Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

SOLAR-1: Алпелизиб в комбинация с фулвестрант при PIK3CA-мутирал, хормонално-позитивен напреднал рак на гърдата удължава PFS,но увеличава нежеланите събития

I.Bivolarski
I.Bivolarski
30.05.201901.06.2019

 

На 24 май 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри таблетките алпилизиб (Alpelisib, Piqray), за използване  в комбинация с фулвестрант за лечение на жени в постменопауза (и при мъже) с положителни хормонални  рецептори (HR), отрицателни по HER2 статуса и с мутация на PIK3CA , при авансирал (напреднал) или метастатичен рак на гърдата
след прогресия на или след ендокринно-базиран режим. Одобрението се основава на резултатите от  проучването SOLAR-1, получени от André et al и публикувани в The New England Journal of Medicine.

FDA одобри също така и диагностичния комплект PRA3000 RIKP за PCR свързан с откриването на PIK3CA мутация в тъкан и/ или течна биопсия. Пациентите, които са отрицателни при тестването с течна биопсия, трябва да преминат туморна биопсия за тестване на мутация при PIK3CA.

Подробности за изследването

SOLAR-1 е двойно-сляпото проучване, включващо 572-ма пациенти от 198 центъра в 34 страни разделени на две групи на базата на туморно-тъканния PIK3CA-  мутационен статус. След това пациентите са били разпределени и на случаен принцип между юли 2015 г. и юли 2017 г., за да получават или 300 mg алпелизиб на ден плюс фулвестрант 500 mg на всеки 28 дни и едникратно на 15-тия ден или плацебо плюс фулвестрант.
В кохорта с PIK3CA-мутацията, 169 пациенти са получили лечение с алпелизиб / фулвестрант, а 172 са получили плацебо /фулвестрант;  в кохортата без PIK3CA мутация, 115 пациенти са получавали алпелизиб / фулвестрант, а 116 плацебо/ фулвестрант.

Първичната крайна точка е била преживяемост без прогресия (PFS) в PIK3CA-мутираната кохорта.

Преживяемост без прогресия

Медианата на проследяването е била 20 месеца. Сред 341 пациенти с мутации на PIK3CA средната преживяемост без прогресия е била 11.0 месеца  в групата на алпелизиб спрямо 5.7 месеца в плацебо групата (коефициент на риска [HR] = 0.65, P <.001). В тази група общият процент  на отговор е бил 26,6% срещу 12,8% (35,7% срещу 16,2% при тези с измерима болест). В кохорта от 231 пациенти без PIK3CA мутация  средната преживяемост без прогресия е била 7,4 месеца срещу 5,6 месеца (HR = 0,85, 95% доверителен интервал [CI] = 0,58–1,25).

Нежелани събития

Сред всички пациенти най-честите нежелани събития от степен 3-та или 4-та в групата на алпелизиб са били: хипергликемия (36,6% срещу 0,7% в  групата на плацебо) и обрив (9,9% срещу 0,3%); диария 3-та степен се е наблюдавала при 6,7% от пациентите в групата на алпелизиб в сравнение  с 0,3% от групата на плацебо. Сериозни нежелани събития са настъпили при 34,9% срещу 16,7% от пациентите. Алпелизиб и плацебо са били преустановени поради нежелани събития при 25,0% срещу 4,2% от пациентите, като най-честите причини за групата на алпелизиб са били именно хипергликемията (6,3%) и обрива (3,2%).

Заключение

Заключение е че лечението с алпелизиб / фулвестрант удължава преживяемостта без прогресия при пациенти с  PIK3CA-мутирал, HR-позитивен, HER2-отрицателен напреднал рак на гърдата, който са получавали преди това ендокринна терапия.

Източници на информация:
1.https://www.ascopost.com/News/60084

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars