Онкология и Изкуствен интелект

NEJ009: Добавяне на химиотерапия към гефитиниб при лечение от първа линия на напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Актуализирания анализ на японското проучване във фаза III – NEJ009, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че гефитиниб плюс карбоплатин/пеметрексед е бил свързан с удължена преживяемост без прогресия и преживяемост без прогресия 2, но със загуба на значимост в общата полза за преживяемостта в сравнение само с гефитиниб при нелекувани
преди това пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и с EGFR мутации.

Първоначалният доклад от проучването е показал, че гефитиниб плюс химиотерапия е бил свързан със значително подобрена преживяемост без прогресия и обща преживяемост в сравнение с гефитиниб самостоятелно.

Подробности за изследването

В отвореното многоцентрово изпитване 242 пациенти са били разпределени на случаен принцип да получават гефитиниб в доза 250 mg веднъж дневно (n = 172) или гефитиниб в комбинация с карбоплатин/пеметрексед (GCP) в 3-седмични цикли за шест цикъла, последвани от едновременна поддръжка с гефитиниб и пеметрексед. Приблизително 80% от пациентите и в двете групи
са имали заболяване в стадий IV.

Ключови констатации

Средното проследяване за настоящия анализ е било 84 месеца. Всяко последващо лечение от втора линия след лечение по протокол е проведено от 74% от групата на карбоплатин/пеметрексед и 89% от групата с
гефитиниб, като лечение от трета линия е било проведено от 52% и 66%; osimertinib е получаван от 22% и 23% от пациентите във всяка линия на терапия.

Актуализираната средна преживяемост без прогресия е била 32,5 месеца (95% доверителен интервал [CI] = 29,0–36,6 месеца) в групата на GCP спрямо 20,7 месеца (95% CI = 17,9–24,6 месеца) в групата на гефитиниб (коефициент на риск [HR] = 0,58, 95% CI = 0,46–0,73, P < 0,001). Средната преживяемост без прогресия 2 е била 20,9 месеца (95% CI = 18,0–24,0 месеца) в групата на GCP срещу 18,0 месеца (95% CI = 16,3–20,7 месеца) в групата на гефитиниб (HR = 0,77, 95% CI = 0,62 –0,97, P = ,027).

Актуализираната средна обща преживяемост е била 49,0 месеца (95% CI = 41,8–56,7 месеца) в групата на карбоплатин/пеметрексед срещу 38,5 месеца (95% CI = 31,1–47,1 месеца в групата на гефитиниб
(HR = 0,82, 95% CI = 0,64–1,06, Анализът на ограниченото средно време на преживяемост показа ползи от карбоплатин/пеметрексед спрямо гефитиниб при 5-годишно ограничено средно време на
преживяемост (43,6 срещу 38,6 месеца, P = ,017) и 7-годишно ограничено средно време на преживяемост (51,6 срещу 45,3 месеца, P = 0,037).

Не са настъпили тежки нежелани реакции след първоначалния доклад.

Заключение

Този ​​актуализиран анализ разкрива, че режимът на карбоплатин/пеметрексед подобрява преживяемостта без прогресия и преживяемостта без прогресия 2 с приемлив профил
на безопасност в сравнение само с гефитиниб. Карбоплатин/пеметрексед е по-ефективен от монотерапията с гефитиниб като лечение от първа линия за
недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутации.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/august-2022/addition-of-chemotherapy-to-gefitinib-in-first-line-treatment-of-advanced-nsclc-with-egfr-mutations/?fbclid=IwAR3jfgTwil3PJZtQu8dRhn-VUtvq7DtR8jGuodjACCpqRLDTkxCdOX0rxiw

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars