Онкология и Изкуствен интелект

Може ли да се постави грипна ваксина при пациенти провеждащи имунотерапия?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Според статия в Annals of Oncology от месец март 2020 г, от френско обсервационно изследване показват, че ваксинацията срещу грип при пациенти лекувани с имунни чек-пойнт инхибитори  е безопасна и ефективна. Констатациите, обаче трябва да бъдат потвърдени и от по-големи проучвания.

Авторите пишат, че грипът е бил свързан с повишена смъртност и заболеваемост при пациенти с ракови новообразувания в сравнение с общата популация.

Смъртността от грипна инфекция  при пациенти с рак, които са се лекували с противоракова химиотерапия, е била около 10%.

Ефикасността и безопасността на грипната ваксинация при пациенти с рак, които са получавали
химиотерапия, е била оценена в няколко проучвания, показващи приемлив профил на токсичност. Скоростта на серопротекция обаче е била намалена в сравнение с имунокомпетентните пациенти.

Безопасността и ефикасността на грипната ваксинация при пациентите с рак, лекувани с чек-пойнт инхибитори изисква допълнително проучване. В най-голямото проучване, разглеждащо този проблем, изследователите от Франция са включили 30 пациенти, от които 25 са били недребноклетъчен рак на белия дроб и 5 с уротелиален рак.

По-голямата част от пациентите са били мъже (83%) със средна възраст 63 години (диапазон: 47-78). Седем пациенти са получавали еднократно ниволумаб, 8 пациенти са получавали пембролизумаб  и 15 пациенти са получавали атезолизумаб. Средната продължителност на лечението с чек-пойнт инхибитори по време на ваксинацията е била 3 ​​месеца (диапазон: 1-28).

Пациентите са получили единична, стандартна доза подкожна грипна ваксина, одобрена от френските национални здравни органи 7 дни (+/- 2) след последното приложение на  терапия с чек-пойнт инхибитори.

Титрите на антителата срещу грип А (H1N1 и H3N2) са били измервани на изходното ниво и на 21-я и 42-я ден след ваксинацията,  съгласно анализа, одобрен от Световната здравна организация.

На 42-ия ден след ваксинацията изследователският екип е наблюдавал серопротективни нива от 71%, 63% и 67% срещу H1N1 и 57%, 63% и 67% срещу H3N2 при пациенти, получаващи  съответно ниволумаб, пембролизумаб и атезолизумаб. Факторите на сероконверсия са били високи, като 7 пациенти (23%) са показали фактор на сероконверсия над 1000.

Грипната инфекция  не е била документирана сред 30-те ваксинирани пациенти през 6-те месеца след ваксинацията.

По отношение на токсичността не са били наблюдавани имунозависими нежелани събития от степен 4-та и 5-та (irAE) и 15 пациенти (50%) са развили irAE от степен 1-ва и 3-та през 6-те месеца  след ваксинацията срещу грип.

Авторите подчертават в своята статия, че за да се справят с основните въпроси, свързани с общественото здравеопазване, свързани с грипната смъртност при пациенти  с рак, са необходими усилия за подобряване на нивата на ваксинация не само сред раково болните и техните роднини, но и сред доставчиците на здравни услуги. Степента  на ваксинация при доставчиците на здравни услуги остава неадекватна, особено сред медицинските стажанти и медицински сестри, които често отказват ваксинация по  грешни причини, включително не ги разглеждат като вектори или страх от странични ефекти.

Източник на информация:

Bayle A, Khettab M, Lucibello F, et al. Immunogenicity and safety of influenza vaccination in cancer patients receiving checkpoint inhibitors targeting PD-1 or PD-L1.
Annals of Oncology; Published online 14 March 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.290

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака