Онкология и Изкуствен интелект

MyPathway trial:Kомбинацията от пертузумаб и трастузумаб може да има благоприятен ефект при пациенти с метастатичен рак на жлъчните пътища

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че в кохорта от кошничното проучване MyPathway във фаза IIa (MyPathway trial) е показала, че комбинацията от пертузумаб и трастузумаб предизвиква реакции при някои преди лекувани пациенти с HER2-позитивен метастатичен рак на жлъчните пътища.

Проучването MyPathway оценява дейността на одобрените от Американската администрация по храните и лекарствата терапии при неиндицирани тумори с потенциално действащи молекулярни промени.

Подробности за изследването

В многоцентровото изпитване в САЩ, 39 пациенти с усилване на HER2, свръхекспресия на HER2 или и двете са били включени между октомври 2014 г. и май 2019 г.

Те са получавали пертузумаб при натоварваща доза от 840 mg, последвана от 420 mg на всеки 3 седмици плюс трастузумаб при натоварваща доза от 8 mg/kg, последвано от 6 mg/kg на всеки 3 седмици до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност.

Пациентите са имали медиана на две предишни схеми на лечение. Първичната крайна точка е била оценяваната от изследователя степен на обективен отговор.

Отговори

При прекъсване на данните (март 2020 г.), средното проследяване е било 8,1 месеца (интерквартилен диапазон = 2,7–15,7 месеца). Обективни отговори- всички частични –
са наблюдавани при 9-ма пациенти (23%, 95% [CI] = 11%-39%). Допълнителни 11 пациенти (28%) са имали стабилно заболяване в продължение на 4 месеца или повече, което води до процент на контрол на заболяването от 51%.

Най-често туморното местоположение е било в жлъчния мехур, при 16 пациенти. Обективен отговор се е наблюдавал при 5-ма пациенти (31%), а стабилно заболяване в продължение на 4 месеца
или повече също се е наблюдавало при 5-ма (31%) от тези пациенти. Средната продължителност на отговора е била 10,8 месеца (95% = 0,7–25,4 месеца).

Средната преживяемост без прогресия е била 4,0 месеца (95% = 1,8–5,7 месеца). Средната обща преживяемост е била 10,9 месеца (95% = 5,2–15,6 месеца), с приблизителна едногодишна честота от 50% (95% = 33% –64%).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Пертузумаб плюс трастузумаб предизвиква обективен отговор при 23% от пациентите и контрол на заболяването при 51% от тях.
2.Средната продължителност на отговора е била 10,8 месеца.

Неблагоприятни събития

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са настъпили при 46% от пациентите, като най -често се съобщава за повишена аланин аминотрансфераза (13%) и повишена аспартат
аминотрансфераза (13%). От тях нежеланите събития от степен 3-та, считани за свързани с лечението, са настъпили при трима пациенти (8%).

Сериозни нежелани събития са настъпили при 26% от пациентите, като единственото събитие при повече от един пациент е коремна болка (5%); не се считат за сериозни нежелани събития, свързани с лечението. Не са били наблюдавани сърдечни събития и не са наблюдавани смъртни случаи поради нежелани събития.

Заключение

Лечението се е понасяло добре при пациенти с предишно лекуван с HER2 позитивен метастатичен рак на жлъчните пътища.
Процентът на отговор е бил обещаващ за започване на рандомизирани, контролирани проучвания на пертузумаб плюс трастузумаб при тази популация пациенти.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/august-2021/pertuzumab-and-trastuzumab-in-previously-treated-patients-with-her2-positive-metastatic-biliary-tract-cancer/?utm_source=TAP%2DEN%2D080921%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars