Онкология и Изкуствен интелект

SORCE: Адювантен Сорафениб срещу плацебо при пациенти с бъбречно-клетъчен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology,съобщава, че в проучването SORCE (фаза III), не се открива полза от сорафениб спрямо плацебо като адювантна терапия при  пациенти с бъбречно-клетъчен карцином с междинен или висок риск от рецидив на заболяването.

Подробности за проучването

Двойно-сляпото проучване е включвало 1711 пациенти от шест европейски страни и Австралия, подложени на оперция за първичен бъбречно-клетъчен карцином. Пациентите са били разпределени на случаен принцип в съотношение 2:3:3 между юли 2007 г. и април 2013 г., да получават плацебо за 3 години (n = 430), сорафениб за 1 година, последван от плацебо  за 2 години (n = 642) или сорафениб за 3 години (n = 639). Първоначалната доза сорафениб е била от 400 mg два пъти дневно (получена от 13% от пациентите в групите със сорафениб)  и е била променена на 400 mg дневно по време на проучването.

Като цяло 84% от пациентите са имали светло- клетъчна хистология. Рискът от рецидив е бил междинен при 53% от пациентите и висок при 47%. Първичният анализ на резултатите  е докладван от изследователите преживяемост без заболяване, сравняваща 3 години сорафениб спрямо плацебо в популацията, която се лекува.

Преживяемост без болести

Средната продължителност на проследяването по време на анализа е била 6,5 години. Въпреки разрешените адаптации на лечението, включително модификации на дозата, повече  половината от пациентите в групите на сорафениб са прекратили лечението след 12 месеца (средна продължителност = 10,6 месеца с 3 години; и 11,7 месеца с 1 година на  сорафениб срещу 35,4 месеца с плацебо).

Не се е наблюдавало разлика в преживяемостта без заболяване за 3-годишната група на сорафениб спрямо групата на плацебо, като са се наблюдавали 245 срещу 167 събития
(съотношение на риска = 1,01, 95% [CI] = 0,83–1,23; P = .95 ). Средната преживяемост без заболяване не е била достигната и при двете групи.

Тъй като са наблюдавани непропорционални рискове (P = .042), е бил извършен ограничен срединен анализ на времето за преживяване; изчисленото ограничено средно време на  преживяване за 10 години е била 6,81 години в 3-годишната група на сорафениб срещу 6,82 години в групата на плацебо (разлика = 0,01 година; P = .988). Не се е наблюдавала разлика в преживяемостта без заболяване между 1-годишната група на сорафениб спрямо групата на плацебо (HR = 0,94, 95% CI = 0,77–1,14; P = .509).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Не са се наблюдавали разлика в преживяемостта без заболяване между 3-годишната група на сорафениб или 1-годишната група на сорафениб спрямо групата на плацебо.
2.Авторите пишат: „Активното наблюдение остава стандартът на грижа за пациенти с междинен или висок риск от рецидив след нефректомия.“

Не са се наблюдавали разлики в общата преживяемост в сравнение с плацебо групата за 3-годишната група на сорафениб (HR = 1,06, 95% CI = 0,82–1,38; P = .638) или за  1-годишната група на сорафениб (HR = 0,92 , 95% CI = 0,71–1,20; P = .541). Общата преживяемост за 10 години е била 70% в 3-годишната група, 69% в 1-годишната група и 69% в
плацебо групата.

При предварително планирани анализи на подгрупи не са били наблюдавани значими разлики за 3-годишните или 1-годишните групи сорафениб спрямо плацебо групата при пациенти с  висок риск от рецидив или сред пациенти с светло-клетъчен бъбречно-клетъчен карцином.

Неблагоприятни събития

Нежелани събития степен над 3-та са настъпили при 63,9% от пациентите в 3-годишната група на сорафениб, 58,6% от едногодишната група на сорафениб и 29,2% от групата на  плацебо. Сериозни нежелани събития са настъпили съответно при 24%, 21,6% и 19,1% от пациентите. Кожна реакция степен 3 на ръцете и краката се съобщава при 24% от
пациентите във всяка група сорафениб. Хипертония степен 3 се наблюдава при 26% и 24% от групите на сорафениб и 20% от групата на плацебо.

Заключение

Сорафениб не трябва да се използва като адювантна терапия при бъбречно-клетъчен карцином. Активното наблюдение си остава стандартът на  грижа за пациенти с междинен или висок риск от рецидив след нефректомия и е подходящият контрол на текущо международно адювантно проучване за  бъбречно-клетъчен карцином, RAMPART [NCT03288532].

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2020/adjuvant-sorafenib-vs-placebo-in-patients-with-kidney-cancer-at-intermediate-or-high-risk-of-relapse/?fbclid=IwAR2C7qwBiRLRgtv4_6v0apYhCq4UTA5nVvL8rlaK9lYivfpPO8qzH1AmaSI

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars