Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

MONALEESA-2: Рибоциклиб плюс летрозол подобрява преживяемостта без прогресия спрямо плацебо плюс летрозол

I.Bivolarski
I.Bivolarski
06.06.2019

Проучване CLEE011A2301 (MONALEESA-2) Kisqali е оценен в рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване фаза III за лечение на постменопаузални жени с HR-позитивен, HER2-негативен, авансирал рак на гърдата, без предшестваща терапия на авансиралото заболяване, в комбинация с летрозол спрямо летрозол, прилаган самостоятелно.

Общо 668 пациенти са рандомизирани в отношение 1:1 да получават или Kisqali 600 mg и летрозол (n=334), или плацебо и летрозол (n=334), като са стратифицирани в зависимост от наличието на чернодробни и/или белодробни метастази (Да [n=292 (44%)]) спрямо Не [n=376 (56%)]). Демографските и характеристики на заболяването на изходно ниво са балансирани и сравними между двете рамена в проучването.MONALEESA-2.

Kisqali е прилаган перорално в доза 600 mg дневно в продължение на 21 последователни дни, последвани от 7 дни без лечение, в комбинация с летрозол 2,5 mg веднъж дневно в продължение на 28 дни. На пациентите не е позволено да преминават от плацебо към Kisqali по време на проучването или след прогресия на заболяването.

Пациентите, включени в проучването, са с медиана на възрастта 62 години (интервал 23 до 91). 44,2% пациенти са по-възрастни от 65 години, включително 69 пациенти са по-възрастни от 75 години.

Включените пациенти са от европеидната раса (82,2%), азиатци (7,6%) и чернокожи (2,5%). Всички пациенти имат ECOG функционален статус 0 или 1.

При 43,7% от пациентите е прилагана химиотерапия в неоадювантни или адювантни условия и 52,4% са приемали антихормонална терапия в неоадювантни или адювантни условия преди да бъдат включени в проучването. 34,1% са de novo пациенти. 20,7% от пациентите имат заболяване, засягащо само костите, а 59,0% от пациентите имат висцерално заболяване.

Пациентите с предшестваща (нео)адювантна терапия с анастрозол или летрозол трябва да са приключили с нея поне 12 месеца преди рандомизацията в проучването.

Първичната крайна точка на проучването е постигната при плановия междинен анализ, проведен след наблюдаване на 80% от случаите на целева преживяемост без прогресия (ПБП), като са използвани

Критериите за оценка на отговора при солидни тумори (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors – RECIST версия 1.1), въз основа на оценка на изследователя на цялата популация (всички рандомизирани пациенти) и потвърдена от заслепена, независима, централна радиологична оценка.

Резултатите за ефикасност, показват статистически значимо подобрение в ПБП при пациентите, приемащи Kisqali плюс летрозол, спрямо пациентите, приемащи плацебо плюс летрозол, в пълния набор за анализ (коефициент на риск 0,556 95% CI: 0,429, 0,720, едностранен стратифициран log-rank тест p-стойност 0,00000329) с клинично значим терапевтичен ефект.

Данните за цялостния здравен статус/качеството на живот показват, че няма значима разлика между рамото на Kisqali плюс летрозол и рамото на плацебо плюс летрозол.

Медианата на ПБП е 25,3 месеца (95% CI: 23,0, 30,3) при пациентите, лекувани с рибоциклиб плюс летрозол, и 16,0 месеца (95% CI: 13,4, 18,2) при пациентите, приемащи плацебо плюс летрозол. 54,7% от пациентите, приемащи рибоциклиб плюс летрозол, се оценяват без прогресия на 24-ия месец спрямо 35,9% в рамото на плацебо плюс летрозол.

Няма статистически значима разлика в общата преживяемост (ОП) между рамото на Kisqali плюс летрозол и рамото на плацебо плюс летрозол (HR 0,746 [95% CI 0,517, 1,078]). Данните за ОП все още са непълни.

Резултати за ефикасност – основни резултати за ефикасност (ПБП) от MONALEESA-2 въз основа на радиологичната оценка на изследователя (заключване на данните 02 януари 2017 г.) Актуализиран анализ (заключване на данните 02 януари 2017 г.) Kisqali плюс летрозол N=334 Плацебо плюс летрозол N=334

Преживяемост без прогресия Медиана на ПБП [месеци] (95% CI) 25,3 (23,0-30,3) 16,0 (13,4-18,2) Коефициент на риск (95% CI) 0,568 (0,457-0,704) p-стойностa 9,63×10-8 CI=доверителен интервал; N=брой пациенти; a p-стойността е получена от едностранен стратифициран log-rank тест.

  Проведени са серия от предварително определени подгрупови анализи на ПБП в зависимост от прогностичните фактори и изходните характеристики, за да се изследва вътрешното съответствие на терапевтичния ефект.

Намаляване на риска от прогресия на заболяването или смърт в полза на рамото на рибоциклиб плюс летрозол се наблюдава във всички отделни пациентски подгрупи по възраст, раса, предшестваща адювантна или неоадювантна химиотерапия или хормонална терапия, ангажиране на черния дроб и/или белия дроб и наличие само на метастатично костно заболяване.

Това е видно при пациентите с чернодробни и/или белодробни метастази (HR 0,561 [95% CI: 0,424, 0,743], медиана на преживяемостта без прогресия [мПБП] 24,8 месеца за рибоциклиб плюс летрозол спрямо 13,4 месеца само за летрозол) и без чернодробни и/или белодробни метастази (HR 0,597 [95% CI: 0,426, 0,837], мПБП 27,6 месеца спрямо 18,2 месеца). Време на цензуриране Рибоциклиб(N=334)

Плацебо (N=334) Брой събития – Рибоциклиб : 140, Плацебо: 205 Коефициент на риск = 0,568; 95% CI [0,475; 0,704] Медиана по Kaplan-Meier – Рибоциклиб: 25,3 месеца; Плацебо: 16,0 месеца Log rank p-стойност = 9,63*10^(-8) Брой пациенти, изложени на риск Време 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Рибоциклиб 334 294 277 257 240 227 207 196 188 176 164 132 97 46 17 11 1 0 Плацебо 334 279 265 239 219 196 179 156 138 124 110 93 63 34 10 7 2 0 Време (месеци) Вероятност за липса на събития (%) 

Резултати за ефикасност (СОО, СКП) въз основа на оценката на изследователя (заключване на данните 02 януари 2017 г.), от MONALEESA-2 Анализ Kisqali + летрозол (%, 95% CI) Плацебо + летрозол (%, 95% CI) p-стойностc Пълен набор за анализ N=334 N=334 Степен на общ отговорa 42,5 (37,2, 47,8) 28,7 (23,9, 33,6) 9,18 × 10-5 Степен на клинична полза b 79,9 (75,6, 84,2) 73,1 (68,3, 77,8) 0,018 Пациенти с измеримо заболяване N=257 N=245 Степен на общ отговорa 54,5 (48,4, 60,6) 38,8 (32,7, 44,9) 2,54 × 10-4

Степен на клинична полза b 80,2 (75,3, 85,0) 71,8 (66,2, 77,5) 0,018 a СОО: Степен на общ отговор = процент пациенти с пълен отговор + частичен отговор b СКП: Степен на клинична полза = процент пациенти с пълен отговор + частичен отговор (+ стабилно заболяване или непълен отговор/непрогресивно заболяване ≥24 седмици) c p-стойностите са получени от едностранен Cochran-Mantel-Haenszel хи-квадрат тест

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars