Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

PACIFIC: Статистическо подобрение в общата прежиявемост групата на дурвалумаб спрямо групата на плацебо

I.Bivolarski
I.Bivolarski
07.06.2019

Ефикасността на IMFINZI е оценена в проучването PACIFIC, рандомизирано, двойносляпо,
плацебо-контролирано, многоцентрово проучване при 713 пациенти с локално авансирал,
неоперабилен НДРБД. Пациентите са завършили най-малко 2 цикъла на дефинитивна
химиотерапия на базата на платина с лъчетерапия в рамките на 1 до 42 дни преди започване на
проучването и имат функционален статус по ECOG 0 или 1. Деветдесет и два процента от
пациентите са получили обща доза 54 до 66 Gy радиация.

В проучването са изключенипациентите, които са имали прогресия след лъчехимиотерапия, пациенти с предшестваща експозиция на някое анти-PD-1 или анти-PD-L1 антитяло, пациенти с активно илидокументирано преди това автоимунно заболяване в рамките на 2 години от започване напроучването; анамнеза за имунен дефицит; анамнеза за тежки имуносвързани нежеланиреакции; заболявания, които налагат системна имуносупресия, с изключение на физиологична
доза системни кортикостероиди; активна туберкулоза или хепатит B или C, HIV инфекция или
пациенти, получили жива атенюирана ваксина в рамките на 30 дни преди или след започване на
IMFINZI. Пациентите са рандомизирани 2:1 за получаване на 10 mg/kg IMFINZI (n=476) или
10 mg/kg плацебо (n=237) чрез интравенозна инфузия през 2 седмици в продължение на до

12 месеца или до неприемлива токсичност или потвърдена прогресия на заболяването.
Рандомизирането е стратифицирано по пол, възраст (< 65 години спрямо ≥65 години) и статус
на тютюнопушене (пушачи спрямо непушачи).

На пациентите с контрол на заболяването след12 месеца се дава възможност за повторно лечение след прогресия на заболяването. Оценка на
тумора се извършва през 8 седмици за първите 12 месеца и през 12 седмици след това.
Пациентите са вкючвани независимо от нивото на PD-L1 уморна експресия. При наличие,
архивни проби от туморна тъкан взети преди лъчехимиотерапията са тествани ретроспективно
за PD-L1 експресия върху туморните клетки (ТК) като е използван имунохистохимичния метод
VENTANA PD-L1 (SP263). При рандомизирани 713 пациенти, 63% от пациентите предоставят
туморна проба със задоволително качество и количество, за да се определи PD-L1 експресията,
а при 37% е неизвестна.
Демографските данни и характеристиките на заболяването на изходното ниво са добре
балансирани между раменaта на проучването. Демографските данни на изходното ниво на
общата популация в проучването са както следва: мъже (70%), възраст ≥65 години (45%),
възраст ≥75 години (8%), от бялата раса (69%), от азиатски произход (27%), други (4%),
настоящи пушачи (16%), бивши пушачи (75%), такива, които никога не са пушили (9%),
функционален статус 0 по ECOG (49%), функционален статус 1 по ECOG (51%).
Характеристиките на заболяването са както следва: стадий IIIA (53%), стадий IIIB (45%),
хистологични подгрупи с плоскоклетъчен (46%), неплоскоклетъчен (54%). От 451 пациенти с
налична PD-L1 експресия, 67% са с TК ≥ 1% [PD-L1 ТК 1-24% (32%), PD-L1 ТК ≥ 25% (35%)] и
33% са ТК < 1%.
Двете първични крайни точки на проучването са преживяемост без прогресия (ПБП) и обща
преживяемост (ОП) за IMFINZI спрямо плацебо. Вторичните крайни точки за ефикасност
включват ПБП след 12 месеца (ПБП 12) и 18 месеца (ПБП 18) от рандомизирането и Време от
Рандомизирането до Втора Прогресия (ПБП2). ПБП е оценена чрез заслепен независим
централен преглед (Blinded Independent Central Review, BICR) по критериите на RECIST v.1.1.
Проучването показва статистически значимо подобрение на ПБП в групата, лекувана с
IMFINZI, в сравнение с плацебо групата [коефициент на риска (HR) = 0,52 (95% CI: 0,42; 0,65),
p <0,0001]. Проучването показва статистически значимо подобрение на ОП в групата, лекувана
с IMFINZI, в сравнение с плацебо групата [HR=0,68 (95% CI: 0,53; 0,87), p=0,00251].
Подобрението в ПБП и ОП в полза на пациентите, получаващи IMFINZI, в сравнение с
пациентите, получаващи плацебо, се наблюдава последователно във всички предварително
определени анализирани подгрупи, включително по етническа принадлежност, възраст, пол,
анамнеза за тютюнопушене, статус на EGFR мутация и хистология.
Post-hoc подгрупов анализ по отношение на PD-L1 експресията
Допълнителни подгрупови анализи са проведени за оценка на ефикасността според PD-L1
експресията в туморните клетки (≥ 25%, 1-24%, ≥ 1%, < 1%) и при пациенти, чиито PD-L1
статус не може да бъде определен (PD-L1 неизвестен).

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars