Онкология и Изкуствен интелект

T-ACT: Нови данни за продължителното приложение на трастузумаб при японски пациенти

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В японското проучване T-ACT (фаза II), описано в Journal of Clinical Oncology, не се открива полза от продължителен трастузумаб, комбиниран с паклитаксел след прогресиране на заболяването (на трастузумаб от първа линия плюс химиотерапия с флуоропиримидин /платина при пациенти) при пациенти с HER2-позитивен напреднал  стомах или рак на гастроезофагеалената връзка.

Подробности за проучването

В многоцентровото, открито проучване, 91 пациенти, рефрактерни към трастузумаб от първа линия в комбинация с флуоропиримидин / платинова химиотерапия, са били разпределени  на случаен принцип за получаване на паклитаксел при 80 mg/m2 в дни 1-ви 8-ми и 15-ти на всеки 28 дни с (n = 45 ) или без (n = 46) продължаващ трастузумаб (начална доза  8 mg /kg, последвана от 6 mg /kg на всеки 3 седмици). Основната крайна точка е била преживяемостта без прогресия.

Резултати от ефикасността

Средната продължителност на проследяването е била 10 месеца при двете групи. Средната преживяемост без прогресия е била 3,2 месеца в групата с паклитаксел срещу 3,7 месеца
в групата на паклитаксел / трастузумаб (съотношение на опасност [HR] = 0,91, P = .33). Общата средна преживяемост е билс 10,0 месеца срещу 10,2 месеца (HR = 1,23, P = .20).
Обективният процент на отговори е бил 32% срещу 33% (P = 1.00).

При проучвателните анализи положителността на HER2 на туморната тъкан е загубена след химиотерапия от първа линия при 11 (69%) от 16 пациенти с налична туморна тъкан, а
циркулиращата HER2 ДНК амплификация е била открита при 41 (60%) от 68 пациенти с налични данни. Не са били установени асоциации между биомаркерите и ефикасността на продължителния
трастузумаб плюс паклитаксел.

Нежелани събития

Степен над 3-та за нежелани събития в групите на паклитаксел срещу паклитаксел /трастузумаб са включвали: неутропения (27% срещу 33%), анемия (24% срещу 31%), левкопения (18% срещу 29%),  периферна сензорна невропатия (7% срещу 7%) ) и анорексия (7% срещу 4%). Всяка степен анорексия е по-честа в групата на паклитаксел / трастузумаб (47% срещу 29%).

Не са наблюдавани тежки сърдечни нежелани реакции в групата на паклитаксел / трастузумаб.

Заключение

Трастузумабът отвъд стратегията за прогресия не е успял да подобри преживяемостта без прогресия при пациенти с рак на стомашен или  гастроезофагеалената връзка в напреднала възраст и не са били открити полезни биомаркери.

Източник на информция:
1.https://ascopost.com/news/april-2020/trastuzumab-beyond-progression-in-her2-positive-advanced-gastricgastroesophageal-junction-cancer/?fbclid=IwAR2oDGEDXec3O11KFLHKdz2g6iLGs5R-XIaMBF7tsjNmDVE5svcyeSw7_6

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars