Онкология и Изкуствен интелект

TheraP: LuPSMA срещу кабазитаксел при метастатично резистентен на кастрация рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Радионуклидна терапия намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 37% спрямо кабазитаксел при мъже с метастатичен кастрато- резистентен рак на простатата  установено в клиничното проучване TheraP (фаза II).

Лекуваните с лутеций-177 PSMA-617 (LuPSMA) пациенти, са имали по-малко токсичност и подобрено качество на живот в сравнение с тези, които са получавали кабазитаксел.

Активният сравнителен компонент в проучването, кабазитаксел, се е считал за предпочитана терапия от трета линия при метастатичния кастрато- резистентен рак на простатата
след прогресиране на заболяването при андрогенните рецептор-сигнализиращи агенти (т.е. ензалутамид и / или абиратерон) и доцетаксел. Тези нови данни правят LuPSMA
привлекателен избор, ако тези резултати бъдат потвърдени във фаза III проучвания.

LuPSMA е насочен към PSMA, антиген, експресиран почти универсално върху метастатични клетки на рак на простатата, но не и върху нормални клетки. Лекарството доставя
високи нива на излъчване на бета-частици към PSMA-експресиращи клетки и много ниски дози до нормални клетки. Кабазитаксел пък е полусинтетичен таксан, одобрен за лечение
на резистентен на кастрация рак на простатата след лечение на базата на доцетаксел.

Подробности за проучването TheraP

Отвореното. изследователско проучване TheraP от фаза II е започнало през 2018 г. и на случаен принцип са били включени 200 мъже в съотношение 1:1 да получават LuPSMA
интравенозно на всеки 6 седмици в продължение на до шест цикъла (с начална доза от 8,5 GBq, намаляваща с 0,5 GBq всеки цикъл) спрямо кабазитаксел (20 mg/m2 интравенозно за до 10 цикъла). Всички мъже
са имали метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата и са били лекувани преди това с доцетаксел.

Положителен позитронно-емисионна томография с галий-68 PSMA / компютърна томография е била използвана за подбор на пациентите при включване. Отрицателното сканиране е изключвало
пациенти. От 291 скринирани пациенти, 91 са били изключени. По време на проучването е имало 15 отпаднали в рамото на кабазитаксел срещу никой в рамото на LuPSMA.

Средната възраст на пациентите е била 72 години. 91% преди това са били лекувани с абиратерон, ензалутамид или и/или с двата препарата. Около 95% от пациентите са имали оценка на състоянието
по ECOG от 0 до 1.

Резултати

TheraP е постигнало своята основна крайна точка, като по-висок процент от пациентите, лекувани с LuPSMA, са постигнали 50% или по-голямо намаляване на нивата на
специфичния простатен антиген спрямо изходното ниво в сравнение с кабазитаксел: 66% срещу 37%, съответно (P <.0001). Лечението с LuPSMA е удвоило обективните нива на
отговор в сравнение с кабазитаксел: съответно 49% срещу 24%.

Средната рентгенографска преживяемост без прогресия е била идентична във всяко рамо на 5,1 месеца, но на 12-я месеца е била 19% при лекуваните с LuPSMA срещу 3% в групата, лекувана
с кабазитаксел.

Лечението с LuPSMA е довело до по-голямо намаляване на резултатите от болката след лечение, като 60% от пациентите са съобщавали за подобрения срещу 43% в рамото с кабазитаксел.

НЛР

Токсичности от степен 3-та и 4-та са били докладвани при 33% от пациентите в рамото на LuPSMA срещу 53% от лекуваните с кабазитаксел. Най-често съобщаваните събития от степен 3-та и 4-та
в рамото LuPSMA и рамото на кабазитаксел са били съответно неутропения (4% срещу 13%), тромбоцитопения (11% срещу 0%), анемия (8% във всяка ръка), диария (1 % срещу 5%) и умора (5% срещу 4%).

Заключение

За мъже, които преди това са били лекувани с доцетаксел за метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата, LuPSMA е обещаваща алтернатива на кабазитаксел
със значително по-висока активност, по-малко нежелани събития от степен 3-та и 4-та.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2021/lupsma-vs-cabazitaxel-for-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer/?fbclid=IwAR0nfy7DnmSdBiL3WLG1fcqXKds5N8uSfKjaAPvDP-I-8XpM81Lz39aN580

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars