Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

PRECONNECT: Сравнително поддържане на качеството на живот с трифлуридин/ типирацил

I.Bivolarski
I.Bivolarski
26.05.2019

Увод

В клиничното проучване RECOURSE се оцени ефикасността и безопасността на трифлуридин/ типирацил (FTD /TPI) при пациенти с метастазирал колоректален карцином (mCRC) без събиране на данни за качеството на живот (QoL). В настоящото проучване се описва предварителния анализ за качеството на живот (QoL) при пациенти с метастазирал колоректален карцином,  третирани с FTD /TPI във фаза III b -PRECONNECT (NCT03306394).

Методи

Допуснатите пациенти е трябвало да имат хистологично потвърден метастазирал колоректален карцином (mCRC), и да били лекувани преди това с наличните терапии за това, както и да са с ECOG-PS от 0/1. Пациентите са получавали трифлуридин / типирацил (35 mg /m2 два пъти дневно) перорално в дни 1-5 и 8-12 на всеки 28-дневен цикъл.

ECOG-PS и качеството на живот са били оценени на изходно ниво, на всеки 4 седмици, както при FTD / TPI така и при прекъсване.  QoL е било измерено и оценявано с EORTC QLQ-C30, EQ-5D индекс и VAS въпросници.

Комуналната оценка се е базирала на индекса EQ-5D в Германия, Великобритания и Испания.
За QLQ-C30 клиничната значимост е била оценена с помощта на праг от 10 точки. Промените в оценката на полезността и VAS се считат за  клинично значими, ако има оценка ≥ 9 и ≥ 7, съответно. Били са оценени само резултатите, при които е имало оценка ≥ 10% от първоначалната кохорта,  съответстващи на поне 7 цикъла на лечение.

Резултати

464 пациенти са били включени след прекъсване (1 ноември 2017 г.).
Средната продължителност на лечението с трифлуридин / типирацил е била 2,96 месеца (с диапазон 0,4–14,7). Средното време до ECOG-PS ≥ 2 е била 8.7 месеца,  като 74.3% от пациентите са си останали при ECOG-PS 0/1 след прекъсването. На изходно ниво средното QLQ-C30 за здравното състояние е  била 62.75 (SD = 20.50; с медиана 66.67) със стойности за всички скали в съответствие с EuroQoL референция за mCRC (вариация <10 точки за функцията и < 5 по скалата на симптомите). Базисният EQ-5D VAS е бил 65.55 (SD = 20.11; медиана 70.00), а резултатът за полезност 73.11  (SD = 20.71; медиана 75.27). Няма клинично значима разлика в средната промяна в сравнение с изходното ниво по всяко време при пациентите със здравен статус, при функционалната или симптоматичната скала. Подобни резултати са получени и при оценката на полезността  и VAS. Качеството на живот е било поддържано с трифлуридин / типирацил във всички подгрупи въз основа на възрастта и ECOG-PS при всички скали, с изключение на  увеличаването на загубата на апетит при цикъл 5 за пациенти ≥ 65 и в ECOG-PS 0, при които резултатът нараства съответно с 12.2 и 10.4.

Заключения

Първите проспективни данни за качеството на живот предполагат, че метастазиралия колоректален карцином могат да поддържат своето качеството на живот по време на лечение с трифлуридин /типирацил.

Източници на информация:

1.Health-related quality of life in the early-access phase IIIb study of trifluridine/tipiracil in pretreated metastatic colorectal cancer (mCRC): Results from PRECONNECT study.
2.Информация за клинични изпитвания: NCT03306394.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars