Онкология и Изкуствен интелект

Може ли канабисът да лекува периферна невропатия, предизвикана от химиотерапия?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Химиотерапията, базирана на платинов препарат, като оксалиплатината, например, се използва при лечението на стомашно-чревни тумори. Въпреки че е доказано ефективно лечение, това е един от най-невротоксичните видове химиотерапия. Доказано е, че повече от 90% от реципиентите на оксалиплатина изпитват остра невропатия. Тази невропатия, известна още и като предизвикана от химиотерапия периферна невропатия (CIPN), може да бъде силно инвалидизираща. 

Понастоящем интервенциите за лечение или предотвратяване на това състояние са силно ограничени.

Няколко проучвания сега изследват ролята на канабиса при лечението на болка, свързана с рак, както и някои невропатични състояния.

Въпреки това липсват клинични доказателства за ефективността на канабиса за лечение на невропатията при ракови пациенти. През февруари 2021 г. бяха публикувани резултатите от ретроспективен анализ,
оценяващ канабиса за тази цел.

В този преглед са били прегледани медицинските досиета на 768 пациенти, които са получавали схеми на химиотерапия, включително и оксалиплатина. Пациентите са били разделени на такива, които не са употребявали канабис, такива, които са използвали канабис преди оксалиплатината, и такива, които са използвали канабис след приложението на оксалиплатина.

Резултатите са демонстрирали защитния ефект на канабиса, който е бил статистически значим и по-стабилен при тези пациенти, които са използвали канабис преди лечение с оксалиплатина.

Въпреки че това проучване е с ретроспективен характер, силните му страни включват надеждност на данните и продължителност на периода на изследване.

Все още механизмът, чрез който канабисът въздейства на невропатията, не е добре изяснен. Резултатите от проучване върху животни, публикувано през ноември 2021 г., предполагат,
че оксалиплатина-индуцираната невропатия се модифицира от канабиса чрез специфични канабиноидни рецептори като CB1. По този начин се описват потенциалните терапевтични
цели, включващи ендоканабиноидната система. На хоризонта са проспективни проучвания, които допълнително изследват употребата на канабис за превенция и лечение
на невропатия при ракови пациенти получаващи химиолечение.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cannabis-sciences/21769/cannabis-treat-chemotherapy-induced-peripheral-neuropathy-2?fbclid=IwAR3s5NZpDZF0ViPMmGV9xiXSx_KMllswh7iKo7QTWcAHyKSrPCf0MNZC0iQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака