Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-199:Обнадеждаващи резултати при лечението на рака на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в Journal of Clinical Oncology, се съощава, че в проучването KEYNOTE-199 (фаза II) пембролизумаб (pembrolizumab) проявява активност и има приемлив профил на
безопасност при пациенти с резистентен на кастрация и метастатичен рак на простатата.

Подробности за проучването

Изпитването е било проведено в 85 центъра в 21 държави. Общо 258 пациенти, които са имали предварително лечение с доцетаксел и една или повече ендокринни  терапии са били включени между юли 2016 г. и март 2017 г. и разпределени в три групи: 133-ма пациенти с PD-L1 -позитивно заболяване  (кохорта 1) , 66-ма с PD-L1-отрицателни (кохорта 2) и 59-ма с преобладаваща костно-метастатична болест, независимо от експресията на PD-L1 (кохорта 3).

Пациентите са получавали по 200 mg пембролизумаб на всеки 3 седмици в продължение на 35 цикъла. Основната крайна точка е била обективната степен на отговор,  базирана на критериите за оценка по RECIST, версия 1.1, както и на централния преглед по групи- 1 и 2.

Отговори

Обективен отговор е бил наблюдаван при седем пациенти (5%) в кохорта 1, включително пълен отговор при двама пациенти. В кохорта 2 обективен отговор е бил достигнат при двама пациенти (3%). Не е била достигната средна продължителност на отговора в кохорти 1 и 2 (диапазон = 1.9 –  21,8 месеца) и 10,6 месеца (диапазон = 4,4–16,8 месеца).

Коефициентите за контрол на заболяването са били съответно 10%, 9% и 22% в кохорти 1, 2 и 3. Общата средна преживяемост е била 9,5 месеца, 7,9 месеца  и 14,1 месеца в трите кохорти, при изчисление на едногодишната преживяемост от 41%, 35% и 62%.

Нежелани събития

Като цяло, нежеланите събития, свързани с лечението от всяка степен са се наблюдавали при 60% от пациентите, като най-честите са били: умора (15%), диария (11%)  и намален апетит (10%). Нежеланите реакции, свързани с лечението, са довели до прекратяване на лечението при 5% от пациентите.

Нежеланите реакции, свързани с лечението от степен 3-та, са се появили при 15% от пациентите, като най-честите са били: колит и умора (1% за всеки). Имунно медиирани  нежелани събития или инфузионни реакции са настъпили при 16% пациенти и са били от степен по-голяма от 3-та при 6%; най-честите събития от всяка степен са били: колит,  хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм, пневмонит и тежка кожна реакция. Двама пациенти са починали от свързани с лечението нежелани събития, състоящи се от  пневмонит в единия случай и сепсис в другия.

Заключение

Монотерапията с пембролизумаб е показало антитуморна активност с приемлив профил на безопасност при подгрупа пациенти с  метастатичен (костно- преобладаващ) и резистентен на кастрация рак на простатата, които преди това са били лекувани с доцетаксел и ендокринна
терапия.

Наблюдаваните отговори са изглеждали трайни и оценките за общата преживяемост са били обнадеждаващи.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/december-2019/pembrolizumab-in-refractory-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака