Онкология и Изкуствен интелект

PARP инхибиторите показват ефективност при рак на яйчниците, независимо от броя на предишните линии на химиотерапия и BRCA статуса

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Лечението с олапариб е безопасно и ефективно за пациентки с чувствителен към платина рак на яйчниците, които е рецидивирал, независимо от броя на получените предишни линии на
химиотерапия и състоянието на мутация на BRCA, според данните, представени от проучването LIGHT (фаза II) пред Обществото по гинекологична онкология  (SGO) 2021.

Резултатите за вторичната ефикасност от проучването са били демонстрирания отговор към CA-125, както и пълните отговори във всички четири пациентски кохорти: зародишна линия на BRCA-мутация,
соматична BRCA-мутация, положителна хомоложна рекомбинационна недостатъчност (HRD) и HRD-отрицателна болест.

В съответствие с предишни проучвания, най-голяма ефикасност се е наблюдавала при BRCA-мутиралите кохорти, с подобни констатации за зародишна линия и соматични BRCA мутации.

При пациенти без BRCA мутация се е наблюдавала по-голяма ефикасност с олапариб при HRD-положително заболяване.

Обективните нива на отговор и преживяемостта без прогресия при лечение с олапариб обикновено са били постоянни, независимо от броя на получените предишни линии на  химиотерапия.

Констатациите са в съответствие с докладвания преди това първичен анализ на това проучване.

За пациентки, които са с платина-чувствителен рецидивирал рак на яйчниците, платиновата чувствителност действа като биомаркер за чувствителността към инхибитора на поли-
(ADP-рибоза) полимеразата (PARP). Поддържащата терапия с олапариб е демонстрирала ефективност независимо от състоянието на мутация на BRCA. Резултатите от  изпитването SOLO3 (фаза III) са показали, че лечението с олапариб е било ефективно за пациентки с BRCA-мутирал платино-чувствителен рак на яйчниците, които са получили поне  две предходни линии на химиотерапия на основата на платина.

LIGHT Study

Проучването LIGHT е включвало пациентки с чувствителен към платина рак на яйчниците към кохорти въз основа на техния BRCA мутационен статус (зародишна или соматична) и
HRD статус (положителен или отрицателен въз основа на оценка на геномната нестабилност). Всички пациентки са получавали монотерапия с олапариб: 300 mg таблетки два
пъти дневно.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Резултатите от вторичната ефикасност от проучването LIGHT (фаза II) са показали, че има ефективен CA-125 отговор и време за всяка прогресия при пациентки с чувствителен към
платина рецидив на рак на яйчниците, лекувани с олапариб.

2.Анализите на подгрупите са показали, че процентът на обективния отговор и преживяемостта без прогресия на олапариб обикновено са били последователни, независимо от броя на
предходните линии на химиотерапия.

От включените 272 пациентки 271 са получилавали олапариб. 270 са имали измеримо заболяване на изходно ниво и са били включени в анализите на ефикасността. Общо 176
пациенти са били подложени на оценка за CA-125 отговор.

Въпреки, че отговорите на CA-125 са били наблюдавани и в четирите кохорти, най-голяма ефикасност се е наблюдавала при пациентки с BRCA-мутирало заболяване,
с подобни констатации за зародишна линия и соматични BRCA мутации. В тези кохорти, степента на отговор на CA-125 е била 93%, за зародишната линия BRCA и 70% за
соматичната BRCA, докато степента на пълен отговор CA-125 е била съответно 68% и 60%.

Средната продължителност на прогресията на заболяването също е била най-голяма в кохортите на BRCA мутация и е била приблизително 11 месеца.

Сред пациентките с рак на яйчниците от див тип- BRCA се е наблюдавала по-голяма ефикасност в HRH-положителната кохорта, отколкото в HRD-отрицателната.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/march-2021/olaparib-shows-efficacy-in-ovarian-cancer-regardless-of-number-of-prior-lines-of-chemotherapy-brca-mutation-status/?fbclid=IwAR16PzhNu4HEn82-zGS741AWSEjnXKGZ8fXT1e8pX5tMcrMK2I97W0VmHx

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars