пт. юни 21st, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

STELLAR trial:NovoTTF-100L подобрява общата преживяемост при пациенти с малигнен плеврален мезотелиом

1 min read
Папиларна фиброеластома

Папиларна фиброеластома Папиларната фиброеластома представлява много рядък първичен тумор на сърцето, който обикновено се открива върху някоя от клапите му.

На 23 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри системата NovoTTF-100L в комбинация с пеметрексед плюс  платина за лечение на първа линия на нерезектабилен локално авансирал (напреднал) или метастатичен малигнен мезотелиом.
NovoTTF-100L е неинвазивно, антимитотично лечение на рак, която използва електрически полета, настроени на специфични честоти, нарушаващи делението на раковите клетки на солидния тумор.

NovoTTF-100L е първото лечение за злокачествен плеврален мезотелиом, одобрено от FDA за повече от 15 години. Предклиничните данни са показали, че човешките мезотелиомни клетки са силно чувствителни към електрически полета.

STELLAR trial

Одобрението на FDA се основава на резултатите от клиничното проучване STELLAR. То е проспективно, еднораменно, описващо безопасността и ефикасността на системата NovoTTF-100L плюс химиотерапия за първа линия при пациенти с неоперабилен малигнен плеврален мезотелиом. Проучването е включвало 80 пациенти с нерезектабилен и нелекуван преди това злокачествен плеврален мезотелиом, които са били кандидати за лечение с пеметрексед и цисплатина (или карбоплатина). Изследването е имало за цел определяне на общата преживяемост при пациентите, лекувани с NovoTTF-100L плюс химиотерапия. Вторичните крайни точки са включвали: общата честота на отговор (по критерии на mRECIST), преживяемост без прогресия и безопасност.

Средната обща преживяемост е била 18,2 месеца (95% доверителен интервал [CI] = 12,1–25,8) при всички пациенти, лекувани с NovoTTF-100L плюс химиотерапия. Средната обща преживяемост е била 21,2 месеца при пациенти с епителиоиден малигнен плеврален мезотелиом (n = 53) и 12,1
месеца за пациенти с непителиоиден злокачествен плеврален мезотелиом (n = 21). Повече от половината (62%) от пациентите (n = 80), включени в проучването STELLAR, които са използвали NovoTTF-100L плюс химиотерапия, са все още живи след 1 година. Степента на контрол
на заболяването при пациенти с извършено поне едно последващо компютърно томографско сканиране (n = 72) е 97%. Четиридесет процента от пациентите са имали частичен отговор, 57% са имали стабилно заболяване, а 3% са имали прогресия на заболяването. Средната преживяемост без прогресия е била 7,6 месеца.

Проучването STELLAR показва, че NovoTTF-100L може да се комбинира с химиотерапия. Не е наблюдавано повишаване на сериозните системни нежелани събития, когато NovoTTF-100L е добавен към химиотерапия. Лекото до умерено дразнене на кожата е била най-честата нежелана
реакция, свързана с устройството при NovoTTF-100L.

NovoTTF-100L за злокачествен плеврален мезотелиом е класифицирано като устройство за хуманитарна употреба и е одобрено по силата на действащите закони САЩ.

Източници на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60082?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP+EN&fbclid=IwAR15eNOG2GvVHY-nKAS27JEG-02vv0LqMlRWhvxk4GoZtvgUDZEGWI4jHqs

   Send article as PDF   
Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.