Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

VELOR: Афилиберцепт подобрява с малко общата преживяемост със сравнение с плацебо при пациенти с метастатичен колоректален карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.05.2019

През август 2012 г. антиангиогенният агент ziv-aflibercept (Zaltrap) е одобрен за употреба в комбинация с FOLFIRI (флуороурацил,  левковорин, иринотекан) при лечение на метастатичен колоректален карцином, резистентен към или прогресиращ след прилагане на оксалиплатин.

Одобрението се е основавало на рандомизирано, двойно-сляпо, фаза III клинично проучване (проучване VELOR), при което 1226 пациенти с метастатичен  колоректален карцином, са прогресирали по време на или в рамките на 6 месеца след комбинирана химиотерапия на базата на оксалиплатина,  и са получили FOLFIRI плюс ziv-aflibercept (n = 612) или само плацебо (n = 614) на всеки 2 седмици. Пациенти са били включени независимо от  предшестващото лечение с бевацизумаб (Avastin). Ziv-aflibercept е бил прилаган в доза от 4 mg /kg чрез интравенозна инфузия в продължение  на 1 час преди схемата FOLFIRI.

Средната възраст на пациентите е била 61 години, 59% са били мъже, 87% са били от кавказката раса и 98% от пациентите са били с ECOG статус от 0 или 1. Всички са получавали преди
това оксалиплатина; 90% от пациентите в групата ziv-aflibercept и 89% в групата на плацебо са получили лечение, базиращо се на оксалиплатина,  при лечението на напреднало/ метастатично заболяване. Общо 28% са приемали през бевацизумаб в комбинация с оксалиплатина.
Първичната крайна точка е била общата преживяемост, а назначението за лечение е стратифицирано по ECOG статуса и преоритетно на експозиция с бевацизумаб.

Средният брой на лечебните цикли е бил девет в групата с ziv-aflibercept и осем в групата на плацебо. Средната обща преживяемост е  била 13,5 месеца в групата ziv-aflibercept срещу 12,1 месеца в групата на плацебо, представено е било и значително намаление с 18% на  смъртността при ziv-aflibercept (HR = 0,82, 95% CI = 0,71-0,94, P = .0032 при стратифициран log-rank тест). Средната преживяемост без  прогресия е била 6.9 месеца в групата ziv-aflibercept спрямо 4.7 месеца в групата на плацебо (HR = 0.76, 95% CI = 0.66-0.87, P = .00007).
Общата честота на отговорите е била 19,8% в групата на ziv-aflibercept и 11,1% в групата на плацебо (P = 0,0001).

Профил на безопасност

В проучването VELOR най-честите нежелани събития, наблюдавани при ≥ 20% от пациентите, лекувани с ziv-aflibercept, и с ≥ 2% по-голяма  честота в сравнение с плацебо групата са били: левкопения (78% срещу 72%), диария (69% срещу 57). %), неутропения (67% срещу 57%), протеинурия (62% срещу 41%), повишен AST (62% срещу 54%) и ALT (50% срещу 39%), стоматит (50% срещу 33%), умора (48% срещу 39%),  тромбоцитопения (48% срещу 35%), хипертония (41% срещу 11%), намалено тегло (32% срещу 14%), намален апетит (32% срещу 24%),  епистаксис (28%) срещу 7%), коремна болка (27% срещу 24%), дисфония (25% срещу 3%), повишен серумен креатинин (23% срещу 19%) и  главоболие (22% срещу 9%).

Най-честите нежелани реакции от степен 3 или 4, настъпващи при ≥ 5% от пациентите на ziv-aflibercept и ≥ 2% по-често, отколкото в  плацебо групата, са били: неутропения (37% срещу 30%), диария (19% срещу 8%), хипертония \  Левкопения (16% срещу 12%), стоматит (13% срещу 5%),
умора (13% срещу 8%), протеинурия (8% срещу 1%) и астения (5% срещу 3%).

Хеморагични събития от степен 3 или 4 са наблюдавани при 2,9% от пациентите в групата ziv-aflibercept в сравнение с 1,7% от пациентите  на плацебо. Артериалните тромбоемболични събития са наблюдавани съответно при 2,6% и 1,7% от пациентите, а венозни тромбоемболични
събития са наблюдавани съответно при 9% и 7%.

Ziv-aflibercept носи предупреждение за опасност от кръвоизлив (включително кръвоизлив в стомашно-чревния тракт), перфорация на ГИ и  компрометирано зарастване на рани. Лекарството съдържа също предупреждения /предпазни мерки за образуване на фистула, хипертония,
артериални тромбоемболични събития, протеинурия, неутропения и неутропенични усложнения, диария и дехидратация и синдром на обратима левкоенцефалопатия.

Източници на информация:

1.Ziv-aflibercept with FOLFIRI in Metastatic Colorectal Cancer

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars