Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

NSGO-AVANOVA2/ENGOT-ov24: Комбинация от  бевацизумаб плюс нирапариб е удължава преживяемостта без прогресия спрямо самостоятелен нирапариб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
19.09.2019

В клиничното проучване NSGO-AVANOVA2 /ENGOT-ov24 (фаза II) докладвано в The Lancet Oncology е било открито, че комбинацията от  бевацизумаб плюс нирапариб е удължила преживяемостта без прогресия спрямо самостоятелен нирапариб при жени с чувствителен към платина, рецидивирал рак на яйчника.

Подробности за проучването

Откритото проучване е включвало 97 жени с високостепенен серозен или ендометриоиден платина-чувствителен рецидивирал рак на яйчниците.Проведено е било в 15 центъра в Дания,
Швеция, Финландия, Норвегия и Съединените щати. Пациентките са били разпределени на случаен принцип между май 2016 г. и март 2017 г. да получават или бевацизумаб
15 mg/kg веднъж на всеки 3 седмици плюс нирапариб 300 mg веднъж дневно (n = 48) или самостоятелно нирапариб (n = 49) до прогресиране на заболяването или  неприемлива токсичност. Рандомизацията е била стратифицирана по хомоложна рекомбинация (homologous recombination deficiency- HRD) и интервал без химиотерапия.

Пациентките е трябвало да са получавали платина-съдържаща терапия за първичното заболяване или да са получавали най-много един предходен неплатина- съдържащ режим за рецидивирало заболяване.

Предишно лечение с бевацизумаб или с поддържащ полимеразен инхибитор от първа линия (поли-ADP рибоза) също е било разрешено.

Основната крайна точка е била оценената от изследователя преживяемост без прогресия в популацията с намерение за лечение след събития при поне 62 пациенти.

Оцеляване без прогресия

Анализът е извършен след 74 събития за преживяемост без прогресия. Средното проследяване е било 16,9 месеца. Преживяемостта без средна прогресия е била 11,9 месеца
(95% доверителен интервал [CI] = 8,5–16,7 месеца) в групата на бевацизумаб/нирапариб спрямо 5,5 месеца (95% CI = 3,8–6,3 месеца) в групата само на нирапариб
(съотношение на опасност [HR ] коригирана за коефициенти на стратификация = 0,35, P <.0001). Средната преживяемост без прогресия е била 11,3 срещу 4,2 месеца
(HR = 0,32, 95% CI = 0,17–0,58) сред 64-те пациенти без герминативни BRCA мутации и 14,4 срещу 9,0 месеца (HR = 0,49, 95% CI = 0,21–1,15) сред пациентите с
BRCA мутации.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Бевацизумаб/нирапариб е бил свързан с подобрена преживяемост без прогресия спрямо нирапариб самостоятелно.
2.Преживяемостта без средна прогресия е била 11,9 срещу 5,5 месеца.
3.Обективният процент на отговори е бил 60% срещу 27% (P = .001). Общите данни за преживяемостта са били незрели при прекъсване на данните. Смърт е настъпила при осем пациентки от групата на бевацизумаб / нирапариб и при 13 в групата само на нирапариб.

Нежелани събития

Нежеланите събития от степен ≥ 3-та са се появили при 65% от комбинираната група срещу 45% от групата на нирапариб, като най-честата в комбинираната група е  била хипертонията (21% срещу 0%), анемията (15% срещу 18%), тромбоцитопенията (10% срещу 12%) и неутропенията (8% срещу 2%). Комбинираната група е имала по-високи нива на  хипертония от всякакъв клас (56% срещу 22%) и протеинурия (21% срещу 0%). Не са били наблюдавани смъртни случаи, свързани с лечението.

Заключение

Ефикасността, наблюдавана при тази комбинация от химиотерапия на одобрени средства при жени с рецидивирал на платина,  рак на яйчника, изискват допълнителна оценка. Предвижда се рандомизирано изпитване въ фаза III, изследващо нирапариб плюс бевацизумаб срещу химиотерапия плюс бевацизумаб при рецидивирал на платина, рак на яйчника.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/news/september-2019/bevacizumabniraparib-vs-niraparib-alone-for-platinum-sensitive-recurrent-ovarian-cancer/?fbclid=IwAR1WSLQrYydFDl1ZkAOlnHE_LN6T2VfTn8oerrd5-r7U98hXVgVGfWLdArA

   Send article as PDF   
Trial Wars