Онкология и Изкуствен интелект

TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001: Требананиб плюс карбоплатина и паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при рак на ячниците

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Във клиничното изпитване TRINOVA-3/ENGOT-ov2/GOG- 3001 (фаза III) докладвано в The Lancet Oncology, е било установено, че  добавянето на антиангиогенния агент трабананиб (trebananib) към карбоплатина / паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия при първа линия на лечение при напреднал  рак на яйчниците.

Подробности за проучването

В двойно-сляпото проучване са били включени 1015 жени от 206 центъра в 14 страни, които са имали епителен рак на яйчниците, първичен перитонеален карцином и/или  карцином на фалопиевата тръба според Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO). Пациентите са били разпределени на случаен принцип 2:1 между  януари 2012 г. и февруари 2014 г. за  получаване на първа линия требананиб плюс карбоплатина / паклитаксел (n = 678) или плацебо плюс карбоплатина / паклитаксел (n = 337).  Пациентките са провели шест цикъла паклитаксел (175 mg / m2) и карбоплатин (AUC = 5 или 6) на всеки 3 седмици, плюс седмично приложение на интравенозен  требананиб от 15 mg/ kg или само плацебо.
Поддръжката с требананиб или плацебо е продължила до 18 месеца.

Основната крайна точка е била оценената от изследователите преживяемост без прогресия в популацията с намерение за лечение.

Преживяемост без прогресия

Средното проследяване е било 27,4 месеца. Средната преживяемост без прогресия е била 15,9 месеца в групата с требананиб срещу 15,0 месеца в групата на плацебо  (съотношение на опасност [HR] = 0,93, P = .36).

Данните за общата преживяемост при населението с намерение за лечение не са били зрели при намаляване на данните. Изчислена средна обща преживяемост е била 46,6
месеца спрямо 43,6 месеца (HR = 0,99, CI 95% = 0,79–1,25).

Нежелани събития

Нежелани събития от степен ≥ 3 са настъпили при 76% от групата на требананиб срещу 71% от плацебо групата, като най-честата е била неутропенията (35% срещу 38%),  анемията (11% срещу 12%) и левкопенията (12% срещу 10%). Сериозни нежелани реакции са били наблюдавани при 40% срещу 31% от пациентите. Смята се, че два фатални  случая в групата с требананиб са свързани с него, паклитаксела и карбоплатината (белодробна инфекция и неутропеничен колит), а два са се смятали за  свързани само с паклитаксела и карбоплатина (общо влошаване на здравето и намаляване на броя на тромбоцитите). Не са съобщени фатални нежелани реакции, свързани
с лечението, в групата на плацебо.

Заключение
Требананиб плюс карбоплатина и паклитаксел не подобрява преживяемостта без прогресия като лечение на първа  линия при напреднал рак на яйчника. Комбинацията от требананиб плюс карбоплатина и паклитаксел не е довело до нови сигнали за безопасност. Тези резултати
показват, че требананиб в комбинация с карбоплатина и паклитаксел има минимален ефекти при тази група пациенти.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/issues/july-10-2019/addition-of-antiangiogenic-agent-to-first-line-carboplatinpaclitaxel-in-ovarian-cancer/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars