Онкология и Изкуствен интелект

VIT-091: Комбинацията винкристин /иринотекан /темозоломид подобрява общата преживяемост при пациенти с рабдомиосарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski
27.09.2019

Във VIT-091, клинично проучване във фаза II, е била изследвана ефикасността на комбинацията от винкристин и иринотекан с или без добавянето  на темозоломид при деца и възрастни с рецидивирал или рефрактерен рабдомиосарком.

Подробности за изследването

Пациентите са били набирани в 37 европейски центъра от 2012 до 2018 г. Средната възраст е била 11 години (обхват = 0.75–46 години), а 89% от  пациентите са имали рецидивирал рабдомиосарком.

Пациентите са получавали винкристин при 1,5 mg/m2 на ден 1-ви и 8-ми и иринотекан на 50 mg/ m2 на дни от 1-ви до 5-ти в 21-дневни цикли, след което са били рандомизирани да получават или НЕ,  темозоломид при 125 mg/ m² на 1-вия до 5-я ден (150 mg / m² от цикъл 2, ако са нямали  токсичност по-голяма > от степен 2). Лечението се е провеждало в 21-дневни цикли до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.

Първичната крайна точка е била обективната честота на отговор след два цикъла (първичните реакции на лезията са били  оценени по критерии на Световната здравна организация; реакциите на метастазирания участък са били оценени чрез RECIST, версия 1.1).

Резултати

Делът на обективния отговор е бил 44% за винкристин /иринотекан/ темозоломид срещу 31% за винкристин /иринотекан (при коригирано съотношение на  коефициентите = 0.50, и 95% доверителен интервал [CI] = 0.22–1.12; P = .09).

Рамото на винкристин /иринотекан /темозоломид е постигнало  по-добра преживяемост без прогресия (коригирано рисково съотношение [HR] = 0,65, 95% Cl = 0,43–0,97; P = 0,036) и обща преживяемост  (HR = 0,53, 95% CI = 0,33– 0.83; P = .005) в сравнение с винкристин /иринотекан. Резултатите без прогресия и обща преживяемост са били сходни,  когато са включени само рецидивирали пациенти.

Нежелани събития

Нежеланите събития от най-малко 3-та степен са били по-чести в рамото на винкристин / иринотекан /темозоломид в сравнение с винкристин /иринотекан,  но само хематологичната токсичност е била значително повишена – 81% за винкристин / иринотекан /темозоломид в сравнение с 59% за винкристин /иринотекан.

Заключението е, че добавянето на темозоломид към винкристин /иринотекан подобрява [без прогресия и обща преживяемост] на  пациенти с рецидивирал или рефрактерен рабдомиосарком. Винкристин / иринотекан / темозоломид сега е стандартно лечение за рецидивирал
рабдомиосарком в Европа.

 

Източници на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60095?fbclid=IwAR3MMNmwRsmQIGjIbxrQnclfbCjk5qc_08UhHkI4L7shv2UVDl_2V2U-zPQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака