Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

KEYNOTE 426: Пембролизумаб плюс акситиниб срещу сунитиниб при първа линия терапия за напреднал бъбречноклетъчен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.04.201912.04.2019

Резултати  публикувани в The New England Journal of Medicine отбелязват, че в клиничното проучване KEYNOTE 426 има значителни ползи при общата преживяемост и PFS. Резултатите са постигнати с комбинацията от Пембролизумаб плюс акситиниб срещу сунитиниб при лечение на напреднал бъбречно-клетъчен карцином за първа линия.

KEYNOTE 426 е отворено клинично проучване във фаза III , което включва 861 пациенти с нелекувани преди това светло- клетъчни карциноми от 124 центъра в 16 страни.

Пациентите са били разпределени на случаен принцип между октомври 2016 г. и януари 2018 г.,и са получавали  pembrolizumab 200 mg веднъж на всеки 3 седмици, плюс инхибитор на тирозин киназата на съдовия ендотелен фактор (VEGF- TKI) акситиниб 5 mg, два пъти дневно (n = 432) или само сунитиниб при 50 mg веднъж дневно за първите 4 седмици от всеки 6-седмичен цикъл (п = 429).

Рандомизацията е стратифицирана според Международната група за консорциум с база данни за метастатичен бъбречно-клетъчен карцином.

Пациентите продължават лечението до прогресия на заболяването. Тези, при които е бил наблюдаван пълен отговор, са могли да спрат лечението.

Съвместните първични крайни точки са общата преживяемост и преживяемостта без прогресия при популацията, предназначена за лечение.

Нежелани странични реакции

Степен 3-та или по-висока на нежелани странични действия са наблюдавани при 75,8% от групата на пембролизумаб-плюс-акситиниб спрямо 70,6% от групата на сунитиниб.

Нежеланите събития от степен 3 или по-високи, които са настъпили при 10% или по-голям брой пациенти, са хипертония и повишени стойности на аланинаминотрансферазата в групата на пембролизумаб плюс акситиниб и хипертония в групата на сунитиниб.

Нежелани събития от особен интерес се проявяват при 51.3% срещу 36.2%, включително нежелани реакции от степен 3 или по-високи, изразени какво следва: 11% срещу 2%.

Изследователите са стигнали до заключението, че лечението с пембролизумаб плюс акситиниб срещу сунитиниб за СКК, води до значително по-дълга обща преживяемост и преживяемост без прогресия.

Процентът на обективния отговор също е бил по-висок в групата, приемаща пембролизумаб плюс акситиниб срещу групата, получаваща сунитиниб.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars