкани на таза
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum
D21.6
Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non specificatum
D21.9
Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum
D22
Меланоцитен невус
Naevus melanocyticus
D22.0
Меланоцитен невус на устните
Naevus melanocyticus labii
D22.1
Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки
Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens
D22.2
Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi
D22.3
Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето
Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum
D22.4
Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията
Naevus melanocyiticus capillitii et colli
D22.5
Меланоцитен невус на тялото
Naevus melanocyticus trunci
D22.6
Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс
Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens
D22.7
Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens
D22.9
Меланоцитен невус, неуточнен
Naevus melanocyticus, non specificatus
D23
Други доброкачествени новообразувания на кожата
Neoplasma benignum cutis aliud
D23.0
Кожа на устните
Neoplasma benignum cutis labii
D23.1
Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки
Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens
D23.2
Кожа на ухото и външния слухов канал
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi
D23.3
Кожа на други и неуточнени части на лицето
Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum
D23.4
Кожа на окосмената част на главата и шията
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli
D23.5
Кожа на тялото
Neoplasma benignum cutis trunci
D23.6
Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens
D23.7
Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens
D23.9
Кожа, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum cutis, non specificatum
D24
Доброкачествено ноовообразувание на млечната жлеза
Neoplasma benignum mammae
D25
Лейомиом на матката
Leiomyoma uteri
D25.0
Субмукозен лейомиом на матката
Leiomyoma submucosum uteri
D25.1
Интрамурален лейомиом на матката
Leiomyoma uteri intramurale
D25.2
Субсерозен лейомиом на матката
Leiomyoma subserosum uteri
D25.9
Лейомиом на матката, неуточнен
Leiomyoma uteri, non specificatum
D26
Други доброкачествени новообразувания на матката
Neoplasmata benigna uteri alia
D26.0
Шийка на матката
Neoplasma benignum cervicis uteri
D26.1
Тяло на матката
Neoplasma benignum corporis uteri
D26.7
Други части на матката
Neoplasma benignum partium uteri aliarum
D26.9
Матка, неуточнена част
Neoplasma benignum uteri, non specificatum
D27
Доброкачествено новообразувание на яйчника
Neoplasma benignum ovarii
D28
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum
D28.0
Вулва
Neoplasma benignum vulvae
D28.1
Влагалище
Neoplasma benignum vaginae
D28.2
Маточни тръби и връзки
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum
D28.7
Други уточнени женски полови органи
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum
D28.9
Женски полови органи, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum
D29
Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum
D29.0
Пенис
Neoplasma benignum penis
D29.1
Простата
Neoplasma benignum prostatae
D29.2
Тестис
Neoplasma benignum testis
D29.3
Епидидим
Neoplasma epididymitis
D29.4
Скротум
Neoplasma benignum scroti
D29.7
Други мъжки полови органи
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum
D29.9
Мъжки полови органи, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum
D30
Доброкачествено новообразувание на пикочните органи
Neoplasma benignum organorum urinariorum
D30.0
Бъбрек
Neoplasma benignum renis
D30.1
Бъбречно легенче
Neoplasma benignum pelvis renis
D30.2
Уретер
Neoplasma benignum ureteris
D30.3
Пикочен мехур
Neoplasma benignum vesicae urinariae
D30.4
Уретра
Neoplasma benignum urethrae
D30.7
Други пикочни органи
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum
D30.9
Пикочни органи, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum
D31
Доброкачествено новообразувание на окото и неговите придатъци
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi
D31.0
Конюнктива
Neoplasma benignum coniuctivae
D31.1
Роговица
Neoplasma benignum corneae
D31.2
Ретина
Neoplasma benignum retinae
D31.3
Хориоидея
Neoplasma benignum chorioideae
D31.4
Цилиарно тяло
Neoplasma benignum corporis ciliaris
D31.5
Слъзна жлеза и канали
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis
D31.6
Орбита, неуточнена част
Neoplasma benignum orbitae, non specificatum
D31.9
Око, неуточнена част
Neoplasma benignum oculi, non specificatum
D32
Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)
Neoplasma benignum meningium
D32.0
Обвивки на главния мозък
Neoplasma benignum meningium intracraniale
D32.1
Обвивки на гръбначния мозък
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis
D32.9
Мозъчни обвивки, неуточнени
Neoplasma benignum meningium, non specificatum
D33
Доброкачествено новообразувание на главния мозък и други части на централната нервна система
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum
D33.0
Главен мозък, супратенториум
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale
D33.1
Главен мозък, инфратенториум
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale
D33.2
Главен мозък, неуточнена част
Neoplasma benignum cerebri, non specificatum
D33.3
Черепномозъчни нерви
Neoplasma benignum nervi cranialis
D33.4
Гръбначен мозък
Neoplasma benignum medullae spinalis
D33.7
Други уточнени части на централната нервна система
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum
D33.9
Централна нервна система, с неуточнена локализация
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum
D34
Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae
D35
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non specificatarum
D35.0
Надбъбречна жлеза
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis
D35.1
Паращитовидна жлеза
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae
D35.2
Хипофиза
Neoplasma benignum glandulae pituitariae
D35.3
Краниофарингеален канал
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici
D35.4
Епифизна (пинеална) жлеза
Neoplasma benignum corporis pinealls
D35.5
Каротидно телце
Neoplasma benignum corporis carotici
D35.6
Аортно телце и други параганглии
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum
D35.7
Други уточнени ендокринни жлези
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius
D35.8
Лезия на повече от една ендокринна жлеза
Neoplasma benignum pluriglandulare
D35.9
Ендокринна жлеза, неуточнена
Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum
D36
Доброкачествено новообразувание с други и неуточнени локализации
Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum
D36.0
Лимфни възли
Neoplasma benignum lymphonodorum
D36.1
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi
D36.7
Други уточнени локализации
Neoplasma benignum, loci specificata
D36.9
Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация

==============================
Новообразувания с неопределен или неизвестен характер

D37
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на устната кухина и храносмилателните органи
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi
D37.0
Устна, устна кухина и фаринкс
Neoplasma labii, oris et pharyngis
D37.1
Стомах
Neoplasma ventriculi
D37.2
Тънки черва
Neoplasma intestini tenuis
D37.3
Апендикс
Neoplasma appendicis
D37.4
Колон
Neoplasma coli
D37.5
Ректум
Neoplasma recti
D37.6
Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища
Neoplasma hepatis et ductuum billarium
D37.7
Други храносмилателни органи
Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum
D37.9
Храносмилателни органи, неуточнени
Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum
D38
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на средното ухо, дихателната система и органите в гръдния кош
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium
D38.0
Ларинкс
Neoplasma laryngis
D38.1
Трахея, бронхи и бял дроб
Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis
D38.2
Плевра
Neoplasma pleurae
D38.3
Медиастинум
Neoplasma mediastini
D38.4
Тимус
Neoplasma thymi
D38.5
Други дихателни органи
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum
D38.6
Дихателни органи, неуточнени
Neoplasma organi respiratorii, non specificatum
D39
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на женските полови органи
Neoplasma genitalium femininorum
D39.0
Матка
Neoplasma uteri
D39.1
Яйчник
Neoplasma ovarii
D39.2
Плацента
Neoplasma placentae
D39.7
Други женски полови органи
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum
D39.9
Женски полови органи, неуточнени
Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum
D40
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мъжките полови органи
Neoplasma genitalium masculinorum
D40.0
Простата
Neoplasma prostatae
D40.1
Тестис
Neoplasma testis
D40.7
Други мъжки полови органи
Neoplasma genitalium masculinorum aliorum
D40.9
Мъжки полови органи, неуточнени
Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum
D41
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на пикочните органи
Neoplasma organorum urinariorum
D41.0
Бъбрек
Neoplasma renis
D41.1
Бъбречно легенче
Neoplasma pelvis renis
D41.2
Уретер
Neoplasma ureteris
D41.3
Уретра
Neoplasma urethrae
D41.4
Пикочен мехур
Neoplasma vesicae urinariae
D41.7
Други пикочни органи
Neoplasma organorum urinariorum aliorum
D41.9
Пикочни органи, неуточнени
Neoplasma organi urinarii, non specificatum
D42
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на мозъчните обвивки
Neoplasma meningium
D42.0
Менинги на главния мозък
Neoplasma meningis cerebri
D42.1
Менинги на гръбначния мозък
Neoplasma meningium medullae spinalis
D42.9
Менинги, неуточнени
Neoplasma meningis, non specificatum
D43
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на главния мозък и централната нервна система
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis
D43.0
Главен мозък, супратенториум
Neoplasma cerebri supratentoriale
D43.1
Главен мозък, инфратенториум
Neoplasma cerebri infratentoriale
D43.2
Главен мозък, неуточнена част
Neoplasma cerebri
D43.3
Черепномозъчни нерви
Neoplasma nervi cranialie
D43.4
Гръбначен мозък
Neoplasma medullae spinalis
D43.7
Други уточнени части на централната нервна система
Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum
D43.9
Централна нервна система, неуточнена част
Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum
D44
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на ендокринните жлези
Neoplasma glandulae endocrinae
D44.0
Щитовидна жлеза
Neoplasma glandulae thyreoideae
D44.1
Надбъбречна жлеза
Neoplasma glandulae suprarenalis
D44.2
Паращитовидна жлеза
Neoplasma glandulae parathyreoideae
D44.3
Хипофиза
Neoplasma glandulae pituitariae
D44.4
Краниофарингеален канал
Neoplasma ductus craniopharyngici
D44.5
Епифизна (пинеална) жлеза
Neoplasma corporis pinealis
D44.6
Каротидно телце
Neoplasma corporis carotici
D44.7
Аортно телце и други параганглии
Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum
D44.8
Лезия на повече от една ендокринна жлеза
Neoplasma pluriglandulare
D44.9
Ендокринна жлеза, неуточнена
Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum
D45
Полицитемия вера
Polycythaemia vera
D46
Миелодиспластични синдроми
Syndromata myelodysplastica
D46.0
Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така
Anaemia refractaria sine sideroblastis
D46.1
Рефрактерна анемия със сидеробласти
Anaemia refractaria cum sideroblastis
D46.2
Рефрактерна анемия с повишен брой бласти
Anaemia refractaria cum nimio blastorum
D46.3
Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация
D46.4
Рефрактерна анемия, неуточнена
Anaemia refractaria, non specificata
D46.7
Други миелодиспластични синдроми
Syndromata myelodysplastica alia
D46.9
Миелодиспластичен синдром, неуточнен
Syndroma myelodysplasticum, non specificatum
D47
Други новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia
D47.0
Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер
Histiocytoma et mastocytoma
D47.1
Хронична миелопролиферативна болест
Morbus myeloproliferativus chronicus
D47.2
Моноклонална гамопатия
Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis
D47.3
Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)
D47.7
Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum
D47.9
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено
Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum, non specificata
D48
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер с други и неуточнени локализации
Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius
D48.0
Кости и ставни хрущяли
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli
D48.1
Съединителна и други меки тъкани
Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum
D48.2
Периферни нерви и вегетативна нервна система
Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi
D48.3
Ретроперитонеум
Neoplasma retroperitonaei
D48.4
Перитонеум
Neoplasma peritonaei
D48.5
Кожа
Neoplasma cutis
D48.6
Млечна жлеза
Neoplasma mammae
D48.7
Други уточнени локализации
Neoplasma alii loci specificati
D48.9
Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено
Neoplasma, non specificatum

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака