Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

TRINOVA-1: Требананиб слабо подобрява преживяемостта при пациентки с асцит при рецидивирал карцином на яйчника

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.05.2019

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Trebananib представлява пептидно тяло, което блокира свързването на ангиопоетин-1 и -2 с Tie2, което значително удължава  преживяемостта без прогресия (PFS)  при пациенти с рецидивирал епителен карцином на яйчниците, установено във фаза 3 на клиничното проучване TRINOVA-1.
В проучването се докладва общата преживяемост (OП) в популацията с  намерение за лечение и в клинично значимите подгрупи, както и времето до втора прогресия на заболяването (PFS-2).

ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ:
Жени с рецидивирало заболяване (и интервал без платинов препарат <12 месеца) са били рандомизирани да получават интравенозно  паклитаксел 80 mg /m2 (3 седмици с 1 седмица почивка) плюс интравенозно trebananib от 15 mg/kg или плацебо, седмично. ОП в популацията с намерение за лечение е била ключовата вторична  крайна точка. Проучвателният анализ на PFS-2 е проведен съгласно ръководството на Европейската агенция по лекарствата.

РЕЗУЛТАТИ:
Медианната OП не е била значително подобрена с trebananib в сравнение с плацебо (19.3 спрямо 18.3 месеца; HR, 0.95; 95% CI, 0.81-1.11;  P = 0.52) при популацията с намерение за лечение (n = 919). В подгруповия анализ trebananib подобрява средната OS в сравнение с плацебо  (14,5 спрямо 12,3 месеца; HR, 0,72; 95% CI, 0,55-0,93; P = 0,011) при пациенти с изходно ниво на асцит (n = 295). В популацията,  предназначена за лечение, trebananib значително подобрява средната PFS-2 в сравнение с плацебо (12,5 спрямо 10,9 месеца; HR, 0,85;  95% CI, 0,74-0,98; P = 0,024). Честотата и видът на нежеланите събития в този актуализиран анализ съответстват на описаните в  първичния анализ и не са били открити нови.

Изводи:
ОП не е била значително по-дълга при популацията с намерение за лечение, въпреки че е имало подобрение в ОП при пациенти с асцит,  получаващи trebananib. PFS-2 потвърждава, че ползата от PFS, свързана с trebananib, се поддържа при второто прогресиране на заболяването,  независимо от избора на последваща терапия.

Източник на информация:

1.Final results of a phase 3 study of trebananib plus weekly paclitaxel in recurrent ovarian cancer (TRINOVA-1): Long-term survival, impact of ascites, and progression-free survival-2.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars