Онкология и Изкуствен интелект

PETACC 6: Добавяне на оксалиплатина към предоперативната химиорадиотерапия на основата на капецитабин и адювантен капецитабин при локално напреднал рак на ректума

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването PETACC 6 (фаза III) не е показало полза от добавянето на предоперативна и адювантна оксалиплатина към предоперативното химио-радиолечение на основата на капецитабин и към адювантен капецитабин при пациенти, подложени на пълна мезоректална ексцизия за локално  напреднал ректален карцином.

Подробности за проучването

Отвореното проучване е включвало 1068 отговарящи на условията пациенти от центрове в Австралия, Белгия, Франция, Германия, Израел и Нова Зеландия. Те са били разпределени на  случаен принцип между ноември 2008 г. и септември 2011 г., да получат 5 седмици предоперативно капецитабиново химио-лъчелечение (45–50,4 Gy), последвано от шест цикъла
на адювантния капецитабин без (контролна група, n = 543) или с предоперативна оксалиплатина и шест цикъла на адювантна оксалиплатина (група на CAPOX, n = 525).

Пациентите са имали ректален аденокарцином с размери от 12 cm от аналния ръб и T3 /4 или метастази в лимфните възли . Първичната крайна точка е била подобряване на
3-годишната преживяемост без заболяване от оксалиплатината от 65% на 72% (коефициент на риск [HR] = 0,763).

Преживяемост без болест

Протоколното лечение е било завършено от 68% от пациентите в контролната група срещу 54% в групата CAPOX. При средно проследяване от 68 месеца са се наблюдавали събития
без болест при 157 пациенти в контролната група и 156 в групата на CAPOX (коригирана HR = 1,02, 95% = 0,82–1,28, P = .835) .

Преживяемостта без заболяване за 3 години е била по-висока от очакваната в контролната група (76,5%, по-висока от очакваната 65%) срещу 75,8% в групата на CAPOX.

Преживяемостта без заболяване за 7 години е била 66,1% срещу 65,5% (HR = 1,02, P = .861). Не се е наблюдавала разлика в общата преживяемост за 5 години (83,1% срещу 80,1%)  или 7 години (73,5% срещу 73,7%, HR = 1,19, P = .205).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Добавянето на оксалиплатина към предоперативната химио-радиотерапия на основата на капецитабин и към адювантен капецитабин не е подобрило преживяемостта без заболяване.
2.Преживяемостта без болест след 3 години е била 76,5% в контролната група срещу 75,8% в групата на CAPOX.

Анализите на подгрупите са показали хетерогенност в ефекта на лечение според лечението в немските спрямо негерманските центрове. В германските центрове (n = 737) групата CAPOX е  намалила преживяемостта без заболяване на 5 години (73,4% срещу 67,8%, HR = 1,27, P = .092), а в негерманските центрове групите на CAPOX са имали повишен процент (67,0%  срещу 75,7%, HR = 0,70, P = .061). Тази разлика е останала значителна при многовариантния анализ.

Токсичност

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се появили при 14,4% от пациентите в контролната група и 37,3% от пациентите в групата CAPOX по време на неоадювантно лечение и  при 23,4% срещу 46,6% по време на адювантното лечение. Стомашно-чревни нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се наблюдавали при 7,9% срещу 21,7% по време на неоадювантното
лечение и при 7,6% срещу 22,6% по време на адювантно лечение. Невропатия от 2-ра до 4-та степен се е наблюдавала съответно при 0,2% срещу 9,1% и при 2,9% срещу 33,7%.

Заключение

Добавянето на оксалиплатина към предоперативно химио-лъчелечение на основата на капецитабин и следоперативна адювантна химиотерапия влошава поносимостта и не
подобрява ефикасността.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2020/addition-of-oxaliplatin-to-preoperative-capecitabine-based-chemoradiation-and-adjuvant-capecitabine-in-locally-advanced-rectal-cancer/?fbclid=IwAR2HToxwJgHUNATGfXF4xhE3UPC7eIJIlEBMdNxSdlSLmeFxN64Vh-4Cwt

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars