Онкология и Изкуствен интелект

KRYSTAL-1: Адаграсиб при лекувани пациенти с KRAS G12C-мутирал, напреднал, недребноклетъчен карцином на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
17.12.2022

Статия в The New England Journal of Medicine, описваща кохорта във фаза II на мултикохортното KRYSTAL-1 фаза I/II
проучване показва, че инхибиторът на KRAS G12C адаграсиб е показал активност в предишно лекувани пациенти с неоперабилен или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и с
KRAS G12C мутация.

Общо 112 пациенти с измеримо заболяване на изходно ниво, които преди това са получавали химиотерапия на базата на платина и терапия с PD-1/PD-L1 инхибитори, са били включени в
многоцентровото проучване в САЩ между януари 2020 г. и декември 2020 г. Пациентите са били лекувани с 600 mg адаграсиб два пъти на ден. Първичната крайна точка е била обективния отговор
при заслепен независим централен преглед.

Отговори

Средното проследяване е било 12,9 месеца. Обективен отговор е бил наблюдаван при 48 (42,9%, 95% [CI] = 33,5%–52,6%) от 112 пациенти, като пълен отговор е бил наблюдаван
при само 1 пациент. Допълнителни 41 пациенти (36,6%) са имали стабилно заболяване. Средната продължителност на отговора е била 8,5 месеца (95% CI = 6,2–13,8 месеца).

Сред 33-ма пациенти с лекувани преди това стабилни метастази в централната нервна система, интракраниален обективен отговор е бил наблюдаван при 11 (33,3%, 95% CI = 18,0%–51,8%).
Средната продължителност на отговора е била 11,2 месеца (95% CI = 2,99 месеца – не може да се оцени все още).

Средната преживяемост без прогресия е била 6,5 месеца (95% CI = 4,7–8,4 месеца). При средно проследяване от 15,6 месеца, средната обща преживяемост е била 12,6 месеца (95% CI = 9,2–19,2 месеца).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Adagrasib дава обективни отговори при 43% от пациентите.
2.Средната продължителност на отговора е била 8,5 месеца.

Нежелани събития

Най-честите свързани с лечението нежелани реакции от всякаква степен са били: диария (62,9%), гадене (62,1%), повръщане (47,4%), умора (40,5%), повишена аланин аминотрансфераза
(ALT; 27,6%), повишен креатинин (25,9%) %) и повишена аспартат аминотрансфераза (AST; 25,0%).

Свързани с лечението нежелани реакции от степен 3-та са настъпили при 44,8% от пациентите, най-често това са били: умора, гадене и повишен ALT (4,3% всеки) и повишен AST (3,4%). Смърт,
свързана с лечението, е настъпила при двама пациенти (1,7%) поради сърдечна недостатъчност и белодробен кръвоизлив.

Заключение

При лекувани преди това пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином с мутация в KRAS G12C, адаграсиб е показал клинична ефикасност без нови сигнали за безопасност.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/july-2022/adagrasib-in-previously-treated-patients-with-kras-g12c-mutated-advanced-nsclc/?utm_source=TAP%2DEN%2D071922%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars