Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Памиприб плюс Тислелизумаб при авансирали солидни тумори

В австралийско изпитване във фаза Ia /b, докладвано в The Lancet Oncology се установиха данни за активност на комбинацията от  памипариб и тислелизумаб (tislelizumab) при пациенти, които са имали предшестващо лечение на солидни тумори. Във фазата на ескалация на дозата на многоцентровото про...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
9 days ago

CheckMate 817:Ниволумаб / Ипилимумаб за първа линия в специални популации с недребноклетъчен рак на белия дроб

Терапията за първа линия, състояща се от ниволумаб плюс ипилимумаб е показала постоянен профил на безопасност при специални популации с напреднал недребноклетъчен  рак на белия дроб (NSCLC). CheckMate 817 CheckMate 817 е бил стартиран поради ограничените данни за безопасността и ефикасността...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
12 days ago

Анализът на индекса за нестабилност при клиничните изпитванията във фаза III, подкрепя одобрените от FDA противоракови лекарства

В анализ, докладван в The Lancet Oncology, Del Paggio и Tannock установяват, че много клинични изпитвания във фаза III подкрепящи одобрението на противораковите лекарства в САЩ (FDA) са имали нисък индекс на нестабилност. Това е мярката за броя на участници в изследванията, които са имали различе...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
13 days ago

Нефармакологични стратегии за управление на чести нежелани ефекти от химиотерапията: систематичен преглед

В своя статия Kerryann Lotfi-Jam и сътрудници са се опитали да направят разбор на това, до колко може пациентоте, които провеждат химиотерапия да си помогнат при настъпването на нежелани станични ефекти. Ако сте онкопациент можете да се запознаете с работата им. Ето и кратък преглед на статията: ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Увреждане на функцията на щитовидната жлеза след химиолечение

Ако сте онкопациент и Ви предстой лечение на основното заболяване, то трябва да бъдате предупредени, че след провеждането му можете да получите проблеми с щитовидната жлеза. При започването на химиолечение е добре да съобщите на лекуващия Ви лекар ако някога сте страдали от някакво заболяване на ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Талазопариб (Talazoparib) демонстрира ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен, метастатичен рак на гърдата

Талазопариб (Talazoparib) е демонстрирал ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен метастатичен рак на гърдата. Това проучване е оценявало патологичния отговор на талазопариб самостоятелно в продължение на 6 месеца при пациенти с известен патогенетичен вариант на BRCA линията (gBRCA-позитивен) и о...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Добавянето на бавацизумаб към ерлотиниб не води до подобряване на преживяемостта свободна от прогресия при недребноклетъчен рак на белите дробове

Клинчно проучване във фаза II, докладвано в JAMA Oncology, е открито, че добавянето на бевацизумаб към ерлотиниб не подобрява  значително преживяемостта без прогресия (PFS) при пациенти с напреднал НДКРБД* с мутирал EGFR. Подробности за проучването Многоцентровото проучване е включвало 88 па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Индивидуализиран режим на Акситиниб след имунотерапия за напреднал бъбречно-клетъчен карцином

Във фаза II проучване, докладвано в The Lancet Oncology, се открива, че индивидуализираните схеми на акситиниб показват активност при пациенти с  локално рецидивирал или метастатичен бъбречноклетъчен карцином, които преди това са получавали имунотерапия с чек-пойнт инхибитор. Въпреки това кр...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago