Онкология и Изкуствен интелект

NADIM II: Неоадювантната химио-имунотерапия подобрява преживяемостта при резектабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий IIIA

I.Bivolarski
I.Bivolarski

При пациенти с резектабилен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) в стадий IIIA, добавянето на неоадювантен ниволумаб към базирана на платина химиотерапия значително подобрява общата
преживяемост в сравнение с самостоятелната неоадювантна химиотерапия, според данни, представени от Mariano Provencio, MD, PhD, на Световната конференция за рак на белия дроб (WCLC) на Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб (IASLC) през 2022 г. във Виена.

Съобщава се, че NADIM II е първото клинично изпитване, което е базирано на неоадювантна имунотерапия за резектабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий IIIA–B,
което показва подобрена обща преживяемост.

Резултатите от рандомизираното фаза II, многоцентрово проучване- NADIM II са показали, общ процент на преживяемост от 85,3% на 24-я месец с неоадювантен ниволумаб плюс химиотерапия
срещу 64,8% само с неоадювантна химиотерапия. В допълнение, степента на патологичен пълен отговор е била 36,2% за пациенти, получаващи неоадювантна химиоимунотерапия, в сравнение с
6,8% в контролната група.

Методи на изследване

NADIM II е отворено, рандомизирано, многоцентрово клинично изпитване с две рамена, спонсорирано от Испанската група за рак на белия дроб. Пациенти с резектабилен клиничен
стадий IIIA на недребноклетъчен рак на белия дроб, ECOG статус от 0 до 1 и без известни промени в EGFR/ALK са били разпределени на случаен принцип да
получават или ниволумаб от 360 mg плюс паклитаксел от 200 mg/m2 плюс карбоплатина за три цикъла на всеки 21 дни (± 3 дни) като неоадювантно лечение, последвано от операция
или само химиотерапия, последвана от операция.

Пациенти с пълна резекция, потвърдена от патологична оценка, са започнали адювантно приложение на ниволумаб (480 mg на всеки 4 седмици) в рамките на седмици 3 до 8 след
операцията и са продължили с това лекарство в продължение на 6 месеца.

Първоначалните резултати от проучването са показали значително подобрение в първичната крайна точка на патологичния пълен отговор с неоадювантна химиоимунотерапия срещу
самостоятелната химиотерапия (36,8% срещу 6,9%; P = .0068). По време на WCLC 2022 д-р Провенсио представи резултатите от вторичните крайни точки за проценти на
преживяемост без прогресия и обща преживяемост след 24 месеца.

Пълен патологичен отговор и експресия на PD-L1

При средно проследяване от 26,1 месеца, процентът на преживяемост без прогресия е била 66,6% с ниволумаб плюс химиотерапия срещу 42,3% с химиотерапия (коефициент на риск
[HR] = 0,48; P = ,025). Средното време на проследяване е било 26,1 месеца.

Добавянето на неоадювантен ниволумаб към химиотерапията също така значително е подобрило общата честота на преживяемост спрямо химиотерапията самостоятелно както
на 12 месеца (98,2% срещу 82,1%, P = 0,007), така и на 24 месеца (84,7% срещу 63,4%; P = 0,014).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.Пациентите с резектабилен недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий IIIA, които са получавали неоадювантна ниволумаб в комбинация с базирана на платина
химиотерапия, са имали значително подобрение на общата преживяемост в сравнение с тези, които са получавали само неоадювантна химиотерапия.

2.Ползата е особено наблюдавана при пациенти, чиито тумори са били положителни за експресия на PD-L1 и при тези пациенти, които са постигнали патологичен пълен отговор.

Трябва да се отбележи, че преживяемостта без прогресия и общата преживяемост корелират силно с патологичния пълен отговор.

Както съобщава д-р Провенсио, 100% от пациентите, които са постигнали пълен патологичен отговор (R0), са били живи след 24 месеца и нито един от тези пациенти не е имал прогресия на заболяването.

В експерименталното рамо експресията на PD-L1 (≥ 1%) също идентифицира пациенти със значително подобрение на преживяемостта без прогресия. „Това проучване потвърждава превъзходството на неоадювантния ниволумаб плюс химиотерапия в комбинация при пациенти с резектабилен стадий IIIA–B NSCLC“, каза д-р Провенсио.

„Комбинацията също поддържа приемлив профил на безопасност, с умерено увеличение на степен 3 или 4 на токсичност и не възпрепятства осъществимостта на операцията.“

Източник на информация:

1. Provencio M, Serna R, Nadal E, et al: Преживяемост без прогресия и обща преживяемост в проучване NADIM II. Световна конференция за рака на белия дроб през 2022 г.
Резюме PL03.12. Представен на 8 август 2022 г.
2. https://ascopost.com/issues/september-25-2022/nadim-trial-neoadjuvant-chemoimmunotherapy-improved-survival-in-resectable-stage-iiia-nsclc/?utm_source=TAP%2DeTOC%2D092622%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака