Онкология и Изкуствен интелект

Лекарство за артрит се бори с химиорезистентността при рак на панкреаса

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Американското онкологично дружество оценява риска от рак на панкреаса през целия живот на човек на около 1 на 64. Панкреатичният дуктален аденокарцином (PDAC) представлява
90% от рака на панкреаса. PDAC е четвъртата водеща причина за смърт, свързана с рак, а 5-годишната преживяемост от е само 8%. Поради това са крайно необходими
нови стратегии за лечението на това агресивно заболяване.

Стандартното лечение на панкреатичният дуктален аденокарцином включва комбинирана химиотерапия. Повечето пациенти, обаче бързо развиват резистентност, известна и като химиорезистентност.

Ново проучване, публикувано в Science Translational Medicine, идентифицира механизъм, лежащ в основата на химиорезистентността, който може да предостави ценна информация за информиране за разработването на лекарства и лечение.

Проучването изследва химиорезистентността към FIRNOX, химиотерапевтичен режим, състоящ се от 5-флуороурацил, иринотекан и оксалиплатин. FIRNOX обикновено се
използва за лечение на пациенти с PDAC. Авторите са открили, че FIRNOX активира Hsp27, протеин, който подпомага преживяемостта на PDAC клетките. Изследователите
инхибират сигнализирането на HSP27 в клетките на панкреатичния дуктален аденокарцином, което води до повишена клетъчна смърт, известна като апоптоза, след лечение с FIRINOX. Освен това, проучването
е показало, че MAPK активираният път на протеин киназа 2 (MK2) регулира експресията на Hsp27. Насочването към MK2 възпрепятства активирането на Hsp27, като по този начин
увеличава апоптозата в PDAC клетките.

Освен това, проучването показа, че MAPK активираният път на протеин киназа 2 (MK2) регулира експресията на Hsp27. Насочването към MK2 възпрепятства активирането
на Hsp27, като по този начин увеличава апоптозата в PDAC клетките.

След това, проучването е използвало in vivo миши модел на панкреатичен дуктален аденокарцином за изследване на ефикасността на лекарството, инхибиращо MK2, ATI-450, което се изследва за лечение на
ревматоиден артрит. Лечението на мишки, носещи тумор, с ATI-450 води до намалена прогресия на панкреатичния дуктален аденокарцином. Когато изследователите прилагат ATI-450 в комбинация с
FIRINOX, мишките, носещи тумор, показват значително удължена преживяемост. По-специално, комбинацията от инхибитор на MK2 и химиотерапия не предизвиква никакви
допълнителни токсичности при животните.

И накрая, в транслационен подход, проучването изследва връзката между експресията на MK2 и преживяемостта при пациенти с панкреатичен дуктален аденокарцином. Използвайки хирургически биопсии от
130 пациенти с панкреатичния дуктален аденокарцином, изследователите откриха, че високата експресия на MK2 корелира с лоша преживяемост.

В обобщение, проучването идентифицира MK2 индукцията на Hsp27 като протуморен механизъм, защитаващ клетките на панкреатичния дуктален аденокарцином от FIRINOX. Авторите предполагат, че MK2 може да
служи като жизнеспособна терапевтична цел за лечение с PDAC, особено за засилване на индуцирана от химиотерапия апоптоза.

Източници: Int J Mol Sci, Радиационна онкология, Научна транслационна медицина, Clin Pharmacol, ClinicalTrials.gov

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака