Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-355: Добавяне на първа линия на пембролизумаб към химиотерапията при метастатичен, тройно-негативен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet, съобщава, че проучването KEYNOTE-355 (фаза III) е показало, че добавянето на пембролизумаб към химиотерапията е подобрило преживяемостта без прогресия при предишно нелекувани пациенти с локално рецидивирал, неоперабилен или метастатичен тройно-негативен рак на гърдата с PD-L1 експресия, чийто
комбиниран положителен резултат е (CPS) ≥ 10.

Изпитанието е ускорило одобрението на пембролизумаб ноември 2020 г., от FDA в САЩ за употребата му в комбинация с химиотерапия за  лечение на пациенти с локално рецидивиращ нерезектабилен или метастатичен тройно-отрицателен рак на гърдата и тумори, експресиращи PD-L1 с CPS ≥ 10.

KEYNOTE-355 Подробности

Двойно-сляпото проучване е включвало 847 пациенти (с амерение за лечение) в 29 държави. Те са били разпределени на случаен принцип в съотношение 2:1 между януари  2017 г. и юни 2018 г., и са получавали пембролизумаб по 200 mg на всеки 3 седмици плюс химиотерапия, състояща се от избор на лекар, който е включвал: nab-паклитаксел, паклитаксел или  гемцитабин /карбоплатин (n = 566) или плацебо плюс химиотерапия (n = 281). Химиотерапията се е състояла от nab-паклитаксел при 100 mg/m² на 1-ви, 8-ми и 15-ти дни на всеки  28 дни; паклитаксел при 90 mg /m² на 1-ви, 8-ми и 15-ти дни на всеки 28 дни; или гемцитабин при 1000 mg /m² плюс карбоплатина с AUC = 2 на 1-ви и 8-ми ден на 21 дни.

Прилагането на химиотерапия е отворено. Пембролизумаб или плацебо са продължили до 35 приема, като химиотерапията е продължила по преценка на изследователя или до  прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност.

Двойните първични крайни точки са били преживяемост без прогресия и обща преживяемост, оценена при PD-L1, CPS ≥ 10, CPS ≥ 1 при популации с намерение за лечение. Окончателната
оценка за преживяемостта без прогресия е направена при текущия междинен анализ; проследяването за оценка на общата преживяемост все още продължава. Използвана е йерархична
стратегия за тестване за преживяемостта без прогресия, като тестовете се извършват първо при CPS ≥ 10 в популацията (предварително уточнен статистически критерий α = .00411),  след това при CPS ≥ 1 популация (α = .00111) и след това в намерението за лечение на популацията (α = .00111).

При пембролизумаб спрямо контролните групи от 220 срещу 103-ма пациенти са имали CPS ≥ 10 и 425 срещу 211 са имали CPS ≥ 1. Сред всички пациенти състоянието на заболяването  е de novo метастатично при 30% в групата на пембролизумаб /химиотерапия срещу 30% в плацебо /група химиотерапия, а повтарящи се метастатични при 68% срещу 66% и локално
рецидивирали неоперабилни при 2% срещу 4%.

Преживяемост без прогресия

При второто прекъсване на данните от анализа през декември 2019 г. средното проследяване е било 25,9 месеца (интерквартилен диапазон [IQR] = 22,8–29,9 месеца) в групата на
пембролизумаб и 26,3 месеца (IQR = 22,7–29,7 месеца) в контролната група.

Сред пациентите с CPS ≥ 10 средната преживяемост без прогресия е била 9,7 месеца в групата с пембролизумаб срещу 5,6 месеца в контролната група (коефициент на риск [HR]  = 0,65, 95% [CI] = 0,49–0,86, P =. 0012; като основната цел е била изпълнена).

Преживяемостта без прогресия на 6-я и 12-я месеца е била 65,0% срещу 46,9% и 39,1%  срещу 23,0%. Според режима на химиотерапия съотношенията на риска са били 0,57 (95% CI = 0,34–0,95) за nab-паклитаксел, 0,33 (95% CI = 0,14–0,76) за паклитаксел и 0,77  (95% CI = 0,53–1,11) за гемцитабин /карбоплатин. Средната преживяемост без прогресия при 524 пациенти с CPS <10 е била 5,8 срещу 5,7 месеца (HR = 0,94, 95% CI = 0,76–1,16).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Пембролизумаб /химиотерапия значително е удължил преживяемостта без прогресия спрямо плацебо /химиотерапия при пациенти с PD-L1 CPS ≥ 10.
2.Ползата от пембролизумаб се е увеличавала заедно с нарастващите PD-L1 CPS.

Средната преживяемост без прогресия е била 7,6 срещу 5,6 месеца (HR = 0,74, 95% CI = 0,61–0,90, P =, 0014; не е била значима) сред пациентите с CPS ≥ 1, с честота от 6,4 и  12 месеца от 56,4% спрямо 46,6% и 31,7% срещу 19,4% и 7,5 срещу 5,6 месеца (HR = 0,82, 95% CI = 0,69-0,97; не тествани поради йерархично тестване) сред популацията с  намерение за лечение, с 6 и 12 месеца проценти от 55,4% срещу 47,8% и 29,8% срещу 20,9%.

Средната преживяемост без прогресия е била 6,3 срещу 6,2 месеца (HR = 1,08, 95% CI = 0,77-1,53) сред 211 пациенти с CPS <1 и 9,5 срещу 5,4 месеца (HR = 0,61, 95% CI =  0,43-0,87) сред 204 пациенти с CPS ≥ 20.

Нежелани събития

Нежелани събития от Степен 3, свързани с лечението, ас се наблюдавали при 68% от пациентите в групата на пембролизумаб срещу 67% от контролната група, като най-честата в  групата на пембролизумаб е включвала неутропения (30% срещу 30%), намален брой неутрофили (17 % срещу 20%), анемия (16% срещу 15%) и повишена аланин аминотрансфераза  (6% срещу 5%).

Свързаните с лечението нежелани събития са довели до смърт при двама пациенти (<1%) в групата на пембролизумаб – с причини, състоящи се от остро  увреждане на бъбреците при един и пневмония при един. Не е имало случай на смърт при нито един пациент от контролната група.

Имуно-медиирани нежелани събития от всяка степен са се появили при 26% срещу 6% от пациентите, като най-честите в групата на пембролизумаб са били: хипотиреоидизъм (15%)  и хипертиреоидизъм (5%).

Събитията от степен 3-та са настъпили при 5% срещу 0%, като най-честите в групата на пембролизумаб са били тежки кожни реакции (2%). Няма пациенти,  починали поради имунно-медиирани нежелани събития.

Заключение

Комбинацията Пембролизумаб / химиотерапия е показала значително и клинично значимо подобрение в преживяемостта без прогресия спрямо плацебо /химиотерапия  при пациенти с метастатичен, тройно-тройно негативен рак на гърдата с CPS от 10 или повече.

Тези открития предполагат ролята за добавянето на пембролизумаб към стандартната  химиотерапия за лечение от първа линия на метастатичен тройно-отрицателен рак на гърдата.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/december-2020/addition-of-first-line-pembrolizumab-to-chemotherapy-in-metastatic-triple-negative-breast-cancer/?fbclid=IwAR2VLfiwFhwUMYmiJf-_87RZAGXE9okcNIdptOzmnwrDVwZ0uXQF-CEZJG

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars