Онкология и Изкуствен интелект

Треска и повишена температура при пациенти след приложение на Золедронова киселина (бифосфонати)

I.Bivolarski
I.Bivolarski

По-долу е изложена интересна италианска статия, която намира връзка между приложението на золедронова кислина и повишената температура.

Най-често срещаното нежелано събитие, обикновено свързано с приложението на бисфосфонати е преходната треска. Целта на това проучване е да се определи ролята на основните цитокини за реакцията на острата фаза на интерлевкин-6 (IL-6) и  тумор некрозис фактор-алфа (TNF-алфа), участващи в патогенезата на треската, предизвикана от золедронова  киселина. Осемнадесет пациенти с онкологично заболяване и костни метастази са били лекувани за първи път с една доза от 4 mg (интравенозна инфузия) на золедронова киселина.

Оценявани са циркулиращите нива на TNF-алфа, интерферон-гама (IFN-гама) и IL-6 в различно време, точно преди и на 1-ви, 2-ри, 7-ми и 21-ви дни след инфузия на дифосфонат.

Клиничните и стандартните лабораторни параметри са били записвани по едно и също време. Циркулационните нива на TNF-алфа са се увеличили значително на 1-ви и 2-ри ден след инфузията на золедронова  киселина (съответно, p = 0,002 и p <0,001) и след това са намаляли до нива, близки до базовите.

Нивата на IL-6 са се увеличили значително на 1-вия ден след инфузията (р = 0,007),
връщайки се до стойности, подобни на средните базови стойности на 2-рия ден след приложението на золедронова киселина. Нещо повече, при пациенти с треска, повишаването нa TNF-алфа и IL-6 е било по-високо, отколкото при пациенти без треска. Не са били установени статистически значими разлики в IFN-гама в различни времеви точки при пациенти със и без
треска.

Резултати са показали, че золедроновата киселина индуцира преходни TNF-алфа и IL-6 увеличения и че тези увеличения са по-високи при пациенти с развита
температура, което предполага, че тези цитокини могат да са отговорни за патогенезата на треската. Рязкото намаляване на серумните нива на калций, наблюдавано при
пациенти с висока температура, може да бъде свързано с фармакокинетичните модификации на золедронова киселина.

Източник на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14651779

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции