Онкология и Изкуствен интелект

Vigil (Вигил) персонализираната имунотерапия за лечение на рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.09.2019

Vigil е напълно персонализирана клетъчна имунотерапия, която се изследва за лечение на напреднали ракови заболявания.

Разработено от Градалис, Vigil комбинира генното инженерство с имуно-онкологията, за да стимулира имунния отговор срещу раковите клетки.

Как действа

Vigil е персонализирана клетъчна имунотерапия, което означава, че собствените ракови клетки на пациента се използват за лечение на рака.

Терапията на с Vigil започва, когато част от тумора на пациента се отстрани хирургично. След това клетките от тумора се модифицират генетично  по два начина.

Първота модификация, включва способността да инхибират производството на фурин – това е протеин, който затруднява имунната система да открива раковите  клетки.

Втората модификация включва, производството на протеин, наречен гранулоцитно макрофагов колонио- стимулиращ фактор (GM-CSF). GM-CSF е мощен стимулатор на имунната система, за който е установено, че прави раковите клетки по-видими за имунната система.

Веднъж променени, раковите клетки се инжектират обратно в пациента.

Там двете модификации работят в тандем: производството на GM-CSF активира имунната система, а инхибирането на фурина позволява на имунната система да открие раковите клетки. Този процес има за цел да доведе до по-добро разпознаване и убиване на раковите клетки.

Vigil в клинични проучвания

Отвореното, пилотно проучване (NCT02574533) изследва комбинацията от Vigil и  pembrolizumab за индуциране на специфичния за рака T-клетъчен  имунитет при пациенти с нелечим локално напреднал или метастатичен меланом.

Keytruda е хуманизирано моноклонално антитяло, което активира  T-клетъчно-медиирани имунни отговори срещу туморни клетки.

Резултатите от проучването все още не са публикувани.

Vigil също се изследва и като поддържаща терапия при пациенти с рак на яйчниците с висок риск от стадий IIIb-IV в многоцентрово, рандомизирано,  двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване фаза 2/3 (NCT02346747).

Наименованието му е VITAL и включва повече от 80 пациенти, диагностицирани в стадии IIIВ, IIIС или IV с високодиференциран папиларен серозен / светлоклетъчен / ендометриоиден овариален, на фалопиева тръба или  първичен перитонеален рак.

Пациентите са били рандомизирани да получават Vigil или плацебо, инжектирани в кожата ежемесечно за минимум четири и максимум за 12 месеца.

Основната му цел е била да определи преживяемостта на пациентите без рецидив (RFS и общата преживяемост (ОП).

Фаза 2 на проучването VITAL е завършила и резултатите за 42-ма пациенти с рак са били публикувани в научното списание „Гинекологична онкология“ (Gynecologic Oncology.).
Тя обхваща безопасността, имуногенността (способността да се предизвика имунен отговор) и ефикасността на Vigil.

Резултатите са показали,  че употребата на Vigil е безопасна и води до активиране на Т-клетките и подобрява RFS.

Друго кръстосано проучване във фаза 2 (NCT03073525) оценява безопасността и анти-туморната активност на Vigil при жени с диагностицирани напреднали  гинекологични ракови заболявания, като рак на яйчниците, шийката на матката и матката.

В това проучване се оценява безопасността на Vigil и  антитуморната активност в комбинация с Tecentriq (атезолизумаб) на Genentech. За биомаркери се използват измерването на антитуморния системен имунен отговор, генериран или самостоятелно от Vigil, само от Tecentriq, или от комбинацията с двете средства.

Това проучване, което понастоящем набира участници на различни места в САЩ, се очаква да бъде завършено до април 2019 г.

Пилотноto проучване (NCT02725489), оценява безопасността, поносимостта и ефикасността на комбинацията от имунотерапия с Vigil и Imfinzi (durvalumab), PDL1 инхибитор, при жени с диагноза от различни видове напреднал рак – като на гърдата, яйчниците, шийката на матката, матката, фалопиевите тръби, първичният  перитонеален и рак на ендометриума.

В момента се набират пациенти само на едно място в Далас. Основната цел на проучването е да се изследват ефектите,  които може да има комбинираното лечение върху пациентите и дали комбинацията спомага за забавяне развитието на заболяването.

Безопасността на имунотерапията Vigil в комбинация с други лекарства също се оценява в клинично изпитване във фаза 2b (NCT02511132), включващо пациенти с метастатичен сарком на Юинг, които не могат да бъдат лекувани с поне една предшестваща линия от системна химиотерапия.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака