Онкология и Изкуствен интелект

PAPGEMO:Пазопаниб плюс гемцитабин подобрява преживяемостта без прогресия при сарком на меките тъкани

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В германското проучване PAPGEMO (фаза II), публикувано в JAMA Oncology, се установява, че комбинацията от пазопаниб и гемцитабин подобрява
12-седмичната преживяемост без прогресия спрямо пазопаниб самостоятелно при пациенти с антрациклин или ифосфамид рефрактерен сарком на меките тъкани.

Подробности за проучването

Отвореното, многоцентрово проучване е включвало 86 оценими пациенти с рецидив или прогресия на заболяването след поне едно предварително лечение с антрациклин,
ифосфамид/трофосфамид или и двете. Пациентите са били разпределени на случаен принцип между септември 2011 г. и юли 2014 г. да получават пазопаниб по 800 mg веднъж
дневно, започвайки на ден 1 на цикъл 1 плюс гемцитабин при 1 000 mg m2 на дни 1-ви и 8-ми на всеки 21-дневен цикъл (n = 43) или пазопаниб самостоятелно (контролната група,
n = 43). Лечението е продължило до прогресиране на заболяването, непоносима токсичност или забавяне на лечението повече от 2 седмици.

Преобладаващите хистологични подтипове са били лейомиосарком (n = 22, 26%; 13 в комбинирана група, 9 в контролна група) и липосарком (n = 16, 19%; 9 в комбинирана група,
7 в контролна група). Първичната крайна точка е била преживяемостта без прогресия за 12 седмици.

Преживяемост без прогресия

Средната продължителност на проследяването е била 12,4 месеца (диапазон = 1–48 месеца). Преживяемостта без прогресия на 12-тата седмица е била 74% в групата на пазопаниб /гемцитабин
срещу 47% в групата, приемаща само пазопаниб (коригиран относителен риск = 1,60, 90%[CI] = 1,15–2,23, P = 0,01).

Средната преживяемост без прогресия е била 5,6 срещу 2,0 месеца (коефициент на риск [HR] = 0,58, 95% CI = 0,36–0,92, P = 0,02). Средната обща преживяемост е била 13,1
срещу 11,2 месеца (HR = 0,98, 95% CI = 0,60–1,58, P = .83). Обективните нива на отговор са били 11% срещу 5% (P = .10).

В анализите на подгрупи средната преживяемост без прогресия е била 8,5 срещу 3,0 месеца (HR = 0,41, 95% CI = 0,16-1,07), а средната обща преживяемост е била 20,2 срещу
24,2 месеца (HR = 1,2, 95% CI = 0,43-3,4) сред пациентите с лейомиосарком. Сред пациентите с липосарком средната преживяемост без прогресия е била 8,6 срещу 1,5 месеца
(HR = недефинирана, поради големината на разликата), а средната обща преживяемост е била 25,4 срещу 5,4 месеца (HR = 0,39, 95% CI = 0,54–1,87).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Пазопаниб плюс гемцитабин е подобрил преживяемостта без прогресия за 12 седмици и средната преживяемост без прогресия спрямо пазопаниб самостоятелно.
2.Хематологичните нежелани събития са били по-чести при пациенти в комбинираната група.

Нежелани събития

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се появили при 79% спрямо 57% от пациентите, като най-честите в комбинираното рамо са били: тромбоцитопения (40% срещу 0% в контролната група)
и левкопения (33% срещу 2%), и двете свързани с гемцитабин. Инфекции от степен 3-та или 4-та са се наблюдавали при 12% срещу 5%, като фебрилна неутропения се е наблюдавала при
един пациент в комбинираната група. Нежеланите събития от степен 3-та или 4-та, свързани с пазопаниб, са включвали хипертония (12% срещу 5%), повишаване на чернодробните
ензими (9% срещу 7%) и тромбоемболични събития (5% срещу 2%). Фатални нежелани събития настъпили при петима пациенти в комбинираната група и трима в контролната
група, като две от тях са се считали за свързани с пазопаниб (синдром на остър респираторен дистрес и съответно общо влошаване на здравето).

Заключение

Това рандомизирано клинично изпитване във фаза II за пациенти със сарком на меките тъкани е установило, че добавянето на гемцитабин
към пазопаниб е допустимо и степента на преживяемост без прогресия на 12-тата седмица е била значително по-висока в сравнение само с пазопаниб. Тези резултати предполагат
клинична активност на комбинацията, но те трябва да бъдат потвърдени в проучване от фаза III при по-хомогенна популация (напр. Лейомиосарком).

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2021/addition-of-gemcitabine-to-pazopanib-for-refractory-soft-tissue-sarcoma/?fbclid=IwAR0Na8DOdOm-nS2nvewwDOhg5v8HjrGqBNAlEhmQlXPWtmGFdMw1OyfW-O

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars