Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-361: Първа линия на пембролизумаб със или без химиотерапия срещу химиотерапия самостоятелно при напреднал уротелиален карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology, съобщава че, проучването KEYNOTE-361 (фаза III) не е показало значително подобрение в
свободната от прогресия или общата преживяемост на първа линия с пембролизумаб плюс химиотерапия на базата на платина спрямо химиотерапия само при пациенти с напреднал уротелиален карцином. Изследователския анализ не е показал разлика в общата преживяемост само с пембролизумаб спрямо химиотерапия.

Подробности за проучването

Отвореното проучване е включвало 1010 пациенти с нелекувано преди това, локално напреднало, нерезектабилно или метастатично заболяване от 21 държави.

Те са били разпределени на случаен принцип 1: 1: 1 между октомври 2016 г. и юни 2018 г., да получат пембролизумаб плюс химиотерапия (n = 351), монотерапия с пембролизумаб (n = 307) или само химиотерапия (n = 352).

Пембролизумаб се е прилагал по 200 mg на всеки 3 седмици за максимум 35 цикъла. Химиотерапията се е състояла от гемцитабин от 1000 mg/m² на 1-ви и 8-ми ден и избор на изследователя за цисплатина от 70 mg / m² или карбоплатина при AUC 5 на 1-ви ден от всеки 3-седмичен цикъл за максимум шест цикъла.

За първи път е било проведено тестване на хипотези за превъзходство на пембролизумаб плюс химиотерапия спрямо химиотерапия в общата популация за двойните първични крайни точки на преживяемост без прогресия (граница на P стойност = .0019), оценена чрез независим централен преглед и обща преживяемост (граница на P = .0142).

Ако тези крайни точки са били постигнати, е трябвало да се извърши тестване за непълноценност и превъзходство за общата преживяемост при монотерапия с пембролизумаб спрямо химиотерапия в популацията с PD-L1 комбиниран положителен резултат (CPS) ≥10 и в общата популация.

Свободна от прогресия и обща преживяемост

Средната продължителност на проследяването е била 31,7 месеца (интерквартилен диапазон = 27,7–36,0 месеца). Средната преживяемост без прогресия е била 8,3 месеца (95% [CI] = 7,5–8,5 месеца) в групата на пембролизумаб плюс химиотерапия срещу 7,1 месеца (95% CI = 6,4–7,9 месеца) в групата на химиотерапия (коефициент на риск [HR ] = 0,78, 95% CI = 0,65–0,93, P = .0033; не е отговарила на P = .0019 за граница за значимост).

Средната обща преживяемост е била 17,0 месеца (95% = 14,5–19,5 месеца) в групата на пембролизумаб плюс химиотерапия срещу 14,3 месеца (95% = 12,3–16,7 месеца) в групата на химиотерапия (HR = 0,86, 95% = 0,72– 1,02, P = .0407; не е отговарила на P = .0142 за граница за значимост). Поради липсата на значимост не е било извършено по-нататъшно официално тестване на статистическата хипотеза.

При проучвателния анализ средната обща преживяемост е била 15,6 месеца (95% = 12,1–17,9 месеца) в групата на монотерапия с пембролизумаб спрямо 14,3 месеца в
групата на химиотерапия (HR = 0,92, 95% ДИ = 0,77–1,11) в общата популация. Честотата е била 16,1 месеца (95% = 13,6–19,9 месеца) с пембролизумаб срещу 15,2 месеца (95% = 11,6-23,3 месеца) с химиотерапия (HR = 1,01, 95% ДИ = 0,77–1,32) сред 160 пациенти (52% от групата) срещу 158 пациенти (45% от групата) с CPS ≥ 10.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Добавянето на пембролизумаб към химиотерапията не е подобрило значително свободната от прогресия или общата преживяемост.
2.Средната преживяемост без прогресия и общата преживяемост са били 8,3 срещу 7,1 месеца и 17,0 срещу 14,3 месеца при пембролизумаб плюс химиотерапия срещу химиотерапия.

Неблагоприятни събития

Свързани с лечението над ≥ 3-та степен нежелани събития са настъпили при 75% от пациентите в групата на пембролизумаб плюс химиотерапия, при 17% от групата на монотерапия с пембролизумаб и при 72% от групата на химиотерапията; най-честите са били анемия в групата на пембролизумаб плюс химиотерапия (30%) и групата на химиотерапия (33%) и диария, умора и хипонатриемия (по 1% всяка) в групата на монотерапия с пембролизумаб.

Свързаните с лечението сериозни нежелани събития са се наблюдавали съответно при 31%, 16% и 18% от пациентите, като най-честата е била анемията в групата на пембролизумаб плюс химиотерапия (3%) и групата на химиотерапия (4%) и пневмонит в групата на пембролизумаб с монотерапия (1%). Нежеланите събития са довели
до прекратяване на който и да е компонент на лечението съответно при 31%, 16% и 18% от пациентите.

Свързаните с лечението нежелани събития са довели до смърт при двама пациенти във всяка група, като причините са се състояли от сърдечен арест и сепсис, свързан с дадено устройство (device-related) в групата на пембролизумаб плюс химиотерапия, сърдечна недостатъчност и прогресия на злокачественото новообразувание в групата на пембролизумаб, както и миокарден инфаркт и исхемичен колит в групата на химиотерапията.

Заключение

Добавянето на пембролизумаб към химиотерапията, базирана на платина за първа линия, не подобрява значително ефикасността и не трябва да се приема широко за лечение на напреднал уротелиален карцином.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/keynote-361-first-line-pembrolizumab-with-or-without-chemotherapy-vs-chemotherapy-in-advanced-urothelial-carcinoma/?fbclid=IwAR0xPEbCN_Q-Z7zHevkKcjdkmWSiHypMIrfiGiSFYv0ydvD8g4QuXur24Bg

Още информация:

FDA и ODAC гласуваха в полза на запазването на ускорените одобрения при лечението на рака на пикочния мехур за атезолизумаб и пембролизумаб

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars