Онкология и Изкуствен интелект

Интракраниална ефикасност на лорлатиниб срещу кризотиниб при ALK-положителен напреднал Недребноклетъчен рак на белите дробове

В post hoc анализа на проучването CROWN (фаза III), описан в Journal of Clinical Oncology, е било установено, че преживяемостта без прогресия и рискът от прогресия в централната нервна система (ЦНС) са били подобрени с лорлатиниб срещу кризотиниб при нелекувани преди това пациенти с напреднал ALK-по…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Митотан?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Lysodren 500 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 500 mg митотан (mitotane) За пълния списък с помощните вещества, вж. точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Таблетка. Бели, двойно изпъкнали, кръгли таблетки с делителна черта. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ…
I.Bivolarski
3 months ago

FDA одобри пембролизумаб с химиотерапия за лечение на първа линия при рак на маточната шийка

На 13 октомври 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри пембролизумаб (Keytruda, Merck) в комбинация с химиотерапия, със или без бевацизумаб, за пациенти с персистиращ, рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка, чиито тумори експресират PD-L1 (CPS ≥1), което бива определено …
I.Bivolarski
4 months ago

FDA одобри ерлотиниб при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб с мутация в рецептора на епидермалния растежен фактор

На 18 октомври 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ промени показанията за ерлотиниб (TARCEVA, Astellas Pharm Global Development Inc.) за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), като ограничи употребата само до пациенти, чиито тумори имат специфична мутация в рецепт…
I.Bivolarski
4 months ago

FDA одобри лапатиниб/капецитабин за подгрупа пациенти с напреднал рак на гърдата

На 30 април 2007 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комбинация с капецитабин (Xeloda) за лечение на пациенти с напреднал или метастатичен рак на гърдата Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комби…
I.Bivolarski
4 months ago

Радикално повишаване на ефективността на имунотерапията при рак на гърдата

Изследване, публикувано в Nature Cancer, проведено в рамките на програмата за рак в Института за медицински изследвания на Hospital del Mar (IMIM-Hospital del Mar) от Лабораторията за динамика на ракови стволови клетки и метастази, е открило подход, който увеличава радикално успеха на имунотерапията…
I.Bivolarski
4 months ago

FDA одобри дабрафениб плюс траметиниб за адювантно лечение при меланом с BRAF V600E или V600K мутации

На 30 април 2018 г. Агенцията по храните и лекарствата даде редовно одобрение на дабрафениб (TAFINLAR, Novartis Pharmaceuticals Corp.) и траметиниб (MEKINIST, Novartis Pharmaceuticals Corp.) в комбинация за адювантно лечение при пациенти с меланом, имащи мутации в V6000EBR или V6000EBR., които може …
I.Bivolarski
4 months ago

Какво представлява Енкорафениб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Braftovi 50 mg твърди капсули Braftovi 75 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Braftovi 50 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 50 mg енкорафениб (encorafenib). Braftovi 75 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 75 mg енкорафениб (encor…
I.Bivolarski
5 months ago

FDA одобри тивозаниб за рецидивиращ или рефрактерен напреднал бъбречноклетъчен карцином

На 10 март 2021 g., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри тивозаниб (Fotivda, инхибитор на киназа), при възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен, авансирал бъбречноклетъчен карцином след две или повече предходни системни терапии. TIVO-3 Ефикасността е била оценена…
I.Bivolarski
5 months ago

FDA одобри атезолизумаб плюс кобиметиниб и вемурафениб за напреднал меланом

На 31 юли 2020 г., FDA одобри атезолизумаб плюс кобиметиниб и вемурафениб за лечение на пациенти с BRAF V600 мутирал-положителен, авансирал меланом. FDA одобри атезолизумаб (Tecentriq) плюс кобиметиниб (Cotellic) и вемурафениб (Zelboraf) за лечение на пациенти с BRAF V600 мутирал, положителен, аванс…
I.Bivolarski
5 months ago