Онкология и Изкуствен интелект

POSEIDON trial: Дурвалумаб за първа линия със или без тремелимумаб плюс химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че проучването POSEIDON (фаза III) е показало значително подобрена
преживяемост без прогресия и обща преживяемост с добавянето на тремелимумаб и дурвалумаб към базирана на платина химиотерапия за първа линия на лечение на
метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) без промени в EGFR/ALK.

Проучването подкрепи одобрението от 10 ноември 2022 г. на тремелимумаб в комбинация с дурвалумаб плюс химиотерапия в тази среда.

Подробности за изследването

В отвореното изпитване, 1013 пациенти от центрове в 18 държави са били разпределени на случаен принцип 1:1:1 между юни 2017 г. и септември 2018 г., да получат или:

1.Тремелимумаб в доза 75 mg, дурвалумаб в доза 1500 mg и химиотерапия до четири 21-дневни цикъла, последвани от дурвалумаб в доза 1500 mg на всеки 4 седмици до
прогресия на заболяването, с една допълнителна доза тремелимумаб след химиотерапия на седмица 16 (пета доза; n = 338 )
2.Дурвалумаб от 1500 mg плюс химиотерапия до четири 21-дневни цикъла, последвани от дурвалумаб от 1500 mg на всеки 4 седмици до прогресия на заболяването (n = 338)
Химиотерапия за до шест 21-дневни цикъла (n = 337).
Възможностите за химиотерапия са включвали карбоплатин плюс наб-паклитаксел, независимо от хистологията; цисплатина или карбоплатина плюс гемцитабин за сквамозна
хистология и цисплатина или карбоплатина плюс пеметрексед (с поддържащо лечение с пеметрексед, ако е било допустимо) за несквамозна хистология.

Първичните крайни точки са били: липса на прогресия и обща преживяемост за дурвалумаб плюс химиотерапия срещу химиотерапия; ключовите вторични крайни точки са липса на
прогресия и обща преживяемост за тремелимумаб/дурвалумаб (tremelimumab/durvalumab) плюс химиотерапия.

Без прогресия и обща преживяемост

При прекъсване на данните през юли 2019 г. за преживяемостта без прогресия и през март 2021 г. за общата преживяемост, средната продължителност на проследяване за
цензурирани пациенти е била 10,3 месеца (с диапазон = 0,0–23,1 месеца) и 34,9 месеца (с диапазон = 0,0–44,5 месеца), съответно.

За групата на дурвалумаб плюс химиотерапия спрямо групата с химиотерапия средната преживяемост без прогресия е била 5,5 срещу 4,8 месеца (коефициент на риск [HR] = 0,74,
95% доверителен интервал [CI] = 0,62–0,89, P = 0,0009) и средната обща преживяемост е била 13,3 спрямо 11,7 месеца (HR = 0,86, 95% CI = 0,72–1,02, P = 0,0758);
общата преживяемост след 24 месеца е била 29,6% срещу 22,1%.

За групата на тремелимумаб/дурвалумаб плюс химиотерапия спрямо групата само с химиотерапия средната преживяемост без прогресия е 6,2 срещу 4,8 месеца
(HR = 0,72, 95% CI = 0,60–0,86, P = 0,0003), а средната обща преживяемост е била 14,0 спрямо 11,7 месеца ( HR = 0,77, 95% CI = 0,65–0,92, P = 0,0030), а общата
преживяемост след 24 месеца е била 32,9% срещу 22,1%.

Общо 36,4% от пациентите в групата на тремелимумаб/дурвалумаб плюс химиотерапия, 41,1% от групата на дурвалумаб плюс химиотерапия и 57,6% от групата на химиотерапия
са получили последваща системна противоракова терапия. Имунотерапия от втора линия е била получена от 33,2% от пациентите в групата на химиотерапия и от 6,5% от
другите две групи, докато нивата на химиотерапия от втора линия са сходни в групите.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Дурвалумаб плюс химиотерапия значително подобрява преживяемостта без прогресия, но не и общата преживяемост спрямо химиотерапията.
2.Тремелимумаб/дурвалумаб плюс химиотерапия значително подобряват преживяемостта без прогресия и общата преживяемост спрямо химиотерапията.

Нежелани събития

Свързани с лечението нежелани реакции от степен 3-та или 4-та са настъпили при 51,8% от пациентите в групата на тремелимумаб/дурвалумаб плюс химиотерапия, 44,6% от
групата на дурвалумаб плюс химиотерапия и 44,4% от групата на химиотерапия; най-често срещаните във всички групи са анемията (съответно 17,3%, 15,3%, 20,4%) и
неутропенията (съответно 16,1%, 12,6%, 12,0%). Сериозни нежелани реакции, свързани с лечението, са се наблюдавали съответно при 27,6%, 19,5% и 17,7% от пациентите.
Свързаните с лечението нежелани събития са довели до прекъсване на терапията съответно при 15,5%, 14,1% и 9,9%. Смърт, свързана с лечението, е настъпила съответно
при 11 пациенти (3,3%), 7 пациенти (2,1%) и 8 пациенти (2,4%).

Заключение

Дурвалумаб плюс химиотерапия значително подобрява преживяемостта без прогресия в сравнение с химиотерапията. Ограниченият курс на
тремелимумаб, добавен към дурвалумаб и химиотерапия, значително подобри общата преживяемост и преживяемостта без прогресия спрямо химиотерапията, без значимо
допълнително натоварване на поносимостта, което представлява потенциална нова опция при първа линия метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars