Онкология и Изкуствен интелект

Високодозова химиотерапия срещу стандартна химиотерапия и облъчване на целия бял дроб при саркома на Юинг с белодробни метастази

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването R2Pulm не е показало значителна полза за общата преживяемостта, когато се е използвал  бусулфан /мелфалан (химиотерапия) с автоложни стволови клетки (BuMel) срещу стандартна химиотерапия с облъчване на целия бял дроб, при пациенти  със саркома на Юинг, които са имали белодробни или плеврални метастази.

Пробното изпитване R2Pulm е било част от последователните изследвания: Euro-E.W.I.N.G. 99 и EWING2008.

Подробности за проучването

Изпитването на R2Pulm е включвало пациенти, отговарящи на условията на проучването между февруари 2000 г. и декември 2015 г. от 144 центъра в 14 държави, или в Euro-E.W.I.N.G. 99 или EWING2008.

Допустимите пациенти са били на възраст под <50 години и са имали наскоро диагностициран, доказан с биопсия, сарком на Юинг с  белодробни или плеврални метастази и са нямали други далечни метастази.

Пациентите, които са се нуждаели от лъчетерапия до аксиално първично място са били изключени от рандомизацията, за да се избегне излишната токсичност от взаимодействието между лъчетерапията и бусулфана.

Общо 287 пациенти са били разпределени на случаен принцип в групата BuMel (n = 144) или VAI (винкристин/дактиномицин /ифосфамид) плюс група за облъчване на целия бял дроб (n = 143).

Пациентите са получили шест курса винкристин /ифосфамид /доксорубицин /етопозид (VIDE) и един курс на VAI преди един курс на BuMel  (групата на BuMel) или преди седем курса на VAI и облъчване на целия дроб (VAI плюс група WLI-whole-lung irradiation).

Основната крайна точка е били преживяемостта без събитие в популацията с намерение за лечение. Настоящият анализ представлява окончателния анализ на процеса на
базата данни към януари 2017 г.

Event-Free и обща преживяемост

Средното проследяване е било 8,1 години.

Преживяемостта без събитие е била 50,6% в групата с VAI плюс облъчване на целия бял дроб (WLI-whole-lung irradiation) срещу 56,6% в групата на BuMel за 3 години и 43,1% срещу 52,9% за 8 години, което води до приблизително съотношение на риск (коригирано за трите предварителни междинни анализа) от 0,79 (с 95 % доверителен интервал от [CI] = 0,56–1,10; P = .16).

Като цяло е имало 60 смъртни случая в групата VAI плюс WLI срещу 58 в групата BuMel, което е довело до коефициент на риск от 1,00 (95% CI = 0,70–1,44, P = .99).

Общият процент на преживяемост за VAI плюс облъчване на целия бял дроб (WLI-whole-lung irradiation) срещу BuMel е бил 68.0% срещу 68.2% за 3 години и 54.2% срещу 55.3% за 8 години.

Токсичност

Пациентите от групата BuMel са имали значително по-високи степени на тежки остри токсичности, особено стомашно-чревна и чернодробна токсичност,  хематологична токсичност и инфекции, в допълнение към по-голямо влошаване на общото им състояние.

Четирима пациенти са починали от токсичност, свързана с BuMel,  като нито един не е починал от токсичност, свързана със стандартната химиотерапия.

Заключение

При саркома на Юинг с белодробни или плеврални метастази няма явна полза от приложението на BuMel в сравнение с конвенционалната VAI плюс облъчване на целия бял дроб (WLI-whole-lung irradiation).

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2019/high-dose-chemotherapy-vs-standard-chemotherapy-and-whole-lung-radiation-in-ewing-sarcoma-with-pulmonary-metastases/?fbclid=IwAR2vTZ30J5JrOPGb2CraxeGMU3uOqhIVeIWkPa92sFElPjW5xxQIAzKGSWE

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars