Онкология и Изкуствен интелект

NADIM II: Неоадювантната химио-имунотерапия подобрява преживяемостта при резектабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий IIIA

При пациенти с резектабилен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) в стадий IIIA, добавянето на неоадювантен ниволумаб към базирана на платина химиотерапия значително подобрява общата преживяемост в сравнение с самостоятелната неоадювантна химиотерапия, според данни, представени от Mariano Prove…
I.Bivolarski
5 months ago

Какво представлява Пазенир?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pazenir 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel), свързан с албумин, под формата на наночастици. След реконституиране един ml от дисперсията съдържа 5 mg паклитаксел, свързан с албумин, …
I.Bivolarski
6 months ago

Ифосфамид при недребноклетъчен рак на белия дроб- Преглед

Към 1992 г. ифосфамид се доказа като едно от най-ефективните цитостатични лекарства при лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб. Проучванията с един агент са показали нива на отговор от 15% до 30%. Комбинации, съдържащи ифосфамид заедно с един или два други цитостатични агента, дават общ про…
I.Bivolarski
6 months ago

RELAY: FDA одобри рамуцирумаб плюс ерлотиниб за Първа линия метастатичен недредноклетъчен рак на белия дроб

На 29 май 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ, одобри рамуцирумаб (CYRAMZA, Eli Lilly and Company) в комбинация с ерлотиниб за лечение от първа линия на метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с делеция на екзон 19 на (EGFR) или мутации на екзон 21 (L858R). Ефикас…
I.Bivolarski
6 months ago

NEJ009: Добавяне на химиотерапия към гефитиниб при лечение от първа линия на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации

Актуализирания анализ на японското проучване във фаза III - NEJ009, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че гефитиниб плюс карбоплатин/пеметрексед е бил свързан с удължена преживяемост без прогресия и преживяемост без прогресия 2, но със загуба на значимост в общата полза за прежив…
I.Bivolarski
6 months ago
Папиларна фиброеластома

FDA одобри соторасиб – първата таргетна терапия за мутация на рак на белия дроб, считана преди това за резистентна към лекарствена терапия

28 май 2021 г На 28 май 2021 г Администрацията по храните и лекарствата на САЩ одобри Lumakras (sotorasib) като първото лечение за възрастни пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори имат специфичен тип генетична мутация, наречена KRAS G12C, и които са получили поне една предишна с…
I.Bivolarski
7 months ago

FDA одобри Мобосертиниб (Mobocertinib) за EGFR Exon 20 Insertion+ при недребноклетъчен рак на белия дроб

15 септември 2021 г FDA одобри Мобосертиниб (Mobocertinib) за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с инсерционни мутации на EGFR екзон 20, открити чрез одобрен от FDA тест, чието заболяване е прогресирало на или след базирана на платин…
I.Bivolarski
7 months ago

Study 1624: FDA одобри цемиплимаб (cemiplimab-rwlc) за недребноклетъчен рак на белия дроб с висока експресия на PD-L1

На 22 февруари 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата е одобрила цемиплимаб (cemiplimab-rwlc, Libtayo, Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) за лечение от първа линия на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) (локално напреднал, при пациенти, които не са кандидати за хи…
I.Bivolarski
7 months ago

VISION: FDA даде ускорено одобрение на тепотиниб за метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 3 февруари 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата е дала ускорено одобрение на тепотиниб (Tepmetko, tepotinib, EMD Serono Inc.) за възрастни пациенти с метастазирал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), който съдържа промени в мезенхимно-епителnия преход - MET (алтерации на екзон …
I.Bivolarski
7 months ago

FDA одобрява доцетаксел за напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб на 1 февруари 2000 г

Oncology, ONCOLOGY Vol 14 No 2, Volume 14, Issue 2 Доцетаксел (Taxotere) е бил одобрен от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) за лечение на локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) след неуспех с предишна химиотерапия на базата на платина. Одобрението …
I.Bivolarski
7 months ago