Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-177: Първа линия с пембролизумаб срещу химиотерапия при MSI-H или dMMR метастатичен колоректален рак- качесто на живот

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Анализа на проучването KEYNOTE-177 (фаза III), описан в The Lancet Oncology, установява, че пембролизумаб е бил свързан с клинично значими подобрения в качеството на живот, свързано със здравето (HRQOL) в сравнение с химиотерапията при лечение за първа линия на метастатичен колоректален рак с висока микросателитна нестабилност (MSI-H) или с mismatch repair–deficient (dMMR).

В проучването пембролизумаб е бил свързван със значително удължена преживямост без прогресия (съпътстваща крайна точка) спрямо химиотерапия. Констатациите за общата преживяемост (ко-първична крайна точка) все още не са докладвани.

Подробности за проучването

В отвореното проучване 307 пациенти са били разпределени на случаен принцип, за да получат пембролизумаб (n = 153) или избор на химиотерапия от изследовател, състояща се от mFOLFOX6 (левковорин, флуороурацил [5-FU] и оксалиплатина) или FOLFIRI (левковорин, 5-FU, и иринотекан) със или без бевацизумаб или цетуксимаб (n = 154).

Популацията за анализ на HRQOL се е състояла от 294 пациенти, включително 152 в групата на пембролизумаб и 142 в групата на химиотерапията.

Оценката на HRQOL е включвала средна промяна от изходно ниво към предварително определена седмица 18. EORTC въпросник за качество на живот Core 30 (EORTC QLQ-C30)
за глобално здравословно състояние/качество на живот (GHS / QOL) и EuroQoL 5 с измерни 3 нива (EQ-5D- 3L) визуална аналогова скала, оценки на полезността за здравето и времето до влошаване при проследяване на общия резултат на GHS / QOL и физическото функциониране, социалното функциониране, резултатите за умора и EORTC QLQ-Colorectal 29 (CR29), както и резултатите за уринарна инконтиненция. Прагът за малка и клинично значима средна разлика в оценката на EORTC QLQ-C30 GHS / QOL е
била определена от 5 до 8 точки.

Ключови открития

Медианата на времето от случайно разпределение до прекъсване на данните е била 32,4 месеца. Средната стойност на най-малките квадрати (LSM) от изходното ниво до седмица 18 за резултатите на EORTC QLQ-C30 GHS / QOL е била +3,33 в групата на пембролизумаб срещу –5,63 в групата на химиотерапията. Разликата между LSM между групите
е била 8,96 (95% [CI] = 4,24–13,69, P = .0002), отговаряща на критерия за клинично значима разлика.

Наблюдавано е било подобрение за групата на пембролизумаб спрямо групата на химиотерапия по визуална аналогова скала EQ-5D-3L на 18 седмици (разлика между LSM между групите = 7,38, 95% CI = 2,82–11,93, P =, 0016), но не и на оценката на EQ-5D-3L за здравна полезност (0,05, 95% CI = 0,00–0,10, P = .031).

Средното време до влошаване е било по-дълго при пембролизумаб спрямо химиотерапия за GHS / QOL като цяло ([HR] = 0,61, 95% CI = 0,38–0,98, P = .019) и във физическото функциониране (HR = 0,50, 95% CI = 0,32–0,81, P =, 0016), социално функциониране (HR = 0,53, 95% CI = 0,32–0,87, P =, 0050) и резултати от умора (HR = 0,48, 95% CI = 0,33–0,69, P < .0001). Не се е наблюдавала значителна разлика във времето до влошаване на оценката на EORTC QLQ-CR29 за уринарна инконтиненция (HR = 0,43, 95% CI = 0,14–1,31, P = .064).

Заключение

Монотерапията с пембролизумаб е довела до клинично значими подобрения в HRQOL в сравнение с химиотерапията при пациенти с нелекуван по-рано MSI-H или dMMR метастатичен колоректален рак. Тези данни, заедно с докладваните по-рано клинични ползи, подкрепят пембролизумаб като първа линия на лечение за тази популация.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/april-2021/first-line-pembrolizumab-vs-chemotherapy-for-msi-h-or-dmmr-metastatic-colorectal-cancer-health-related-quality-of-life/?fbclid=IwAR1JvAncD4Kx-GaQYxhVEsCj6CmIAF02cUDmsgn_MQ5QgWpwynzm8oa-Kc

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars