пт. юни 21st, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

RECOURSE: TAS-102 слабо повишава общата преживяемост при различни географски популации

1 min read

Увод

TAS-102 представлява антинеопластичен тимудин-базиран нуклеозиден аналог, трифлуридин и инхибитор на  тимидин-фосфорилазата, типирацил хидрохлорид, при моларно съотношение 1: 0.5 (тегловно съотношение, 1: 0.471).  Ефикасността и безопасността на TAS-102 при пациенти с метастатичен колоректален рак рефрактерни или с непоносимост към стандартни  терапии са били оценени в клиничното проучване RECOURSE. Критериите за включване са били ≥ 2 предишни линии на стандартна химиотерапия.  Първоначалните резултати на RECOURSE са показали значително подобрение на общата преживяемост (OS, ОП) и преживяемостта без прогресия (PFS) с TAS-102 срещу плацебо (PBO) (при коефициент на риска [HR] = 0.68 и 0.48 за OS и PFS, съответно; <0,0001).

Методи

Данните от RECOURSE са били оценени по ефикасност и безопасност, включително и честота на хоспитализациите, на TAS-102 срещу плацебо за всяка географска подгрупа участвала в проучването. Участниците са били от САЩ, ЕС и Япония.

Резултати

От 768 пациента, 99 са били от САЩ (със средна възраст от 60 години), 403 от ЕС
(със средна възраст от 62 години) и 266 са били от Япония (средна възраст 62 години) на случаен принцип са били рандомизирани да  получат TAS-102 или плацебо.
Средната медианна обща преживяемост с TAS-102 срещу плацебо е била 6.5 месежа срещу 4.3 месеца в САЩ,  6.8 месеца срещу 4.9 месеца в ЕС,  и 7.8 месеца срещу 6.7 месеца в Япония.
HR-тата за общата преживяемост и PFS за САЩ, ЕС и Япония са били в полза на TAS-102. Няма съществени разлики между подгрупите в САЩ, ЕС и  Япония по отношение на общата честота на нежелани събития (AEs), ≥ AEs от трета степен, сериозни AEs (SAEs) или хоспитализации.

Изводи

Почти във всички популации участвали в RECOURSE, ползите по ОП и ПФС-а са били наблюдавани във всяка географска подгрупа, рандомизирана към
ТАС-102 срещу плацебо, и е с приемлив профил на безопасност.

Източници на информация:

1.Phase III RECOURSE trial of TAS-102 versus placebo with best supportive care in patients with metastatic colorectal cancer: Geographic subgroups.
2.Информация за клинични изпитвания: NCT01607957.

   Send article as PDF   
Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.