Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

FDA одобри ларотректиниб за ракови заболявания с NTRK генен фюжън

I.Bivolarski
I.Bivolarski
26.09.2019

FDA одобри ларотректиниб за ракови заболявания с NTRK генен фюжън

FDA e издала второ „тъканно-агностично“ одобрение за лечение на рак, този път на ларотректиниб при възрастни и педиатрични  пациенти със солидни тумори, които притежават генетична аберация, известна като невротрофичен рецептор на тирозин киназата (NTRK).

По-конкретно, ларотректиниб е одобрен за пациенти със солидни тумори, които имат: NTRK генен фюжън без  известна мутация на придобита резистентност, имат метастатично заболяване, има вероятност да получат тежки усложенения от хирургична резекция, нямат задоволителни алтернативни лечения или имат рак, който е прогресирал след лечение.

NTRK генните фюжъни са открити както при деца, така и при възрастни с десетки различни видове рак. Генетичната аберация има тенденция да бъде рядка при често  срещаните ракови заболявания и почти универсална при някои нечести видове рак.

Одобрението на ларотректиниб (Vitrakvi) се е основавало на общата честота на реакция и продължителността на отговора при първите 55 пациенти с нерезектируеми или  метастатични солидни тумори, с NTRK генен фюжън, които са били включени в три многоцентрови, открити, еднораменни клинични изпитвания. ORR е била 75% (95% доверителен  интервал, 61% -85%), включително 22% пълни отговори и 53% частични такива.

Към момента на “заключване” на базата данни средната продължителност на реакцията
не е достигната.

Най-често срещаните тумори са били туморите на слюнчените жлези (22%), саркомите на меките тъкани (20%), инфантилни фибросаркоми (13%) и ракът на щитовидната жлеза (9%).
Идентифицирането на положителен статус на NTRK се е определял проспективно в местните лаборатории, като се е използвала флуоресцентна in situ хибридизация.

Резултати от трите проучвания, фаза 1 сред 8 възрастни пациенти (LOXO-TRK-14001), и фаза 1/2 между 12 педиатрични пациенти (SCOUT) и фаза 2  проучване сред 35 възрастни и юноши пациенти (NAVIGATE ), са били представени през 2017г.

Безопасността на ларотректиниб е била оценена при 176 пациенти, включени в трите клинични проучвания, включително 44 педиатрични пациенти. Най-честите нежелани
реакции с ларотректиниб са били умора, гадене, замаяност, повръщане, повишен ASаT, кашлица, повишен ALаT, запек и диария.

Препоръчителните дози ларотректиниб са били 100 mg перорално два пъти дневно за възрастни и 100 mg/m2 перорално два пъти дневно (максимум 100 mg на доза) за
педиатрични пациенти.

Одобрението на larotrectinib следва одобрението на pembrolizumab за някои солидни тумори с биомаркера MSI-H, като първото одобрение за лечението на рак на
базата на биомаркер, а не на конкретната част на тялото или органа, засегната от тумора.

FDA предостави ускореното одобрение на Vitrakvi на Loxo Oncology и Bayer.

Източник на информация:

1.https://www.mdedge.com/sarcomajournal/article/189595/sarcoma-gist/fda-approves-larotrectinib-cancers-ntrk-gene-fusions

   Send article as PDF   
Trial Wars