Онкология и Изкуствен интелект

OUTBACK Trial: Без полза за преживяемостта с адювантна химиотерапия за локално напреднал рак на маточната шийка след стандартно химио-лъчелечение

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ракът на маточната шийка е четвъртият най-често срещан рак при жените в световен мащаб и водещата причина за смъртни случаи, свързани с рак, сред жените в Източна, Западна, Средна и Южна Африка. В световен мащаб през 2018 г. приблизително 570 000 жени са били диагностицирани с рак на маточната шийка и 311 000 жени са починали. В Съединените щати Американското онкологично общество изчислява, че през 2021 г. ще бъдат диагностицирани около 14 480 нови случая на
инвазивен рак на маточната шийка и около 4300 жени ще умрат от болестта.

Въпреки химио-лъчелечнието, (стандартното лечение за локално напреднал рак на маточната шийка), значителен процент от жените рецидивират и умират от отдалечено метастатично заболяване. Международното рандомизирано проучване OUTBACK trial във Фаза 3 е било предназначено да определи ефектите върху преживяемостта, като изследва адювантна
химиотерапия след химио-лъчелечние. Констатациите от проучването показват, че жените с локално напреднал рак на маточната шийка, получаващи адювантна химиотерапия
след стандартно химио-лъчелечние, базирана на цисплатина, не са имали подобрена обща преживяемост и преживяемост без прогресия.

Освен това терапията е била свързана с повишени странични ефекти.

Тези констатации бяха представени от Линда Р. Милешкин, 1500 г., и колеги по време на годишната среща на ASCO през 2021 г. (резюме LBA3).

Методология на изследването

Изследователите са включили в проучването 919 жени с локално напреднал рак на маточната шийка, които са били подходящи за първично лечение с химио-лъчелечние с лечебно
намерение. Жените са били разпределени на случаен принцип или на стандартно химиолучене на базата на цисплатина (контролна група), или на стандартно химио-лъчелечние
на базата на цисплатина, последвано от адювантна химиотерапия с четири цикъла на карбоплатина и паклитаксел, след стратификация на нодалния статус,
участващия сайт, стадий по FIGO, възраст и планирана лъчетерапия с разширено поле.

Първичната крайна точка е била общата преживяемост на 5-тата година. Вторичните крайни точки са включвали преживяемостта без прогресия, нежелани събития и модели на
рецидив на заболяването.

Ключови резултати

При първичния анализ 463 жени са били назначени да получават адювантна химиотерапия, а 456 са били в контролната група. Химио-лъчелечние на базата на цисплатина е била започната
при 361 жени (78%), назначени да получат терапията. Средната продължителност на проследяването е била 60 месеца (интерквартилен диапазон [IQR] = 45-65 месеца).

Общата преживяемост на 5-тата година е била сходна при тези, на които е била назначена адювантната химиотерапия спрямо контролната група (72% срещу 71%; разлика = < 1%;
95% [101] = -6 до +7; P = .91). Съотношението на риска за цялостната преживяемост е било 0,91 (95% 101 = 0,70-1,18). Преживяемостта без прогресия на 5-тата година е била подобна
при тези, получаващи адювантна химиотерапия спрямо контролната група (63% срещу 61%; разлика = 2%, 95% -5 до + 9 = 101; P = .61). Съотношението на риска за
преживяемостта без прогресия е била 0,87 (95% 101 = 0,70-1,08).

Ключови точки

1.На 5-тата година общата преживяемост е била сравнима за тези, които са получавали допълнителна адювантна химиотерапия и тези, които получават стандартни грижи – 72% срещу 71%,
съответно.
2.Моделите на рецидив на заболяването са били сходни и в двете лечебни групи – 63% от пациентите, получаващи допълнителна химиотерапия, в сравнение с 61%, които са
получавали само химиотерапия.

Нежелани събития от 3-та до 5-та степен са изпитани от 81% от пациентките, получаващи допълнителна химиотерапия, срещу 62% в стандартната група на лечение.

Нежелани събития от 3-та до 5-та степен в рамките на една година от случайно разпределение са се наблюдавали при 81% от пациентките, които са били назначени да получават адювантна
химиотерапия, срещу 62% от тези, назначени в контролната група. Няма данни за разлики между лекуваните групи при нежелани събития след 1 година на случайно
разпределение. Моделите на рецидив на заболяването са били сходни в двете лечебни групи.

Адювантната химиотерапия, прилагана след стандартно химио-лъчелечние, базирано на цисплатина, при жени с локално напреднал рак на маточната шийка не е подобрила
общата преживяемост или преживяемостта без прогресия.

Клинично значение

Това е важно проучване, тъй като резултатите ясно показват, че пациентките с локално напреднал рак на маточната шийка нямат полза от адювантната химиотерапия.
Така, че онези лекари, които в момента използват адювантна химиотерапия въз основа на предварителни данни в обещанието, че тя може да работи, ясно ще видят, че тя не работи и трябва да прекратят тази практика. 

Това, което прави адювантната химиотерапия, е да предизвика ненужни странични ефекти за пациентките, които я получават. И така, това ни казва, че се нуждаем от повече изследвания в клинични изпитвания за пациентки с локално напреднал рак на маточната шийка, използвайки различен терапевтичен подход.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/outback-trial-no-survival-benefit-with-adjuvant-chemotherapy-after-standard-chemoradiation-for-locally-advanced-cervical-cancer/?fbclid=IwAR06phNCbXEaLW4la6nPUl_iFQ9UxxZGFyw_Qy6C1znH7x1Pu1jQ0qxZabo

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars