Онкология и Изкуствен интелект

TRANSCEND: FDA одобри лизокабтаген маралеуцел при В-едроклетъчен лимфом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 5 февруари 2021 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лизокабтаген маралеуцел (Lisocabtagene maraleucel, Breyanzi) за лечение на възрастни пациенти с рецидивирал  или рефрактерен В-едроклетъчен лимфом след две или повече линии на системна терапия, включително дифузен B- едроклетъчен лимфом (DLBCL), който не е посочен по друг
начин (включително DLBCL, произтичащ от индолентен лимфом), високостепенен В-клетъчен лимфом, първичен медиастинален В-едроклетъчен лимфом и фоликуларен лимфом степен IIIB.

Lisocabtagene maraleucel е насочен към CD19 химерния антигенен рецептор (CAR) при Т-клетъчна имунотерапия. Състои се от автоложни Т клетки, които са генетично модифицирани,
да произвеждат CAR протеин, което позволява на Т клетките да идентифицират и елиминират CD19-експресиращи нормални и злокачествени клетки.

TRANSCEND

Ефикасността е била оценена в проучването TRANSCEND, еднократно, отворено, многоцентрово проучване, което е оценявало лизокабтаген маралеуцел, предшествано от лимфоразграждаща химиотерапия,  при възрастни с рецидивирал или рефрактерен В-едроклетъчен лимфом след поне две терапевтични линии.

От 192-ма пациенти, които са могли да бъдат оценени за отговор, общият процент на отговор на оценка на независима комисия за преглед е била 73% (95% [CI] = 67% –80%), с пълен процент
на отговор от 54% (95% CI = 47 % –61%). Медианата на времето до първия отговор е била 1 месец. От 104-ма пациенти, които са постигнали пълен отговор, 65% са имали ремисия с  продължителност поне 6 месеца, а 62% са имали ремисия с продължителност поне 9 месеца. Приблизителната средна продължителност на отговора не е била достигната (95% = 16,7  месеца – не е достигната) при пациенти, които са постигнали пълен отговор. Очакваната средна продължителност на отговора при пациенти с частичен отговор е била 1,4 месеца
(95% ДИ = 1,1-2,2).

Синдром на освобождаване на цитокини се е наблюдавал при 46% от пациентите (степен 3 или по-висока = 4%), а неврологична токсичност – при 35% (степен 3 или по-висока = 12%).

Трима пациенти са имали фатална неврологична токсичност. Други нежелани реакции от степен 3-та или по-висока са включвали инфекции (19%) и продължителни цитопении (31%). FDA
одобри лизокабтаген маралецел със стратегия за оценка и смекчаване на риска поради риск от фатален или животозастрашаващ синдром на освобождаване на цитокини и
неврологична токсичност.

Препоръчителният режим е еднократна доза, съдържаща 50 до 110 × 106 CAR-позитивни жизнеспособни Т клетки с съотношение 1:1 на CD4 и CD8 компоненти, прилагана чрез
интравенозна инфузия и предшествана от флударабин и циклофосфамид за лимфодеплеция.

Lisocabtagene maraleucel не е показан за лечение на пациенти с първичен лимфом на централната нервна система.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2021/fda-approves-lisocabtagene-maraleucel-for-patients-with-relapsed-or-refractory-large-b-cell-lymphoma/?fbclid=IwAR2-ueRwc1QZu1SwCiG1g2jjwBs1qaFumXjGmOuvg-lf1slm2Z-U9PiKf1

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars