Онкология и Изкуствен интелект

VISNU-1:FOLFOXIRI плюс бевацизумаб подобрява преживяемоста свободна от прогресия спрямо FOLFOX плюс бевацизумаб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
18.07.2019

При пациенти с метастатичен колоректален рак (мКРК), за който се счита, че са изложени на висок риск от наличието на циркулиращи туморни клетки (CTCs), лечението с  FOLFOXIRI плюс бевацизумаб от първа линия подобрява преживяемоста без прогресия до около 3 месеца, в сравнение с модифицирания FOLFOX плюс бевацизумаб,  въпреки че пациентите са имали повече странични ефекти.

Проучването е показало, че FOLFOXIRI плюс бевацизумаб може да се счита за адекватна възможност за лечение при пациенти с метастатичен колоректален рак и три
или повече ЦТК.

VISNU-1 е открито, многоцентрово, рандомизирано проучване фаза III, в което са били включени 349 пациенти до 70-годишна възраст в добро състояние.

Пациентите с най-малко 3 циркулиращи туморни клетки (CTCs) са били рандомизирани да получават модифицирани FOLFOX или FOLFOXIRI, с бевацизумаб, до
прогресия на заболяването.
След натрупване на 63-ма пациенти, протоколът е бил променен, така, че да се препоръча използването на колонио=стимулиращ фактор в рамото на  FOLFOXIRI поради високата степен на неутропения.

Средната преживяемост без прогресиране е била значително по-голяма при FOLFOXIRI / бевацизумаб: 12,4 месеца срещу 9,3 месеца с FOLFOX /бевацизумаб  (коефициент на риска [HR] = 0,64; P = .0006). Неговото превъзходство е било показано в почти всички подгрупи, с изключение на пациентите с P13K мутации.

Ползата се е оказала най-голяма при пациенти с лево-странни тумори на дебелото черво и див тип RAS/BRAF тумори.

След мултивариантния анализ, лечението с FOLFOXIRI/бевацизумаб, BRAF и RAS мутантния статус, CTC броя > 20 и ECOG-1 са били независими предиктори за  преживяемоста без прогресия. При средно проследяване от 50,7 месеца, общият анализ на преживяемостта не е зряла,  но тя е била продължително удължена с FOLFOXIRI /бевацизумаб (22,3 месеца) спрямо FOLFOX / бевацизумаб (17,6 месеца; HR = 0,84; P = .1407).

Няма статистически значима разлика между двете рамена при обективна честота на отговор или продължителност на отговора в анализа за намерение за лечение.
Въпреки това, при пациенти, оценени с отговор, 69% са отговорили на FOLFOXIRI /бевацизумаб, в сравнение с 57%, които са отговорили на FOLFOX / бевацизумаб  (HR = 0.61; P = .0381), като това рамо е показало и по-голяма продължителност на отговора (9.9 срещу 8.1). HR = 1.786; P = .0010).
FOLFOXIRI / бевацизумаб се е свързал с по-висока степен на токсичност ≥ 3, 78% срещу 67% (Р = 0,022), особено астения, диария и фебрилна неутропения.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/issues/july-10-2019/targeting-folfoxiri-plus-bevacizumab-to-a-metastatic-colorectal-cancer-subset/

   Send article as PDF   
Trial Wars