Онкология и Изкуствен интелект

NSABP B-47/NRG Oncology trial: Подобрявали добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия преживяемостта без инвазивна болест при пациенти с негативен HER2 рак на гърдата?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че NSABP B-47/NRG Oncology trial (фаза III) не е показало полза при неинвазивно-свободната преживяемост (invasive disease–free survival) от добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия за пациенти с HER2 -негативен рак
на гърдата, определен чрез FISH и чрез оценка на имунохистохимия (IHC) при 1+ или 2+.

Трастузумаб показва полза при пациенти с HER2-свръхекспресираща инвазивна болест. В допълнение, подгрупата с пациенти в други адювантни проучвания, които първоначално са тествани HER2-позитивни, но са били HER2-отрицателни при централно тестване за HER2, изглежда потенциално са извличали полза от трастузумаб.

Подробности за проучването

В проучването са били включение 3 277 жени с високорисков първичен инвазивен рак на гърдата на случаен принцип между февруари 2011 г. и февруари 2015 г. да
получават адювантна химиотерапия със (n = 1,640) или без (n = 1,630) за 1 година терапия с трастузумаб. Пациентите, които са отговаряли на изискванията, е трябвало
да бъдат с положителни резецирани лимфни възли или високорискова нодулно отрицателна HER2 болест. Нисъка HER2 експресия е била определена като имунохистихимия
(IHC) с резултат 1+ (FISH не се е изисквал) или
2+ с отрицателно съотношение на HER2/хромозома 17 FISH от под 2,0 (ако съотношението не е било изпълнено, тогава е трябвало HER2 геннните копия да са били под 4,0).

Избраната от изследователите адювантна химиотерапия се е състояла от доцетаксел плюс циклофосфамид на всеки 3 седмици в продължение на шест цикъла или доксорубицин
плюс циклофосфамид на всеки 3 седмици или на всеки 2 седмици в продължение на четири цикъла, последван от седмичен паклитаксел за 12 дози. Трастузумаб се е
давал на всеки 3 седмици по време на и след химиотерапия в продължение на общо 1 година, с 8 mg /kg натоварваща доза, последвана от 6 mg /kg за останалите
дози. Основната крайна точка е била преживяемостта без инвазивна болест.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Добавянето на трастузумаб към адювантната химиотерапия не подобрява преживяемостта без инвазивно заболяване.
2.Не са били наблюдавани ползи при далечен интервал на рецидивиране или за общата преживяемост.

Преживяемост без инвазивно заболяване

Средното проследяване е било 46 месеца. Петгодишната преживяемост без инвазивна болест е била 89,8% в групата с трастузумаб срещу 89,2% в контролната група
(съотношение на риск [HR] = 0,98, P = .85). Не са били наблюдавани разлики между групите според нивото на експресията на HER2 IHC, засягане на лимфните възли,
статус на хормоналните рецептори или избрана химиотерапия. Петгодишните проценти са били 92,7% срещу 93,6% (HR = 1,10, P = .55) за далечния интервал без
рецидив и 94,8% срещу 96,3% (HR = 1,33, P = .15) за обща преживяемост.

Нежелани събития

Не са били наблюдавани нови нежелани реакции при трастузумаб или химиотерапията, като профилите за безопасност са били според очакванията. Токсичността за степен 4-та се е
наблюдавала при 4,6% от групата на трастузумаб срещу 4,1% от контролната група; нежеланите събития са доведоха до смърт при седем срещу трима пациенти.

Заключение

Добавянето на трастузумаб към адювантна химиотерапия не подобрява инвазивната преживяемост без болест, далчения
интервал без рецидив или общата преживяемост при жени с без HER2-свръхекспресия при инвазивен рак на гърдата. Трастузумаб не е бил от полза за жени без IHC с 3+
или FISH.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2020/does-adding-trastuzumab-to-adjuvant-chemotherapy-improve-idfs-for-patients-with-her2-negative-breast-cancer/?fbclid=IwAR3mMljSNi1RVr32rQ5mINDL5Mx41RtMTD6OHKXoOaC1Fec4j3SvPuUfHcE

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars