Онкология и Изкуствен интелект

RELAY: Двойна блокада с EGFR и VEGFR при метастатичен рак на белия дроб води до подобрена преживяемост свободна от прогресия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
12.07.2019

Комбинираното лечение на VEGFR2 антагониста- рамуцирумаб плюс EGFR инхибитора- ерлотиниб е довело до подобрени резултати при пациенти с нелекуван преди това метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), според резултатите от многонационалното проучване RELAY (фаза III).

Рамуцирумаб (Ramucirumab) плюс ерлотиниб е довел до по-добра преживяемост без прогресия при първа линия с установявана EGFR-мутация на метастатичен НДКРБД.

В проучването са били включени общо 449 пациенти с нелекуван преди това метастатичен NSCLC, с делеция 19 на екзон 19 или L858R, както и без метастази в  централната нервна система. Те са били рандомизирани 1:1, да получат или 150 mg/ден ерлотиниб плюс 10 mg/kg рамуцирумаб на всеки 2 седмици или ерлотиниб  плюс плацебо. Общо 77% от участниците са били азиатци, 63% са били жени, а 54% са били с делеция на екзон 19.

Преживяемостта без прогресия е била по-голяма при рамуцирумаб плюс ерлотиниб (n = 224), средно 19,4 месеца спрямо 12,4 месеца при ерлотиниб плюс плацебо  (n = 225). Кохортата с рамуцирумаб плюс ерлотиниб също е имала и удължено време за отговор (18.0 месеца спрямо 11.1 месеца).

Нежелани реакции

Свързаните с лечението нежелани реакции от степен 3-та или по-високи са били по-чести в групата на рамуцирумаб плюс ерлотиниб (72%), отколкото в групата на плацебо  (54%), като най-често се е срещала хипертонията (съответно 24% срещу 5%). При рамуцирумаб плюс ерлотиниб е имало установен единичен смъртен случай,  свързана с лечението, докато в плацебо групата не е имало нито един.

Източници на информация:
1.https://jnccn360.org/nsclc/news/dual-egfr-and-vegfr-blockade/?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=JNCCN360%20Emails%203.9%20Ongoing&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
Trial Wars