Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-598: Няма полза от добавянето на ипилипумаб към пембролизумаб при недребнолетъчен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Проучването KEYNOTE-598 (фаза III) установява, че добавянето на ипилимумаб към пембролизумаб повишава токсичността без повишаване на ефикасността като терапия за първа линия при  метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (мНДКРБД) при пациенти с висока експресия на PD-L1.

KEYNOTE-598

Предишното проучване KEYNOTE-024 показа, че монотерапията с пембролизумаб значително е подобрила преживяемостта спрямо химиотерапията с платинов-дублет при пациенти с метастатичен НДКРБД и туморно съотношение (TPS) над 50% без EGFR или ALK аберации. Настоящото рандомизирано, двойно-сляпо проучване във фаза III KEYNOTE-598 има за цел да
определи дали добавянето на ипилимумаб към пембролизумаб подобрява ефикасността спрямо само пембролизумаб при такива пациенти.

В проучването са били включени 568 пациенти с висока експресия на PD-L1 от Европа, Азия и Северна Америка, като им се прилага 1:1 комбинацията от пембролизумаб по 200 mg
на всеки 3 седмици за до 35 цикъла плюс ипилимумаб при 1 mg /kg на всеки 6 седмици, или пембролизумаб и плацебо. Основните крайни точки са били общата преживяемост и
преживяемостта без прогресия в популацията, която е била лекувана.

Специфичният за протокола първи междинен анализ (IA1) е трябвало да се активира при приблизително 255 смъртни случая и приблизително 12 месеца след като последният участник  е бил разпределен на случаен принцип. Необвързващите критерии за безполезност при IA1 са били разликите в ограниченото средно време на преживяемост между ипилимумаб /пембролизумаб
и плацебо/пембролизумаб от под 0,2 при максимално време за наблюдение и под 0,1 след 24 месеца проследяване.

Няма разлики в крайните точки

Средната обща преживяемост е била 21,4 месеца с ипилимумаб/пембролизумаб в сравнение с 21,9 месеца само с пембролизумаб (съотношение на риск [HR] = 1,08, 95%
[CI] = 0,85–1,37, P = .74). Ограничените средни разлики във времето за преживяемост са –0,56 при максималното време за наблюдение и –0,52 на 24 месеца, което  е отговарило на критериите за безполезност.

Средната преживяемост без прогресия е била 8,2 месеца с ипилимумаб /пембролизумаб в сравнение с 8,4 месеца за плацебо /пембролизумаб (HR = 1,06 95% CI = 0,86–1,30,  P = .72). Обективният процент на отговор е бил 45,4% и за двете рамена. Средната продължителност на отговора е била 16,1 месеца с комбинацията срещу 17,3 месеца само с
пембролизумаб. Няма подгрупи, които са се възползвали от добавянето на ипилимумаб.

Повече токсичност при комбинацията

Безопасността в групите с пембролизумаб/ипилимумаб и пембролизумаб / плацебо са били според очакванията. Добавянето на ипилимумаб е довело до
увеличаване на честотата на свързаните с лечението нежелани събития спрямо плацебо, включително:

От всяка степен: 76% срещу 68% (свързана с имунната система: 45% срещу 32%)
Степен над 3-та: 35% срещу 20% (свързана с имунитета: 20% срещу 8%)
Сериозни нежелани събития: 28% срещу 14% (свързани с имунитета: 19% срещу 7%)
Смъртни случаи: 2% срещу 0 (свързани с имунитета: 2% срещу 0).

Прурит, обрив и хипотиреоидизъм са били най-честите нежелани събития и са се наблюдавали при повече пациенти, лекувани с комбинацията. Пациентите с двете лекарства също са имали
по-висок процент на прекратяване на лечението поради нежелани събития.

Източник на информация:

https://ascopost.com/news/february-2021/ipilimumab-adds-no-benefit-to-pembrolizumab-as-first-line-therapy-for-nsclc-with-high-pd-l1-expression/?fbclid=IwAR0VDUg1tKIp8KW_kvOZhemIw_QBJxuBR2g9oF_Gu6jYGQfsKxUW9kRrA2Q

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars