Онкология и Изкуствен интелект

TAPUR: Монотерапия с пембролизумаб при тежко претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и високомуторна мутационна тежест

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Констатациите от проучването във фаза II – Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR), разработено от ASCO, и публикувано в Journal of Clinical Oncology  са показали, че пембролизумаб е показал активност при силно претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и с висока мутационна тежест.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване, проведено в САЩ са били включени 28 жени с метастатично заболяване и туморна мутационна тежест, варираща от 9 до 37 мутации / мегабази, между октомври 2016 г. и юли 2018 г. Като цяло 26 (93%) са получили три или повече предишни системни терапии (две са получили две предишни терапии) и 23 (82%) са получили предишна лъчетерапия. Сред 19 пациенти с известен статус на микросателитна нестабилност (MSI), 18 са имали MSI-стабилно заболяване. Общо 25 (89%) са имали
HER2-отрицателни тумори, 14 (50%) са имали хормоно-позитивно заболяване и 13 (46%) са имали тройно отрицателно заболяване.

Данни за експресията на PD-L1 не са били събирани. Пациентките са получавали пембролизумаб от 2 mg /kg (n = 8) или 200 mg (n = 20) на всеки 3 седмици до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност. Първичната крайна точка е била степента на контрол на заболяването, определена като обективен отговор или стабилно заболяване в продължение
на 16 седмици или повече.

Контрол на заболяванията

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Контрол на заболяването се е наблюдавал при 37% от пациентките, а обективен отговор се е наблюдавал при 21%.
2.Средната обща преживяемост е била 30,6 седмици.

Контрол на заболяването се е наблюдавал при 10 пациентки (37%, 95% = 21% –50%), а обективен отговор се е наблюдавал при 6 (21%, 95% CI = 8% –41%).

Средната преживяемост без прогресия е била 10,6 седмици (95% = 7,7–21,1 седмици); средната обща преживяемост е била 30,6 седмици (95% ДИ = 18,3–103,3 седмици).
Не е имало очевидна връзка между тежестта на мутацията на тумора и без прогресията или общата преживяемост.

Неблагоприятни събития

Свързани с лекарства нежелани събития от степен 3-та до 4-та са настъпили при три пациентки (11%), а при други трима (11%) са били докладвани сериозни нежелани събития,
свързани с употребата на лекарствата. Нежеланите събития, свързани с лекарствата от степен 3-та, са се състояли от белодробна емболия, загуба на тегло, хипоалбуминемия и
хипонатриемия. Тежки нежелани събития, свързани с лекарствата от степен 2-ра или 3-та, са се състояли от обструкция на дебелото черво, диария, инфекция на пикочните пътища
и чернодробна недостатъчност.

Заключение

Монотерапията с пембролизумаб има антитуморна активност при силно претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата, характеризиращ се с
висока мутационна тежест на тумора. Констатациите подкрепят неотдавна одобрения от Американската администрация по храните и лекарствата- пембролизумаб за
лечение на пациенти с нерезектабилни или метастатични солидни тумори с висока туморна мутационна тежест без алтернативни възможности за лечение.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/april-2021/pembrolizumab-monotherapy-for-heavily-pretreated-patients-with-metastatic-breast-cancer-and-high-tumor-mutational-burden/?fbclid=IwAR0AsmePokMTvjMhdWCkU2ofdcALiCxvBFIf4pcCHwMvimFGfcWjCCDJFqI

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars