Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

KEYNOTE-189: Добавянето на пембролизумаб към платина-базирана химиотерапия и пеметрексед, води до удължаване на общата преживяемост при неплоскоклетъчен НДКРБД

I.Bivolarski
I.Bivolarski
21.04.2019

Първа линия на лечение за напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), при който липсват  мутации е химиотерапията базирана на платинов препарат. Сред пациентите с оценка на експресията на  (PD-L1) от 50% или повече, пембролизумаб е заменил цитотоксичната химиотерапия като първа линия на лечение.

Добавянето на пембролизумаб към химиотерапията води до значително по-високи нива на отговор и по-голяма преживяемост без прогресия, отколкото самостоятелната химиотерапия във фаза 2 на клиничното изпитване.

Методи

KEYNOTE-189 представлява, двойно-сляпо, фаза 3, клинично проучване, при което има произволно разпределение (в съотношение 2: 1) на 616 пациенти с метастазирал неплоскоклечтъен  НДКРБД (NSCLC) без  EGFR или ALK мутации, които не са получавали предишно лечение за метастатично заболяване, за да могат да получат пеметрексед и платина-базирано лекарство плюс 200 mg пембролизумаб или плацебо на всеки 3 седмици в продължение на 4 цикъла, последвани от пембролизумаб или плацебо за общо 35 цикъла плюс поддържаща терапия с пеметрексед.

Преминаването към монотерапия с пембролизумаб е било позволено при пациентите от групата на плацебо, които са били верифицирани с прогресия на заболяването.

Първичните крайни точки са били: общата преживяемост и преживяемостта без прогресия, както  оценката е жила проведена на сляпо, чрез независим централен рентгенологичен преглед.

Резултати

След средно проследяване от 10,5 месеца, очакваната честота на обща преживяемост на 12 месеца е била 69,2% (95% доверителен интервал [CI], 64,1 до 73,8) в групата на пембролизумаб спрямо 49,4% (95% CI, 42,1%). до 56.2) в групата на плацебо (коефициент на риск за смърт, 0.49; 95% CI, 0.38 до 0.64; P <0.001).

Подобряване на общата преживяемост се е наблюдавала във всички категории на експресия на PD-L1, които са оценявани. Средната преживяемост без прогресия е била 8,8 месеца (95% CI, 7,6 до 9,2) в групата на пембролизумаб и 4,9 месеца (95% CI, 4,7 до 5,5) в групата на плацебо (коефициент на риск от прогресиране на заболяването или смърт, 0.52; 95% CI, 0.43 до 0.64; Р <0.001).

Нежелани реакции от степен 3 или по-високи са наблюдавани при 67,2% от пациентите в групата на пембролизумаб и при 65,8% от тези в групата на плацебо.

Заключения

При пациенти с нелекуван преди това метастатичен НДКРБД (NSCLC) без EGFR или ALK мутации, добавянето на пембролизумаб към стандартната химиотерапия на пеметрексед и платина-базирано лекарство е довело до значително по-дълга обща преживяемост и преживяемост без прогресия (PFS), в сравнение само с химиотерапия. ( Merck; KEYNOTE-189 ClinicalTrials.gov номер, NCT02578680.)

Източник на информация:

1.https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1801005?fbclid=IwAR1ZE647JnRzDh3ghcoUCBt9NjRgvT3atp2FK0k3h0t2Vi22KCR6hK_Ag5Y

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars