Онкология и Изкуствен интелект

RMS 2005: Поддържаща химиотерапия подобрява преживяемостта при високорисков рабдомиосарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Lancet Oncology съобщава, че в клиничното проучване RMS 2005 (фаза III), поддържащият винорелбин и нискодозовия непрекъснат циклофосфамид са се свързвали с незначително  подобрение на преживяемостта без болест (disease-free survival ), но значително са подобрили общата преживяемост, срещу пациенти без допълнително лечение при високорисков рабдомиосарком в  ремисия след стандартна терапия.

Подробности за проучването

В откритото проучване 371 пациенти от 102 центъра в 14 държави, които са постигнали ремисия след стандартна терапия (девет цикъла на ифосфамид, винкристин,  дактиномицин с или без доксорубицин, хирургия или лъчетерапия или и двете заедно) са били разпределени на случаен принцип между април 2006 г. и декември 2016 г. да получават поддържаща химиотерапия (n = 185) или спиране на лечението (n = 186).

Пациентите са били на възраст от 6 месеца до 21 години и са имали рабдомиосарком, за която се е смятало, че е с висок риск от рецидив. Поддържащата химиотерапия се е състояла от шест 4-седмични цикъла на винорелбин 25 mg/m2 в  дни 1-ви, 8-ми и 15-ти и дневен перорален циклофосфамид 25 mg /m2 в дни от 1-ви до 28-ми на всеки цикъл.

Основната крайна точна на проучването е била преживяемостта без болест в популацията с намерение за лечение.

Преживяемост без болест и обща преживяемост

Средното проследяване е било 60,3 месеца. Преживяемостта без болест за 5 години е била 77,6% в поддържащата химиотерапевтична група срещу 69,8% в контролната  група (коефициент на риск [HR] = 0,68, 95% [CI] = 0,45–1,02, P = 0,061). Общата преживяемост за 5 години е била 86.5% срещу 73.7% (HR = 0.52, P = .0097).

При анализа на протокола при 367 пациенти 5-годишната преживяемост без заболяване е била 77,8% в поддържащата химиотерапевтична група срещу 69,6% в контролната  група (HR = 0,67, 95% CI = 0,44–1,01, P = 0,053), а 5-годишната обща преживяемост е били 86.3% срещу 73.5% (HR = 0.53, P = .011).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Подобряването на преживяемостта без болест с поддържаща химиотерапия е достигнала статистическо значение.
2.Поддържащата химиотерапия е била свързана с по-добра обща преживяемост.

Токсичност по време на поддържащата терапия

Сред пациентите, подложени на поддържаща химиотерапия, хематологична токсичност от степен 3-та или 4-та се е състояла от неутропения при 82% от пациентите, левкопения при 75%, анемия при 10% и тромбоцитопения при 1% от тях. Инфекция от степен 3-та е настъпила при 31%, включително треска и неутропения при 24%, а гастроинтестинални нежелани реакции от степен 3-та са били 5%. Нехематологична токсичност от степен 4-та се е наблюдавала при един пациент (неврологична токсичност).

Заключение

Добавянето на поддържаща химиотерапия изглежда подобрява преживяемостта при пациенти с високо рисков рабдомиосарком.
Този подход може да стане новият стандарт за грижа при пациентите с високорисков рабдомиосарком (при бъдещи европейски изпитвания за детски сарком на меките
тъкани).

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/october-2019/maintenance-chemotherapy-improves-survival-in-high-risk-rhabdomyosarcoma/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars