Онкология и Изкуствен интелект

PATRICIA:Пертузумаб и Висока доза на трастузумаб при пациенти с HER2-позитивен, метастатичен рак на гърдата и прогресирали мозъчни метастази

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че проучването PATRICIA (фаза II) е установило, че пертузумаб плюс високи дози на трастузумаб са произвели обективни реакции в централната нервна система (ЦНС) и е имало клинична полза при 68% от пациентите с HER2 -положителен, метастатичен рак на гърдата с прогресиращи мозъчни метастази.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване, проведено в САЩ- 39 пациенти с метастази в ЦНС, прогресирали, въпреки предшестваща лъчетерапия са били включени между декември 2015 г. и май 2017 г. да получават пертузумаб (от 840 mg натоварваща доза, и 420 mg на всеки 3 седмици след това) и трастузумаб (от 6 mg/kg седмично) до прогресия в ЦНС, системно заболяване или неприемлива токсичност.

Първичната крайна точка е била степента на обективен отговор в ЦНС и е била потвърдена като се е използвала оценка на отговора при невро-онкологични мозъчни метастази (RANO-BM).

Степента на клинична полза се е определяла като степен на пълен отговор плюс частичен отговор плюс стабилно заболяване ≥ 4 или ≥ 6 месеца.

Отговори

При клинично прекъсване (през месец май 2019 г.) средната продължителност на лечението е била 4,5 месеца (с диапазон = 0,3–37,3 месеца), а средната продължителност на проучването е
била 16,6 месеца (с диапазон = 0,8–37,2 месеца).

Сред 37 пациенти, оценявани за ефективност, обективни отговори в ЦНС (всички частични) са били наблюдавани при 4-ма пациенти (11%; 95% CI = 3% -25%), със средна продължителност на отговора от 4,6 месеца. Клинична полза за ЦНС се е наблюдавала при 25 пациенти (68%) за 4 месеца, със средна продължителност от 6,6 месеца
(с диапазон = 3,3–36,8 месеца) и при 19 (51%) за 6 месеца, със средна продължителност от 9,2 месеца (с диапазон = 3,2–36,8 месеца).

Стабилно заболяване е продължило > 2 години при един пациент и > 3 години при още един. Всички пациенти с клинична полза за ЦНС са имали стабилно или екстракраниално заболяване.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Обективният отговор на ЦНС се е наблюдавал при 11% от пациентите.
2.Степента на клинична полза от ЦНС е била 68% и 51% на 4-я и 6-я месец, като 2-ма пациенти са имали стабилно заболяване за > 2 години.

Неблагоприятни събития

Най-честите свързани с лечението нежелани събития от всяка степен са били: диария (41%), умора (28%) и гадене (23%). Свързани с лечението нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се появили при 8% от пациентите и са се състояли от дисфункция на лявата камера, астения, умора и хипертония (по 1 случай). Сериозни нежелани събития
са настъпили при 18% от пациентите като един е бил с хипертония от степен 4-та и се счита, че това е било свързано с лечението.

Нежеланите събития са довели до прекратяване на лечението при двама пациенти с причини, състоящи се от левокамерна дисфункция (свързана с лечението) и гърчове. Не са били докладвани фатални нежелани събития.

Заключение

Въпреки, че степента на обективен отговор в ЦНС е била умерена, 68% от пациентите са имали клинична полза,а при
двама пациенти е имало продължително стабилно вътречерепно и екстракраниално заболяване за над > 2 години. Високите дози трастузумаб за HER2-позитивни метастази в
ЦНС може да изискват допълнително проучване.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/may-2021/pertuzumabhigh-dose-trastuzumab-in-patients-with-her2-positive-metastatic-breast-cancer-and-progressive-brain-metastases/?fbclid=IwAR37-z-6K5C_YLLh7J5EmIQC_wU02liNYRJkdJSGGJtWw5Yeb5FhKyZXW5

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars