Онкология и Изкуствен интелект

Връзка между еволюцията на бременността и разпространението на рака

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Направен е бил опит да се обясни връзката между еволюцията на бременността и разпространението на рака

Учени от Йейл обясниха потенциално важна връзка в еволюцията на бременността при бозайниците и разпространението на раковите заболявания.

При много бозайници, включително хора, плацентата навлиза в стената на матката по същия начин, по който раковите клетки навлизат в околните тъкани чрез  процеса на метастазиране.

При други бозайници обаче е установено, че плацентата не се имплантира така инвазивно. Такива видове са: конете, кравите и прасетата. При тях , кожния карцином рядко метастазира.

За да обяснят това привидно съвпадение, учените от Йейл са изследвали „еволюцията на инвазивността“ или „ELI“ на свързването на  стромалната тъкан, които засягат както плацентарната, така и раковата инвазия.

Предишни изследвания по този въпрос са показали, че прогресията на рака при хората включва активиране на ембрионалната генна експресия, която обикновено контролира развитието на плацентата и имунната инвазия.

Желанието е било да се разбере защо, например, меланомът се среща при говеда и еднокопитни, но остава до голяма степен доброкачествен. За разлика от тях, той е силно злокачествен при хората.

В статия публикувана в Nature Ecology & Evolution, учените са се съсредоточили върху разликите между кравите и хората в скоростта на инвазия на раковите клетки,  а не върху разликите в туморния произход, изследвани в предишни проучвания.

Работено е било върху ин витро модели и експериментална манипулация на генната експресия за идентифицирането на гени, които са повлиявали уязвимостта на  човешката строма към инвазия от раковите клетки.

Въз основа на тези експериментални резултати авторите са модифицирали група гени в човешки фибробластни клетки към генетичния профил в кравешките клетки, като модифицираните клетки са показали повишена резистентност към инвазия на меланом.

Резултатите са показали, че разликите в степента на злокачественост между видовете могат отчасти да бъдат причинени от видови разлики в устойчивостта на стромалните клетки срещу инвазия.

Констатациите също така предполагат, че по-високият метастатичен потенциал на „човешкия рак“ може да бъде следствие от еволюционен компромис, позволяващ
по-добро развитие на плода за сметка на по-смъртоносни резултати от рак, развиващи се по-късно през живота.

Правейки човешките клетки по-устойчиви на разпространението на рак чрез манипулиране на тяхната генна експресия, ефективно ги прави подобни  на клетките на кравите, което би могло да доведе до създаването на терапии, които да направят туморите по-управляеми, а не да ги изкоренят изцяло.

Източник на информация:

1.https://phys.org/news/2019-11-linkage-evolution-pregnancy-cancer.html?fbclid=IwAR2RkZ_uE5THnm2TYQULTUUH62MEciuLN9E1xem-t23slPR4SeedsQZW7AY

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости