Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

PALETTE:Пазопаниб е демонстрирал активност при пациенти с мекотъканен сарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski
04.02.2020

Пазопаниб (инхибитор на ангиогенезата) е демонстрирал активност при пациенти с напреднал мекотъканен сарком.

Ефикасността и безопасността му срещу плацебо като втора или по-късна линия на лечение са били оценявани при пациенти с метастатичен мекотъканен сарком в многоцентрово, международно,
двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване във фаза III.

Методи

Набирани са пациенти на възраст над 18 години, не провеждали лечение с ангиогенезен инхибитор, с хистологично доказан, метастатичен мекотъканен сарком, лекуван неуспешно с поне един режим, съдържащ антрациклин. Те е трябвало да имат поне една измерима базова лезия 1 (по RECIST v1.0), и PS 0-1, адекватна функция на костния мозък, коагулация, чернодробна и бъбречна функция, без лошо контролирана хипертония, без кръвотечение от диатеза и без засягане на ЦНС.

Изследването е проведено от EORTC и GSK в сътрудничество с 72 центъра за саркома по целия свят. Пациентите са били рандомизирани 2:1 да получават 800 mg пазопаниб веднъж дневно или плацебо до прогресия или неприемлива токсичност, смърт или до оттегляне от проучването.

Резултати

Общо 369 рандомизирани пациенти (246 на пазопаниб, 123-на на плацебо), със средна възраст от 56 години, са участвали в проучването (EORTC 45%, други 55%).

Средната продължителност на проследяването към датата на клинично прекъсване е била 15 месеца.

Първичната крайна точка – преживяемостта без прогресия (PFS) при независим преглед е била значително удължена с пазопаниб (медиана: 20 срещу 7 седмици; HR = 0,31, 95% CI 0,24-0,40; P <0,0001). Междинният анализ за обща преживяемост е показал статистически незначително
подобрение на пазопаниб спрямо плацебо (медиана: 11.9 срещу 10.4 месеца, HR = 0.83, 95% CI 0.62-1.09).

Нежелани реакции

Основните нежелани реакции от степен 3-та и 4-та в рамената на пазопаниб срещу плацебо съответно са били: умора (13%, 6%), хипертония (7%, нула), анорексия (6%, нула) и диария (5%, 1% ). По същия начин, тромбоемболични събития (степен 3-5) (3%, 2%), спад на LVEF от> 15% (8%, 3%). Средната средна интензивност на дозата на пазопаниб е 768 mg дневно.

Изводи

Пазопаниб е активно лекарство при претретирани с антрациклин пациенти, имащи метастатичен напреднал мекотъканен сарком. Увеличението на медианата на PFS е била 13 седмици.

Източник на информация:

1.https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2011.29.18_suppl.lba10002

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars