Онкология и Изкуствен интелект

NO16966:добавянето на бевацизумаб към химиотерапевтичните схеми на база оксалиплатина подобрява PFS

I.Bivolarski
I.Bivolarski
11.07.2019

Увод: NO16966 е първото клинично проучване във фаза III за оценка на комбинацията на бевацизумаб с химиотерапия на базата на оксалиплатина (режим FOLFOX4 или режим XELOX)
при първа линия на ХТ при метастазирал колоректален карцином.

Методи: 1401 пациенти са били рандомизирани да получават FOLFOX4 (оксалиплатина, 5-FU, левковорин) или XELOX (оксалиплатина  130 mg/m2 iv, капецитабин 1000 mg/m2 орално d1-14, q3w, на всеки 3 седмици) плюс бевацизумаб (5 mg /kg q2w за FOLFOX и 7,5 mg /kg q3w за XELOX) или плацебо в  2×2 във факториален дизайн.

Резултати: Добавянето на бевацизумаб към химиотерапия, базираща се на оксалиплатина, е показала полза по отношение на PFS при  първичния анализ (HR 0,83; 97,5% CI 0,72-0,95, p = 0,0023). Предварителният анализ на PFS при лечение (дефиниран като прогресиращо заболяване или смърт в  рамките на 28 дни от последната доза от проучването) и PFS анализ, базиран на туморни оценки от независима комисия за преглед (IRC), съответства на ползата,  наблюдавана при първичния анализ. 34% от пациентите са починали, а средното проследяване на преживяемостта в този момент е била 18,6 месеца.

Изводи: Това международно проучване във фаза III е показало, че добавянето на бевацизумаб към химиотерапевтичните схеми на база оксалиплатин значително
подобрява PFS.

   Send article as PDF   
Trial Wars