Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри тукатиниб за пациенти с HER2-положителен метастатичен рак на гърдата

На 17 април 2020 г. Агенцията по храните и лекарствата одобри (TUKYSA, Seattle Genetics, Inc.) в комбинация с трастузумаб и капецитабин за възрастни пациенти с авансирал неоперабилен или метастатичен HER2-положителен рак на гърдата, включително при пациенти с мозъчни метастази, които са получили едн…
I.Bivolarski
2 months ago

FDA одобри талазопариб за gBRCAm HER2-отрицателен, локално авансирал или метастатичен рак на гърдата

На 16 октомври 2018 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри талазопариб (TALZENNA, Pfizer Inc., инхибитор на поли -ADP-рибоза- полимеразата (PARP), за пациенти с увредена или предполагаемо увредена зародишна линия, на BRCA-мутирал (gBRCAm), HER2 -отрицателен, локално авансирал или метаста…
I.Bivolarski
2 months ago

CheckMate 141: Ниволумаб при плоскоклетъчен карцином на Глава и Шия

На 10 ноември 2016 г. Американската администрация по храните и лекарствата е одобрила ниволумаб (OPDIVO Injection, Bristol-Myers Squibb Company) за лечение на пациенти с рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN) след прогресия на заболяването на или след терапия…
I.Bivolarski
2 months ago

Копанлизиб при пациенти с PIK3CA-мутирали тумори

Клинично проучване (във фаза II), описано в Journal of Clinical Oncology, установява, че инхибиторът на фосфоинозитол 3-киназата (PI3K) копанлизиб (copanlisib) проявява активност при пациенти, които имат тумори с PIK3CA мутации. Проучването е подпротокол (Z1F) на проучването NCI-MATCH ECOG-ACRIN (EA…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява трастузумаб дерукстекан (енхерту)?

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1. ИМЕ НА ЛЕК…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Трастузумаб дерукстекан?

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. EMA/692819/2020 EMEA/H/C/005124 Enhertu (trastuzumab deruxtecan) Общ преглед на Enhertu и основания за разрешаване в ЕС Какво представлява Enhertu и за какво се използва? Enhertu е лекарство, което се …
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Иглената биопсия?

Иглената биопсия представлява процедура за получаване на проба от клетки от тялото на пациента за лабораторно изследване. Често срещаните процедури за иглена биопсия включват аспирация с тънка игла и кор-биопсия. Биопсията с игла може да се използва за вземане на тъканни или течни проби от мускули, …
I.Bivolarski
3 months ago

Галунисертиб

Галунисертиб (Galunisertib, LY2157299) е малко молекулярно експериментално лекарство за рак, разработвано от Eli Lilly. Той е инхибитор на TGF-b. Разработката му от Eli Lilly е била прекратена през януари 2020 г. Галунисертиб е бил изследван във фаза II на клинично проучване за лечение на хепатоцелу…
I.Bivolarski
3 months ago

Апатиниб при напреднал, радиоактивен йод-рефрактерен- диференциран рак на щитовидната жлеза

В междинния анализ на китайското клинично проучване REALITY (фаза III), докладвано в JAMA Oncology, е било установено, че апатиниб, (високо селективен инхибитор на VEGFR2), значително е удължил преживяемостта без прогресия спрямо плацебо при пациенти с прогресирал, локално напреднал или метастатичен…
I.Bivolarski
3 months ago

Какви са симптомите при синовиалния сарком?

В ранните си етапи синовиалния сарком може да не причини никакви забележими признаци или симптоми, които да накарат човек да потърси медицинска помощ. Въпреки това, все пак туморът нараства по размери, и в определен момент засегнатите хора могат да забележат "бучка" или "подуване" в областта на край…
I.Bivolarski
3 months ago