Онкология и Изкуствен интелект

ORIENT-31: Добавянето на биоподобни синтилимаб и бевацизумаб към химиотерапията удължава преживяемостта без прогресия при несквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Добавянето на биоподобни синтилимаб и бевацизумаб към химиотерапията при пациенти с напреднал EGFR-мутиран недребноклетъчен рак на белия
дроб и след прогресия на заболяването при инхибитори на EGFR

В междинен анализ на китайското изпитване ORIENT-31 (във фаза III), описано в The Lancet Oncology, е било открито, че добавянето на синтилимаб (Sintilimab) и биоподобния на
бевацизумаб IBI305 към химиотерапията са удължили преживяемостта без прогресия при пациенти с напреднал EGFR-мутирал, несквамозен недребноклетъчен рак на белия
дроб (NSCLC), които са имали прогресия на заболяването при терапия с EGFR тирозин-киназен инхибитор.

Подробности за изследването

В двойно-сляпото, многоцентрово проучване, 444 пациенти с локално напреднало или метастатично заболяване са били разпределени на случаен принцип в съотношение 1:1:1 между юли 2019 г.
и юли 2021 г., да получат или синтилимаб, IBI305, и химиотерапия с пеметрексед/цисплатинс (n = 148), синтилимаб плюс химиотерапия (n = 145) или само
химиотерапия (n = 151), със съответстващо плацебо в последните две групи. По време на анализа резултатите за ефикасност в групата на синтилимаб плюс
химиотерапия са били незрели и поради това не са били докладвани.

Всички изследвани лекарства са давани на ден 1-ви от 3-седмични цикли. Синтилимаб е бил даван от 200 mg, а
IBI305 от 15 mg/kg; всички групи пациенти са получили пеметрексед от 500 mg/m2 и цисплатина от 75 mg/m2. Цисплатината е била прилагана в продължение на четири цикъла,
като всички останали лекарства са били прилагани в продължение на 24 месеца или до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.
Първичната крайна точка е била преживяемост без прогресия при независим рентгенографски преглед в популацията с намерение за лечение.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.От междинния анализ на синтилимаб/IBI305 плюс химиотерапия е установено удължаване на преживяемостта без прогресия спрямо самостоятелна химиотерапия.
2.Средната преживяемост без прогресия е билс 6,9 спрямо 4,3 месеца; изчислените нива на 6-я и 12-я месец са били 59% срещу 30% и 28% срещу 12%.

Преживяемост без прогресия

Средното проследяване при междинния анализ е било 9,8 месеца (интерквартилен диапазон = 4,4–13,3 месеца). Средната преживяемост без прогресия е била 6,9 месеца
(95% [CI] = 6,0–9,3 месеца) в групата на синтилимаб/IBI305-плюс химиотерапия срещу 4,3 месеца (95% CI = 4,1–5,4 месеца) в групата на
химиотерапия (коефициент на риск = 0,46, 95% CI = 0,34–0,64, P < 0,0001). Прогнозираните нива на 6-я и 12-я месеца са били съответно 59% срещу 30% и 28% срещу 12%.

Обективен отговор е бил наблюдаван при 65 пациенти (44%, 95% CI = 36%–52%) срещу 38 пациенти (25%, 95% CI = 19%–33%). Степента на контрол на заболяването е било 83% срещу
72%. Средната продължителност на отговора е бил 8,3 месеца (95% CI = 5,4–12,1 месеца) спрямо 7,0 месеца (95% CI = 4,1–8,3 месеца).

Нежелани събития

Свързани с лечението нежелани реакции от степен 3-та и по-висока са настъпили при 51% от пациентите в групата на синтилимаб/IBI305–плюс химиотерапия срещу 45% от групата на
химиотерапия, като най-честата в групата на синтилимаб/IBI305–плюс химиотерапия е била намаленият брой на неутрофилите (20% срещу 18% в групата с химиотерапия),
анемия (12% срещу 10%) и намален брой бели кръвни клетки (11% срещу 9%). Хипертония от степен 3-та се е наблюдавала при 9% срещу 3%. Свързани с лечението сериозни
нежелани реакции са настъпили при 28% срещу 25% от пациентите. Смърт, считана за потенциално свързана с лечението, е настъпила при шестима пациенти (4%) в групата
на синтилимаб/IBI305–плюс химиотерапия, и по неизвестни причини при трима и чревна обструкция, стомашно-чревен кръвоизлив и миелосупресия.
Потенциално свързана с лечението смърт е настъпила при един пациент в групата на химиотерапия (поради неизвестна причина).

Заключение:

В този междинен анализ комбинацията със синтилимаб плюс IBI305 плюс цисплатина и пеметрексед като цяло е била ефикасна и се е понасяла добре от пациенти с
EGFR-мутирал, несквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб, чието заболяване е прогресира след лечение с EGFR тирозин-киназен инхибитор.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/september-2022/addition-of-sintilimab-and-bevacizumab-biosimilar-to-chemotherapy-for-patients-with-advanced-egfr-mutated-nsclc-and-disease-progression-on-egfr-inhibitors/?utm_source=TAP%2DEN%2D090722%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars